Obsah

 
Nučický zpravodaj
 
                      leden 2007
 
 
Vážení spoluobčané,
 
   od 1.ledna 2007 se dotkla naší obce velká úprava – změna hranic okresu. Od uvedeného data patří naše obec k okresu Praha – východ. Z důvodu této změny si musí všichni naši občané do konce měsíce dubna 2007 vyměnit občanské průkazy. Průkazy jsou vyměňovány bezplatně na základě žádosti, kterou můžete podat na MěÚ v Kostelci n.Č.l nebo na MěÚ v Říčanech. Nutné je přinést vyplněnou žádost, jednu fotografii a občanský průkaz. Pokud žádáte o zápis rodinného příslušníka (manžela, manželky, dětí) je nutné přinést jejich rodný a oddací list.
   Jelikož se změna týká všech občanů – i seniorů, je zajištěno, že koncem měsíce února bude v kanceláři úřadu probíhat fotografování na nový občanský průkaz a přijímání žádostí, aby občané  nemuseli nikam zajíždět. O přesném termínu, kdy bude úřednice MěÚ v naší obci nabírat žádosti a fotografovat, budete informováni místním rozhlasem.
   Bohužel se změna okresu nedotkne jen výměny občanských průkazů, ale hlavně se týká přemístění převážné většiny úřadů do Prahy. Kterých úřadů se bude změna týkat vám prozatím nejsme schopni podat bližší informace, jelikož se nám je dosud nepodařilo všechny zjistit. Ne snad, že bychom neměli zájem, ale ještě nebylo nadřízenými orgány vše rozhodnuto. Příští týden (přelom měsíce ledna- února) by mělo být jasno a na úřední desce obce bude ihned uveden seznam všech přemístěných úřadů.
 Změna hranic okresu bude jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, dne 12.února 2007 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků, na které si Vás tímto dovoluji pozvat. Dalším bodem zasedání bude projednání inventarizace majetku obce a návrh rozpočtu na rok 2007.
                                                                                         Romana Jarošová
                                                                                          starostka obce
Informace obecního úřadu
 
   Dostává se Vám do rukou již devátý ročník „Nučického zpravodaje“, ve kterém se Vás snažíme informovat o dění v obci.
    Dnešní číslo obdrží každá domácnost v obci. Další číslo zpravodaje si již musíte objednat v kanceláři Obecního úřadu Nučice a uhradit roční poplatek 30,-Kč. Pokud si někdo přeje zasílat zpravodaj poštou, uhradí poplatek ve výši 150,-Kč nebo si jej můžete přečíst na internetových stránkách obce na nové adrese: www.obec-nucice.cz
   Sídlo redakční rady je v kanceláři OÚ Nučice a členové redakční rady jsou všichni členové zastupitelstva obce Nučice. Tisk zajišťuje na kopírce Jindřiška Kočová a za každého počasí ho do vašich domovních schránek dodává Jaroslav Blanda.
   Rádi přivítáme jakýkoliv „slušný“ příspěvek, připomínku, názor, zkušenosti, úspěchy, ale i výtky.
 
   I v letošním roce budeme finančně podporovat našeho „Adoptivního“ syna v Indii. Na studium mu přispíváme ročně částkou 5.000,-Kč. Na uvedenou částku přispívají adoptivní rodiče – některé rodiny z naší obce. Adoptivními rodiči pro rok 2007 se prozatím stala rodina: Petra Seiferta, Miroslava Kočího st. a ml., Mervarda Ladislava, Chrastila Stanislava, Františka Šimáka, Zápotockého Josefa st., Jaroslava Blandy, Radovana Žyly, Kardova a Bradáčova, Miroslava Chromého, Josefa Sládečka ml., Jiřího Žáčka a paní Jílková Věra s Václavem Procházkou a paní Bečvaříková Růžena. Jakoukoliv finanční částkou můžete přispět v kanceláři úřadu. Všem adoptivním rodičům moc děkujeme.
 
   Dne 23.února 2007 bude provedena Krajským úřadem Středočeského kraje – kontrolním oddělením, kontrola hospodaření obce v roce 2007. Výsledky kontroly budou společně se závěrečným účtem projednávány na dalším plánovaném zasedání v měsíci březnu.
 
   Od 5.3.2007 bude provedena další změna jízdních řádů, kterou jsme požadovali na základě připomínek našich občanů. A čeho se mají změny týkat? Požádali jsme o posunutí ranního autobusu zpět s odjezdem z Nučic v 7.35, navrátit zpět spoj z Kostelce v 7.05 (bude pravděpodobně nahrazen spojem v 7.20 z Kostelce), a měl by být přidán spoj s výjezdem z Prahy v 18.30 a v s dojezdem do Nučic v 19.30 hodin. Doufáme, že naše požadavky budou kladně vyřízeny a že přispějí  ke zlepšení dopravy v obci.
 
   Během celého měsíce února 2007 bude probíhat zápis dětí do Mateřské školy Nučice a to v budově mateřské školy, každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin.
 
   Do konce měsíce března by měl heraldik Jan Tejkal předložit návrh obecního znaku a praporu obce.
 
   Připomínáme občanům, že do konce měsíce ledna je povinnost uhradit alespoň polovinu poplatku za likvidaci odpadu v roce 2007. Při uhrazení poplatku (430,-Kč na trvale žijícího obyvatele a 500,-Kč za rekreační objekt) obdržíte trvalou zelenou známku, jednorázové známky, kalendář svozu tříděného odpadu a pytle na tříděný odpad podle vašich požadavků.
   Dále připomínáme občanům, že do 15.ledna 2007 mělo být uhrazeno vodné za IV.Q/2006. Domácnostem, které tak neučiní do konce měsíce ledna 2007 bude pozastavena dodávka vody, která bude obnovena až po uhrazení dlužné částky a úhradě manipulačního poplatku za uzavření ve výši 500,-Kč a za spuštění ve výši 500,-Kč.
   Majitele psích miláčků upozorňujeme, že do konce měsíce ledna je nutné uhradit poplatek ve výši 50,-Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,-Kč.
  
   Od poloviny ledna jsou v provozu nové oficiální stránky obce Nučice na adrese:                                   www.obec-nucice.cz
 
Stránky mají novou grafiku a jsou rozšířeny o aktuální počasí, ankety a aktuální informace.
 
   V sobotu, dne 27.ledna 2007 se koná od 14.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nučice vítání novorozených občánků naší obce. Vítat budeme Vítka Sepekovského, Vítka Hoška a Davídka Smrčinu.
 
Hasiči
   Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své příznivce a hlavně členy na tradiční „Hasičský ples“, který se koná v sobotu, dne 10.února 2007 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků.
 
 
Sdružení Nučických žen
   Výbor sdružení zve všechny své členky, ale i zájemce o členství, na výjezdní výroční schůzku, která se koná v pátek, dne 2.února 2007 v restauraci „Na závisti“ v Kozojedech. Odjíždíme osobními auty v 18.30 hodin z Nučické návsi.
                                                                                 Iva Nováková
                                                                           předsedkyně sdružení
 
 
Úmrtí
   V pondělí, dne 22.ledna 2007 nás náhle navždy opustila ve věku 70.let občanka naší obce, paní Ludmila Lehká. Čest její památce!
 
 
Poděkování
   Děkuji tímto našim čertíkům, Mikuláši a andělovi za uspořádání Mikulášské nadílky a za obchůzku po obci.
   Partě nadšenců děkuji za pomoc při oslavě konce roku.
                                                                                  Romana Jarošová
 
 
Pozvání a důležitá data
2.2.2007 – výroční schůzka Sdružení Nučických žen–odjezd v 18.30 hodin
10.2.2007 - Hasičský ples od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků
12.2.2007 – zasedání zastupitelstva obce od 19.00 hodin
12.3.2007 – odvoz plastů
 
 
 
 
 
Vydáno dne 26.1.2007 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. |IČO: 00235598 -  KB Kolín : 4823-151/0100 Povoleno:MK E-103
Měsíčník – Ročník 9 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz - email: ounucice@volny.cz