Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Nučice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Nučice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Nučice 2
  281 63 Kostelec nad Černými lesy
  Telefon: 321697344
  E-mail: info@obec-nucice.cz
  E-mail: podatelna@obec-nucice.cz
  WWW: www.obec-nucice.cz/
  ID Datové schránky: 4hdbzjk
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Nučice 2
   281 63 Kostelec nad Černými lesy
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Nučice 2
   281 63 Kostelec nad Černými lesy
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 18:00
   úterý15:00 – 18:00
   středa8:00 – 18:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   321697344
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.obec-nucice.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@obec-nucice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: 4hdbzjk
 • 5. Případné platby lze poukázat
  314502847/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00235598
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
   Úřední deska
  • 8.2 Rozpočet

   Rozpočty - Schválený rozpočet

   2017 Staženo: 628x | Datum vložení: 16.02.2018

   2018 Staženo: 571x | Datum vložení: 18.04.2019

   2019 Staženo: 479x | Datum vložení: 18.04.2019

   Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

   rozpočtový výhled 2017 - 2020 Staženo: 623x | Datum vložení: 16.02.2018

 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Nučice
   Nučice 2
   281 63 Kostelec nad Černými lesy
  • e-mailem: podatelna@obec-nucice.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@obec-nucice.cz
  • datovou schránkou: 4hdbzjk 
  • telefonicky na tel. čísle: 321697344

  Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 19:00
  středa 8:00 - 17:00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Nučice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad Nučice
   281 63 Kostelec n.Č.l. – KB:4823-151/0100 – IČO:235598 – tel: 321697344 – 606249682

   CENÍK NÁKLADŮ ZA VYHLEDÁNÍ A POSKYTNUTÍ INFORMACE
   ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

   Fotokopie černobílá
   Formát A4 Formát A3 E-mail Fax
   2,-Kč* 4,-Kč* zdarma* 10,-Kč/stránku*

   * K uvedeným částkám se připočítávají náklady za vyhledání nebo jiné získání informace – za 1 hodinu práce odborného zaměstnance obecního úřadu 70,-Kč a za poštovné /dle aktuálních sazeb/.

   Další podmínky:

   Obecní úřad Nučice podmiňuje vydání informace zaplacenám úhrady. V případě minimálních nákladů může starosta úhradu prominout.

   Úhrada za práci odborného zaměstnance úřadu se účtuje pouze ve zvlášť složitých případech, kdy práce spojená s vyhledáváním a zpracováním poskytnuté informace přesáhne 1 hodinu.

   Při osobním přebírání informace lze částku za poskytnutí informace zaplatit hotově v pokladně Obecního úřadu Nučice. Po předložení dokladu o zaplacení bude informace vydána.

   V případě písemného kontaktu se platba uskutečňuje zásadně převodem na účet obce č. 4823-151/0100 a po převodu na účet obce bude informace zaslána.


   Ceník je platný od 1.1.2000

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Nučice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  2017 Staženo: 566x | Datum vložení: 16.02.2018

  2018 Staženo: 426x | Datum vložení: 18.04.2019

  2019 Staženo: 94x | Datum vložení: 10.08.2022

  2020 Staženo: 233x | Datum vložení: 05.03.2021

  2021 Staženo: 105x | Datum vložení: 10.08.2022

  2022 Staženo: 82x | Datum vložení: 14.03.2023

  2023 Staženo: 19x | Datum vložení: 13.02.2024

 • Poskytnuté informace

  Přehled podaných žádostí a odpovědí

  Žádost   č.1/2016

  Dne 12.2.2016 byla podána žádost o zaslání investičních plánů obce nebo seznam stavebních projektů obce pro rok 2016. U projektů má být uveden jeho název, stručný popis, rozpočet v mil. Kč, termín realizace a termín výběrového řízení.

  Odpověď ze dne 18.2.2016 pod č.j. 69/2016: Obec Nučice neplánuje v roce 2016 investiční akce Vámi předpokládaného charakteru, pouze opravy a dokončení rozpracovaných akcí a to s výdaji v řádu desetisíců korun.

   

  Žádost   č.1/2017

  Dne 22.2.2017 byla podána žádost o zaslání investičních plánů obce nebo seznam stavebních projektů obce pro rok 2017. U projektů má být uveden jeho název, stručný popis, rozpočet v mil. Kč, termín realizace a termín výběrového řízení.

  Odpověď ze dne 23.2.2017 pod č.j. 55/2017: Obec Nučice nemá žádný investiční plán obce pro rok 2017. V letošním roce se budeme zabývat zejména opravami a rozhodovat o nich budeme aktuálně dle jejich potřebnosti a možností rozpočtu obce. Výdaje budou v řádu desetitisíců korun, výjimečně do 200 tis. Kč. Tyto opravy zadává obec sama v režimu veřejných zakázek malého rozsahu bez výběrového řízení.

   

  Žádost   č.2/2017

  Dne 29.3.2017 obec obdržela žádost o informace o třídění a nakládání s odpady v obci.

  Odpověď ze dne 31.3.2017 pod č.j. 77/2017: 

  k Vašim dotazům uvádíme:

  1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící?

  V obci je jedno svozové místo pro separované odpady. Směsné odpady vyváží svozová firma přímo od domácností. Vyhláškou obce je pro rok 2017 stanovena výše poplatku 650,- Kč za občana a 650,- Kč za objekt, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu (chalupu).

  2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa?

  a) počet sběrných míst a sběrných dvorů:

  V obci je jedno trvalé sběrné místo (papír, sklo, drobné kovy, drobné elektro) a dvě občasná místa (bioodpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad).

  b) druhy tříděného odpadu:

  Celoročně: plasty (pytle v domácnostech), sklo, papír a kartony, drobné kovy (sběrné místo), baterie, drobné elektro (kontejner na obecním úřadu),

  V průběhu období duben - říjen: bioodpad (velký nákladní kontejner),

  Dvakrát za rok: velkoobjemový odpad, velké elektro, železný šrot, pneumatiky, nebezpečné odpady (smluvní odvoz).

  Jednou za rok Diakonie Broumov.

  c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ:

  kontejner 1100 l plastový                   3 ks     (1x obec, 2 x Ekokom)

  kontejner 120 l plastový                    1 ks     (obec)

  kontejner na elektro plechový            1 ks     (Retela)

  kontejner 10 m3 plechový                  1 ks     (obec)

  3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce?

  Domácnosti mají vlastní popelnice, na plasty se domácnostem rozdávají označené pytle. Ostatní kontejnery jsou uvedeny výše.

  4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu?

  FCC Česká republika a.s.

  Retela zajišťuje odvoz baterií a drobných spotřebičů.

  Obec Nučice zajišťuje odvoz bioodpadu, velkoobjemového odpadu a železného šrotu.

   

  Žádost   č.3/2017

  Dne 19.6.2017 obec obdržela žádost o informace o zaslání informací o soustavě veřejného osvětlení v obci Nučice.

  Odpověď ze dne 19.6.2017 pod č.j. 160/2017: 

  O veřejné osvětlení se nám stará firma ELTODO CITELUM s.r.o. na základě smlouvy z roku 2011 a jsme s nimi spokojeni.

  Obec Nučice nemá takový přehled, abychom mohli dodat všechny Vámi požadované informace. Nejspíš bychom je museli vytvořit a k tomu nemáme kapacity. Doufám proto, že i tyto částečné informace Vám postačí, abyste si udělali představu o naší obci. Dále byly do formuláře od žadatele doplněny dostupné informace o velikosti vedení a jeho stáří a stavu, počtu svítidel a stavu, způsobu provozování a údržby.

   

  Žádost   č.4/2017

  Dne 5.7.2017 obec obdržela žádost o informace o zaslání informací z oblasti zpětného odběru a využití odpadů v obci Nučice. V dotazech žadatel zejména sondoval, zda obec může a má zájem změnit nebo ukončit spolupráci se stávající firmou a navázat vztah s nimi.

  Odpověď ze dne 19.7.2017 pod č.j. 181/2017: 

  Smlouva, kterou má obec uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s., nebrání v projevení zájmu či v jednání směřujícímu ke spolupráci s Vaší společností. Je k tomu samozřejmě nutné upravit stávající smluvní vztah, např. formou dodatku smlouvy.

  Nemáme nic proti vstupu nové obalové společnosti na trh v České republice. Naopak to pomůže vytvořit konkurenční prostředí.

  Ke spolupráci se stávající smluvní společností EKO-KOM, a.s. dosud nemáme žádné výhrady. Přechodem k jiné společnosti nebo nějakou kombinovanou verzí spolupráce jsem ochoten se zabývat, pokud by finanční výnos byl minimálně o 20 % vyšší než stávající příjem od společnosti EKO-KOM, a.s.

   

  Žádost   č.5/2017

  Dne 9.8.2017 obec obdržela žádost o informace o zaslání informací o sociálním bydlení v obci Nučice formou dotazníku.

  Odpověď ze dne 16.8.2017 pod č.j. 213/2017: 

  Za obec Nučice vyplněn a odeslán dotazník. Z hlavních bodů: Obec nemá zajištěno sociální bydlení dle představ formulovaných v návrhu připravovaného zákona o sociálním bydlení a ani jej v současnosti neplánuje.

   

  Žádost   č.6/2017

  Dne 16.8.2017 obec obdržela žádost o informace o zaslání informací o tom, zda v obci Nučice máme problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky a jak je řešíme. Případně zda jsme se již setkali se zařízením na plašení ptáků, resp. s konkrétním plašičem. 

  Odpověď ze dne 17.8.2017 pod č.j. 223/2017: 

  Obec Nučice nemá problémy s ptáky a danou problematikou se nezabýváme.

   

  V roce 2018 nebyla podána žádná žádost. 

   

  Žádost   č.1/2019

  Dne 19.8.2019 obec obdržela od spolku zabývajícího se bojem proti korupci žádost o zaslání informací o tom, zda obec Nučice obdržela nabídku ve smyslu veřejných zakázek od subjektů Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o.

  Odpověď ze dne 19.8.2019 pod č.j. OUNU/0759/2019: 

  Společnosti Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. naši obci Nučice žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek nepodaly.

   

  Žádost   č.2/2019

  Dne 14.10.2019 obec obdržela od Mgr. Nývlta v zastoupení společnosti DERYMORE a.s. žádost o informací o tom, zda obec Nučice byla akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. ke dni 9.5.2008. 

  Odpověď ze dne 14.10.2019 pod č.j. OUNU/0924/2019: 

  Obec Nučice nikdy nevlastnila akcie společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.


   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře ke stažení
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.