Obsah

 

Nučický zpravodaj - duben 2013

 

 

Informace obecního úřadu

 

        Nadále probíhají jednání mezi obcí a vlastníky soukromých pozemků mezi domy na Střelovce a povodňovým kanálem. Majitelé chtějí odprodat pozemky pouze za předpokladu, že obec převezme do svého vlastnictví sběrný povodňový kanál, aby nemuseli nadále zajišťovat jeho údržbu. V současné době čekáme na vyjádření vodohospodářské společnosti.

 

     Další jednání probíhají mezi obcí a Stavebním bytovým družstvem ohledně převodu pozemků mezi bytovými domy, aby byl i v budoucnu zajištěn příjezd k bytovému domu č.p.129 a zároveň byl zajištěn příjezd na stavební pozemky pod bytovkami. Tato jednání by mohla být dokončena v průběhu měsíce května.

 

     Starostka obce provádí poslední úkony potřebné ke schválení, pravděpodobně jednosměrného provozu, na komunikaci podél mateřské školy, která slouží jako příjezdová k mateřince, ale nově bude sloužit i jako příjezdová na nové stavební pozemky u mateřské školy. V letošním roce by měla být na jednotlivé stavební pozemky přivedena voda a el.energie a následně budou pozemky nabídnuty k prodeji.

 

     Oznamujeme občanům, že ve dnech 2.-3.5.2013 a ve dnech 9.-10.5.2013 bude uzavřena kancelář úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené.

 

     Ve čtvrtek, dne 16.května 2013 bude kontrolní odbor Krajského úřadu Středočeského kraje provádět na obci kontrolu hospodaření obce v uplynulém roce. Žádáme občany, aby v tento den omezili návštěvu úřadu. Děkujeme.

  

      Obec Nučice využila v loňském roce jednu z mála, pro obec dostupných, výzev k podání žádosti o dotaci pro rok 2013. Jednalo se o výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) na akce pro děti a dětem. Ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy podala starostka obce žádost o dotaci na vybavení zahrady mateřské školy. Plánována je montáž hracích prvků včetně bezpečnostní dopadové plochy v celkové výši 424700,-Kč. Z rozpočtu obce bude uvolněno na doplacení 129.700,-, zbývající částku 295.000,-Kč vykryje dotace. Celkem bylo podáno 1070 žádostí, schváleno bylo pouze 191 žádostí z celé republiky. Z Prahy - východ byla finančně podpořena pouze obec Nučice, Konojedy a Klíčany. Rekonstrukce zahrady MŠ bude provedena v době letních prázdnin.

 

      V sobotu, dne 18. května 2013 nás navštíví se svým vystoupením „Mé soukromé století“ paní Jitka Smutná. Známá herečka např. ze seriálu „Cesty domů“, kde hrála Lídu, manželku docenta, bude vyprávět příběhy nejen o životě a vztazích, o rodině a divadle a to vše proloží autorskými písničkami. Kulturní, 90 – 120 min. vystoupení se koná od 16.00 hodin v Hospodě u Kubelků. Vstupné je 60,-Kč.

     Herečku Jitku Smutnou jsme mohli spatřit v posledně navštíveném divadle ABC, ve hře „Holky z kalendáře“, kde nás nadchla svým úžasným výkonem a jsme velice rádi, že přijala pozvání do naší malé vesničky. Srdečně jste všichni zváni. 

 

   Připomínáme občanům, že do dnešního dne, tedy do 30.4.2013 měl být uhrazen doplatek poplatku za likvidaci odpadu. Těm, kteří nedodržují termíny splatnosti tohoto poplatku, může obecní úřad navýšit poplatek až na trojnásobek. Naposledy upozorňujeme dlužníky, že pokud neuhradí poplatek nejpozději do 15.5.2013 přistupuje obec k tomuto navýšení poplatku na 2040,-Kč za osobu a to bez výjimky!

 

   Dále připomínáme, že faktury za odebranou pitnou vodu jsou splatné nejpozději do 15.5.2013. Poté bude připočítáváno penále z prodlení, jak je uvedeno na fakturách, tedy ve výši 0,05% za každý den prodlení. Výjimka do 31.5.2013 je pouze pro odběratele za faktury ročního vyúčtování (pouze bytový dům č.p.90 a 91).

 

 

Obecní vodovod

     Začátkem měsíce provedli zaměstnanci obce pravidelné odečty vodoměrů, včetně kontroly vodoměrů a plomb. Při odečtu byla zaznamenána pro kontrolu do „Montážního listu“ čísla vodoměrů a čísla plomb. Jelikož někteří obyvatelé ani neví, že obec je provozovatelem vodovodní sítě v obci, v následujících řádcích Vám přiblížíme, jak to u nás s vodovodem vlastně je.

 

     Aby obec mohla sama provozovat vodovod pro veřejnou potřebu, bylo nutné získat povolení k provozování vodovodu a odbornou osobu k provozování vodovodu. K vydání povolení bylo nutné vypracování:

 

 • Provozního řádu
 • Schválení provozního řádu Krajskou hygienou
 • Ač vodu neupravujeme, musíme 4x ročně provádět odběry a nechávat je prověřit v akreditované laboratoři
 • Musíme provádět průběžné kontroly kvality vody přímo na obci
 • Musela být zpracována evidence veškerého zařízení vodovodu (kolik máme metrů a jakých trubek, kolik metrů přípojek, kolik šoupat domovních, kolik hydrantů atd.)
 • Museli jsme nechat zaměřit celý vodovod
 • Musí být veden Denní záznam o provozování vodovodu a záznam oprav
 • Musel být vypracován plán údržby a oprav
 • Jednou ročně musíme podávat hlášení o stanovení ceny vody na Ministerstvo zemědělství ČR
 • Bylo nutné získat osobu s odborným vzděláním, která by dohlížela na provoz vodovodu

 

     Obec Nučice je provozovatelem pouze rozvodné sítě po obci. Obecní vodovod začíná ve vodárně u centrálního vodoměru. Vodu obec nakupuje již upravenou od vodohospodářské společnosti Vodos, s.r.o. Voda je obci fakturována na základě čtvrtletních odečtů centrálního vodoměru ve vodárně. Centrální vodoměr zaznamenává sebemenší průtok vody a data zároveň přenáší do počítačové sítě na pobočce firmy v Kosteleci n.Č.l. Pokud dojde k navýšení denního odběru vody, je už síť sledována, případně je na obec předáno upozornění na stoupající nebo zvýšený odběr. V ten okamžik se začne vyhodnocovat, zda se nejedná např. o hlášené napouštění bazénu, odkalování vodovodu, nebo zda jde o poruchu a případný únik vody. Stoprocentně průkazné, že se nejedná o únik, je stojící centrální vodoměr ve vodárně v časných, ranních hodinách. Pokud vodoměr, například ráno ve 3 hodiny stojí, třeba jen pár minut, je zcela jasné, že se nejedná o únik, pouze o zvýšený odběr vody odběrateli. Pokud by se jednalo o únik, voda z  prasklého vodovodu uniká nepřetržitě a díky nastavenému tlaku by se do sítě nepřetržitě doplňovala voda další, tedy vodoměr by se pořád točil.

    Pokud se únik nočním sledováním prokáže, nebo únik nahlásí občané, kteří si všimli např. promočené zahrady apod., nastupují zaměstnanci obce na dohledání místa úniku a následnou opravu. Pokud se jedná o složitější opravu, je povolána na dokončení opravy odborná firma.

 

     Podobně jako firma, i obec odečítá vodoměry a předává odběratelům faktury 1x za čtvrt roku. V zimních měsících, z důvodu zazimovaných šachet, spotřebovanou vodu jednotlivých domácností vypočítáváme průměrem. Následným skutečným odečtem, v dalším čtvrtletí, se spotřebovaná voda vyrovná. Buď domácnost doplatí do skutečné spotřeby, nebo odběrateli v případě přeplatku obec přeplatek vrátí. Pokud dochází ke změně ceny vody, provádí se skutečný odečet vždy a všude.

 

    K dalším povinnostem k provozování vodovodu je nutné minimálně 4x ročně provádět odkalování celé vodovodní sítě, které v naší obci provádí zaměstnanci obce.

   Po šesti letech by měl být každý vodoměr vymontován a nahrazen novým, nebo přezkoušeným a nově ocejchovaným. (ocejchování vodoměru znamená, že je v pořádku a prodlužuje se jeho použitelnost o dalších 6 let). Tato akce je finančně velmi nákladná a samozřejmě se započítává do ceny vody. Obec používá vodoměry vysoké kvality a ještě jsme se nesetkali s případem, že by některý vodoměr špatně ukazoval. Odběratel má i v průběhu funkčnosti vodoměru nárok, požádat o kontrolu vodoměru. Pokud se však ukáže, že vodoměr ukazuje správně, hradí veškeré náklady s tím spojené odběratel.

 

    Jednou ročně předává obec na Ministerstvo zemědělství ČR hlášení o finančním vyúčtování předcházejícího roku a stanovení ceny vody pro následující rok. Obec totiž může vodovod provozovat, ale pouze pro veřejnou potřebu a ne za účelem zisku. Obec nesmí na provozování vodovodu nijak vydělávat. To však v naší obci ani nehrozí, ba naopak. Již několik let je provoz vodovodu v obci velice ztrátový.

 

    V roce 2012 obec nakoupila 23361m³, odběratelům předala pouze 12248m³. Jednoduchým výpočtem zjistíte ztrátu, která je ve výši 46%, tedy 11113m³ za rok. V loňském roce jsme sice prováděli několik oprav, ale rozhodně se nejednalo o tak rozsáhlé poruchy, aby byla průměrná denní ztráta ve výši 30m³. Taky se ptáte, jak je to možné?  Nabízí se asi jen jedna odpověď – odběry vody mimo vodoměr.

 

    Nejjednodušším řešením by bylo zdražit vodu, aby nebyla obec ve ztrátě. Zajímá vás o kolik? Aby obec na provoz vodovodu nedoplácela, musela by se navýšit cena za 1m³ na 53,-Kč (dnes je cena vody 35,-Kč). Pokud však dochází k černým odběrům, jak se domníváme a vše tomu nasvědčuje, zdražením bychom potrestali i ty odběratele, kteří za všechnu odebranou vodu řádně platí, a to v žádném případě nechceme dopustit.

    Právě z výše uvedených důvodů jste podepisovali „montážní listy“, jelikož se nehodláme s nikým dohadovat, „že plombu nevyměnil, že zaměstnanci jen špatně minule zapsali její číslo“. Právě proto odstraňujeme všechny odvzdušňovací a vypouštěcí ventily, jelikož nemůžeme spoléhat na prohlášení odběratelů, „že tam sice kohout před vodoměrem mají, ale nepoužívají ho“. Právě proto montujeme plomby, kam se dá a právě proto budou zaměstnanci obce provádět namátkové kontroly vodoměrů a plomb. Právě proto bude docházet k postupné výměně a kontrole vodoměrů. Omlouváme se řádným odběratelům, nechceme nikoho „buzerovat“, ale opatření jsou alespoň pro zachování současné ceny opravdu nutná.

 

    Směrná čísla roční spotřeby vody v zákoně 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, udává roční spotřebu vody na jednoho odběratele - 46m³ vody. Statisticky je celorepubliková průměrná denní spotřeba jednoho odběratele v domácnosti 89,9 litrů vody za den, což je za rok 35m³. V naší obci máme i tak „spořivé“ odběratele, kteří se vymykají všem statistikám i zákonům, na den jim totiž v průměru vystačí 39 litrů vody, ročně tedy spotřebují 14m³ vody! Pokud to přepočítáme na kbelíky, dokážou tito šikulové vyprat, osprchovat se, uvařit a umýt nádobí, uklidit, vytřít a ještě splachovat záchod po celý den se čtyřmi kbelíky vody! A to nemluvíme o šikulích, kteří mají ještě ke všemu na zahradě bazén!

 

   Doufáme, že jste pochopili nutnost našich opatření a že plně podpoříte naši snahu o zachování, třeba i snížení ceny vody. Zákony ČR nám bohužel neumožňují provést razantní kontrolu v domácnostech, zda všechny výtoky jdou přes vodoměr, ale postupně a dlouhodobou vytrvalostí se nám snad některé „šikuly“ podaří naučit řádně používat vodu.

 

      Každý odběratel má s obcí podepsanou Smlouvu o dodávce vody. Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha všeobecných podmínek. Upozorňujeme všechny odběratele, že bez výjimek bude obec podle těchto podmínek postupovat.

 

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky dodávky vody

I.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady na měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti manipulaci.
 2. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
 3. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřní vodovod vlastní podružný vodoměr. Odečet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství provozovatelem dodané vody.
 4. Odběratel, který vypověděl tuto smlouvu je povinen umožnit pracovníkům provozovatele provést konečný odečet a případnou demontáž zařízení.
 5. Odběratel, u něhož se množství odebrané vody určuje paušálem, je povinen hradit takto určené množství vody bez ohledu na to, zda jej skutečně odebral. Paušál se stanoví podle platných směrných čísel roční spotřeby vody uvedených v příloze č. 12, vyhl. č.428/2001 Sb. pouze v případě, že byla voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena a nedošlo ke změnám podmínek u odběratele, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího vodoměru.
 6. Odběratel nesmí spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.
 7. Odběratel je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení vody ve vodovodu.
 8. V případech zjištěného porušení smluvní či jiné právní povinnosti některým účastníkem smlouvy se obě strany zavazují nejpozději do 3 dnů od zjištění těchto skutečností sepsat protokol o této události.
 9. Odběratel je povinen ve lhůtě stanovené provozovatelem odstranit závady, které provozovatel zjistil na vodovodní přípojce nebo vnitřním vodovodu.

 

 

II.

Důvody omezení nebo přerušení dodávky vody

   Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, přičemž je povinen přerušení nebo omezení dodávek vody oznámit alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

 

   Ve výše uvedených případech je provozovatel oprávněn stanovit podmínky omezení nebo přerušení a je povinen zajistit náhradní zabezpečení zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek. Dále je v těchto případech povineme neprodleně odstranit příčinu přerušení  nebo omezení dodávky vody a bezodkladně obnovit její dodávku.

 

   Provozovatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, přičemž je povinen oznámit odběrateli přerušení nebo omezení dodávek vody alespoň tři dny předem:

 1. nevyhovuje-li stav zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 2. neumožní-li odběratel bez vážných důvodů provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu, je-li k tomu provozovatelem vyzván,
 3. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,
 4. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu, zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanované, která nesmí být kratší než 3 dny,
 5. při prokázání neoprávněného odběru vody,
 6. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného po dobu delší než 30 dnů.

V případě, že došlo k přerušení nebo omezení dodávky vody z těchto důvodů, hradí náklady s tím spojené odběratel.

 

 

III.

Neoprávněný odběr vody z vodovodu

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

           a.  před vodoměrem,

                 b.  bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

          c. přes vodoměr, který v důsledku jednání odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává  

             odběr menší, než je odběr skutečný, nebo

          d. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně chránil před poškozením.

 

 

IV.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

1..Za neoprávněný odběr podle odstavce III. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutou ve výše 10.000,-Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

Odběratel je dále povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem.

Provozovatel při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu posoudí podmínky dodávky vody odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se při výpočtu náhrady ztrát ze směrných čísel ročního odběru vody uvedených v příloze č. 12,  vyhl. č. 428/2001 Sb.

 

2. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč jestliže:

a. neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,

b.bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě

 

3. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč jestliže:

a. převede právo smlouvy na třetí osobu bez souhlasu dodavatele,

b. je porušena plomba vodoměru,

c. neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele

 

4. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele úrok z prodlení ve výši 0,05%  za každý den prodlení.

Odběratel je povinen své požadavky uplatňovat v souladu s reklamačním řádem.¨

 

 

Hasiči

   Sbor dobrovolných hasičů v Konojedech zve nejen naše místní hasiče a hasičky, ale i ostatní příznivce na „Okrskovou soutěž v požárním sportu“. Akce se koná v sobotu, dne 4.5.2013 od 13.00 hodin v Konojedech.

   Od 20.00 hodin se v konojedské sokolovně koná „Májová hasičská zábava“. K tanci hraje skupina ANTICO DUO. Vstupné je 70,-Kč.

 

Mateřská škola

   Dne 9.4.2013 vydala ředitelka Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice  rozhodnutí o přijetí nově přijatých 10 dětí. Zájem o umístění v mateřské škole mělo celkem 15 dětí.

 

Sdružení Nučických žen

   Připomínáme návštěvníkům muzikálu AIDA, že autobus odjíždí ve středu, dne 8.5.2013 z nučické návsi v 17.00 hodin. Vstupenky obdržíte před nástupem do divadla.

 

Sport

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „A“

Horní Kruty - Nučice A 1:5(1:3)             Rozhodčí: Jiří Dvořák    Diváci: 60

Branky: 2x Jiří Galler, Robert Jícha, Pavel Krutský ml., Antonín Stárek

 

Nučice A - Pečky B 1:2(1:2)                 Rozhodčí: Vilém Löve     Diváci: 50

Branka: Jan Jelínek z PK

 

Jevany - Nučice A 1:4(1:0)               Rozhodčí: Aleš Humpolák   Diváci: 50

Branky: 3x Robert Jícha, Antonín Stárek

 

Nučice A - Cerhenice 2:0(0:0)                Rozhodčí: Luboš Pluhař Diváci: 50

Branky: 2x Robert Jícha

 

Přátelské utkání – mužstvo Nučice „B“

Nučice B - Kouřim B 1:3(1:1)            Rozhodčí: Roman Pikner    Diváci: 30

Branka: Filip Holub      

 

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „B“

Nučice B - Ždánice 0:3(0:1)           Rozhodčí: Aleš Humpolák      Diváci: 50

 

Břežany II B - Nučice B 1:1(1:0)           Rozhodčí. Jiří Dvořák     Diváci: 30

Branka: Filip Holub.

 

Nučice B - Rostoklaty B 1:3(0:3)  Rozhodčí:Jaroslav Krupička    Diváci:50

Branka: Milan Zápotocký                

 

Přistoupim - Nučice B 1:3(0:0)       Rozhodčí: Jaroslav Divíšek    Diváci: 60

Branky: 2x Petr Nevšímal, Jaroslav Bohata

 

Přátelská utkání – Nučice -dorost

Dorost: Liblice - Nučice 2:1(2:1)       Rozhodčí: Roman Pikner    Diváci: 30

Branka: Matěj Chromý

 

Mistrovská utkání – Nučice – dorost

 Zásmuky - Nučice 3:3(2:2)                Rozhodčí: Roman Pikner   Diváci: 40

Branky: 2x Michal Hervert, Jakub Hervert

 

Nučice - Týnec nad Labem 2:0(2:0)        Rozhodčí: Petr Bradáč   Diváci: 30

Branky: 2x Matěj Chromý

 

 Velký Osek - Nučice 0:2(0:1)              Rozhodčí: Petr Javůrek    Diváci: 30

Branky: Matěj Chromý, Radek Škabroud

 

Nučice - Tři Dvory 5:1(1:1)           Rozhodčí: Ondřej Bekešský    Diváci: 40

Branky: Karel Bečka, Jakub Hervert, Michal Hozman, Dominik Kočí, Matěj Chromý z PK.

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že ve čtvrtek, dne 9.5.2013 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích společnosti ASA.

   Dále připomínáme, že v sobotu, dne 18.5.2013 bude od 9.00 do 11.00 přistaven na pozemku vedle výkrmny kontejner na nadměrný odpad. Pod dohledem zaměstnanců obce zde můžete předat také nebezpečný odpad, železo a pneumatiky z osobních automobilů bez disků.

 

 

Pozvání a důležitá data

2.-3.5.2013 – uzavření kanceláře úřadu

8.5.2013 v 17.00 hod. – odjezd na muzikál AIDA

9.5.2013 – odvoz plastů

9.-10.5.2013 – uzavření kanceláře úřadu

18.5.2013 od 16.00 hod.- herečka Jitka Smutná

18.5.2013  od 9.00 do 11.00 – kontejner na nadměrný odpad, nebezpečný odpad, pneu a železo

 

Vydáno dne  30.4..2013 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 15 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz