Obsah

 

                                                                   Nučický zpravodaj
                                          březen 2011
 
 
Vážení spoluobčané,
   v lednovém čísle zpravodaje jsem si Vás, občany, dovolila pozvat na důležité zasedání zastupitelstva obce, kde měl být projednán plánovaný projekt výstavby kotelny na spalování biomasy. Čas našlo pouze 5 občanů!
     V únorovém čísle zpravodaje jsem tedy Vás, občany, požádala o písemné vyjádření Vašeho rozhodnutí ohledně připojení či nepřipojení domácnosti k  plánované kotelně. Čas si našlo pouze 20 domácností!
    K dnešnímu dni se vyjádřilo ze 140 domácností pouhých 50%. Z toho u 50 rodin nadále trvá zájem o připojení k plánované kotelně a 20 domácností o napojení zájem nemá.
   Sedmdesát rodin asi ještě nemá pro závažné rozhodnutí dostatek informací, proto jim nabízíme osobní konzultaci o projektu v kanceláři úřadu.
                                                                                     Romana Jarošová
                                                                                 starostka obce Nučice
 
Informace obecního úřadu
   V pátek, dne 1.4.2011 a v sobotu, dne 2.4.2011 budou zaměstnanci obce provádět odečty vodoměrů. Žádáme všechny domácnosti, aby zajistily bezproblémový přístup k vodoměrům – což znamená: odkrýt šachtu po zimě případně odčerpat vodu ze šachty. Děkujeme.
   Domácnosti následně obdrží fakturu se splatností  18.dubna 2011, což znamená, že vodné musí být uhrazeno nejpozději do 18.dubna 2011.
   Po termínu splatnosti nebude obec nikoho prosit, upomínat a vyzývat k uhrazení dlužné částky, ale dlužníkům bude následující den po termínu splatnosti omezena dodávka vody, tak jak je uvedeno ve smlouvách. Chápeme, že se může každý člověk občas dostat do nepříznivé finanční
 
situace a proto i obec umožňuje v mimořádných situacích odložení, nebo rozložení platby. Vždy je ale nutná včasná dohoda. Neřešení situace, není řešení!
  Upomínání dlužníků je dosti finančně nákladné a bohužel ve finále zvýší náklady na provoz vodovodu i těm poctivcům, kteří vždy hradí vodné včas.
 
   Připomínáme občanům, kteří hradí poplatek za likvidaci odpadu na splátky, že do 30.dubna 2011 je nutné uhradit druhou splátku poplatku.    Bohužel, dodnes některé rodiny neuhradily ani první splátku poplatku a vyvážení popelnic řeší „nasyslovanými“ jednorázovými lístky z předcházejících let, čímž opět poctivcům zcela zbytečně prodražují náklady na vývoz odpadu.
 Pokud nebudou všechny dlužné částky týkající se poplatku za likvidaci odpadu vyrovnány do 30.4.2011 budeme bohužel nuceni přistoupit k řešení soudní cestou.
 
   Internetové stránky Obce Nučice mají nový kabát. Nově je zřízeno diskuzní fórum s názvem „O čem právě diskutujeme?“
 
   Firma Eltodo začala v obci s výměnou lamp veřejného osvětlení. Nová svítidla budou mít menší spotřebu el.energie a budou splňovat veškeré závazné normy. Dovolujeme si požádat vlastníky pozemků, kteří mají na svém pozemku umístěnou starou lampu veřejného osvětlení o umožnění přístupu pro provedení výměny. Předem děkujeme.
 
   Obec Konojedy na svém posledním zasedání zastupitelstva obce přehlasovala nesouhlas bývalého starosty s usnesením zastupitelstva,  a tak dohoda o vzájemném vyrovnání dluhu mezi obcemi Nučice a Konojedy je konečně právoplatná. Obec Konojedy uhradí Nučicím dluh za mateřskou školu ve výši 109153,-Kč a Nučice doplatí příspěvek na provoz hřbitova ve výši 41620,-Kč. Zároveň byla obcí Konojedy odsouhlasena „Dohoda o finančním příspěvku na žáka navštěvující MŠ Kuřátka Nučice“.      
 
   Ředitelka Mateřské školy Kuřátka Nučice  rozeslala všem rodičům přihlášených dětí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřinky. Přijato bylo 13 nových dětiček, ale rodičům patnácti dětí muselo být bohužel zasláno zamítavé stanovisko. Zcela chápeme rozhořčení některých rodičů dětí, které nebyly přijaty, ale upřednostněny byly děti z obcí, které přispívají na provoz školky a rozhodující byl i věk dítěte.
   Jsme rádi, že naše obec nepatřila v devadesátých letech k těm krátkozrakým a že mateřinka byla v čase, kdy nebyl „nadbytek“ dětí zachována.
  
   Pokud někdo na polní cestě k Prusicím ztratil klíč, je k vyzvednutí v kanceláři OÚ Nučice, kam jej odevzdal poctivý nálezce.
 
   Na základě upozornění občanů upozorňujeme majitele psů na vyhlášku Obce Nučice č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nučice a ve které je jasně uvedeno, že pohyb psů na veřejném prostranství je možný pouze na vodítku a pouze s náhubkem. Bohužel, ale opravdu nestačí, aby byl náhubek zavěšen na vodítku. Už podle názvu „náhubek“ je snad každému jasné, kam náhubek patří. 
 
   Všechny občany upozorňujeme, že nejpozději do 14.dubna 2011 je nutné odevzdat „Sčítací formuláře“.
 
   Obec Nučice  nabízí svým občanům novou službu- vertikutaci trávníku nově pořízeným vertikutátorem.
   Vertikutace je mechanická pracovní operace, při které soustava vertikálně  postavených ocelových nožů prořezává trávní drn do hloubky. Vertikutace má pro trávník tyto prospěšné účinky:
  • vyhrabává suchou odumřelou trávu
  • rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
·        kolmým přesekáním výběžků trav podněcuje tvorbu nových odnoží a trávník se zmlazuje
·        narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy (Smetánka, Sedmikráska)
·        lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev trávních semen
   Vertikutace se provádí za sucha na jaře a vhodná je i druhá, podzimní vertikutace. Po vertikutaci vypadá trávník jako poničený, ale po tomto zásahu brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zbarvením. Trávník je vhodné po vertikutaci pohnojit a dosít holá místa trávní směsí. Trávník na tyto zásahy brzy zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením.
Cena za službu:
      vertikutace se sběrem (odpad ponechán na hromádkách): 400,-Kč/hod.                                          
      vertikutace bez sběru (odpad zůstává na trávníku): 300,-Kč/hod.
Uvedenou službu je nutné předem objednat v kanceláři úřadu.
 
Zprávy Policie ČR – obvodní oddělení Kostelec n.Č.l.
  Často od občanů slyším, že veřejnost své poznatky o protiprávním jednání policii raději nesděluje z obavy vyzrazení před pachatelem, popřípadě podezřelému jednání nepřikládají váhu, protože se jich to v danou chvíli „netýká“. Všímavost občanů je však, mimo hlídkové a obchůzkové činnosti policistů, podstatným faktorem k odhalení nebo vypátrání pachatele trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se snažíme všemi zákonnými prostředky dosáhnout snížení kriminálního a rizikového jednání v našem teritoriu, rád bych Vás informoval o nových možnostech spolupráce veřejnosti a samosprávy s naším obvodním oddělením. 
   Kostelecké oddělení je možné kontaktovat, mimo linku 158 na telefonním čísle 974 874 720, také na mobilním telefonu 605 198 000, k možnosti předávání anonymních poznatků je zřízen e-mail: policie.kostelec@email.cz a aktuální informace můžete sdílet i prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde nás najdete pod názvem Policie ČR Kostelec nad Černými lesy.
   Věřím, že zapojením veřejnosti do policejní činnosti povede ke zvýšení kvality a efektivity naší práce.
                                                                                   npor. Peter Herman
                                                            vedoucí oddělení PČR Kostelec n.Č.l.
 
Sbírka použitého ošacení
Obecní úřad Nučice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět vyhlašuje sbírku použitého ošacení:
Ø                       Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Ø                       Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø                       Látky - minimálně 1m2         
Ø                       Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
Ø                       Vatované přikrývky, polštáře a deky
Ø                       Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø                       Hračky – nepoškozené a kompletní
Nesbíráme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil
 
Sbírka se uskuteční v pondělí, dne 6.června 2011 
od 9.00 do 19.00 hodin v tělocvičně (budova bývalé školy)
 
   Věci prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Byla by velká škoda, aby oblečení, které se dá ještě využít skončilo v popelnicích.
   Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.Děkujeme za pomoc.Více na www.diakoniebroumov.org
 
Venkovská tržnice II. - informativní systém pro území MAS Podlipansko, o.p.s.
  Obec Nučice se zapojila do projektu Venkovská tržnice a získala novou dřevěnou vitrínu, která je umístěna na budově úřadu. Deska bude sloužit ke zveřejňování aktualit, nabídka bazaru a bude vás informovat o plánovaných akcích. Venkovní vitríny jsou na území MAS Podlipansko umístěny v těchto obcích a místních částech:Barchovice, Břežany I, Černé Voděrady, Drahobudice, Hořany, Chotutice, Kbel, Kbílek, Krupá, Malotice, Milčice, Mlékovice, Nučice, Písková Lhota, Polní Voděrady, Přebozy, Toušice, Vrbčany, Vrbová Lhota a Zalešany.
 Na internetových stránkách www.venkovskatrznice.eu/podlipansko/ máte k dispozici seznam podnikatelů a nestátních neziskových organizací, které působí na území místní akční skupiny Podlipansko, o.p.s. Jedná se o komplexní informační systém zaměřený na podporu a rozvoj místních aktivit a akcí, který vznikl v rámci realizace projektu Venkovská tržnice II s podporou Programu rozvoje venkova ČR v rámci Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.
   Vzhledem k tomu, že do informačního systému Venkovská tržnice II je zapojeno celkem šest venkovských území, vstupuje uživatel na svoji regionální stránku z hlavní stránky systému www.venkovskatrznice.eu a odtud potom klinutím na tlačítko s názvem svého území nebo kliknutím na barevně vyznačené území na mapě české republiky nebo přímo prostřednictvím adresy www.venkovskátrznice.eu/podlipansko.
   Mezi základní funkce informačního systému Venkovská tržnice II, které může uživatel aktivně používat, patří:
- Předávání informací o akcích všeho druhu, které na území probíhají či proběhnou (Akce)
- Vytváření prostoru pro směnu a prodej místních produktů a použitého zboží (Bazar)
- Přehled o podnikatelských a nepodnikatelských subjektech (Katalog)
- Podrobný popis, jak užívat informační systém Venkovská tržnice II naleznete ve složce (Návod).
 
Sdružení Nučických žen
   Začátkem měsíce března se konal tradiční Dětský maškarní karneval pořádaný Sdružením Nučických žen a obecním úřadem Nučice. Na předváděcím molu se prošlo kolem padesáti masek. Děti si zatancovaly a plnily drobné soutěže. Nechyběla ani bohatá dětská tombola.
   Ke konci měsíce pořádalo sdružení již druhý zájezd na muzikál Děti ráje. V současné době je plánována návštěva Dejvického divadla s nejlepším hercem roku 2010 Ivanem Trojanem a zájezd na muzikál Kat mydlář.
 
 
Odpady
   Upozorňujeme občany, že ve středu, dne 6.dubna 2011 bude mimo svozový kalendář proveden svoz plastů. Tento svoz není uveden v kalendáři svozu tříděného odpadu – jedná se o mimořádný vývoz plastů!
  Na základě dotazů několika občanů sdělujeme, že kontejner na nadměrný odpad bude přistaven vedle výkrmny v sobotu, dne 14.května 2011 od 9.00 do 11.00 hodin, kde budete moci zaměstnancům obce předat osobně jak nadměrný odpad, tak staré železo, pneumatiky z osobních automobilů bez disků a nebezpečný odpad. Upozorňujeme, že pouze v tento uvedený den a pouze v tyto uvedené hodiny!  
   Opět upozorňujeme občany, že společnost ASA na základě zákona o odpadech a na základě vyhlášky Obce Nučice č.1/2010 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění… odpadů na území obce Nučice“ (přesné znění na www.obec-nucice.cz) neprovádí výsyp popelnic, pokud obsahují teplý popel nebo vytříditelný odpad: měkčený plast, sklo, nebezpečný a nadměrný odpad, kov, papír (např. noviny, časopisy, kartony), zelený odpad ze zahrádek, větve a další biologicky rozložitelný odpad, který patří do kompostéru.
   Některé domácnosti mají již s nevyvezenými popelnicemi osobní zkušenost – místo vysypané popelnice našli na popelnici lístek se zprávou, proč jim nebyla vysypána.
 
   V kanceláři Obecního úřadu Nučice nabízíme k odprodeji (pouze pro občany nebo chalupáře z Nučic) plastové popelnice o obsahu 120 litrů za cenu 740,-Kč a plastový kompostér o obsahu 700 litrů za dotovanou cenu 895,-Kč. Popelnice i kompostéry jsou po provedené úhradě v kanceláři úřadu ihned k odběru v budově bývalé školy. 
 
 
Občané nám píší…
Vážení spoluobčané!
Na základě průzkumu je nyní téměř jasné, že jsme řekli NE výstavbě centrální kotelny na spalování biomasy. Dovolte mi nastínit pár důvodů, proč by možná bylo dobré naše rozhodnutí přehodnotit.
1.      Chceme, aby naše děti od podzimu do jara dýchaly vzduch jako v Mostě, Praze či Ostravě? Vždyť můžeme být hrdí na krásnou krajinu, která nás obklopuje, na „idylu“, která sem láká spoustu výletníků a chalupářů. Tak proč si tu v zimě už bez nich ničíme požitek z čistě vyvětrané místnosti?
 
2.      Je nutné neustále počítat s tím, že když onemocníme, musíme nějak        zatopit? Líbí se nám, že na nás po příjezdu z dovolené nebo návštěvy čeká studeny byt? A opravdu je nutné neustále vynášet popel a uklízet všudypřítomný prach? Je třeba si odříkat pohodlí?
3.      Osobně jsem viděla vstup do Evropské unie jako příležitost pro získání velkého množství peněz do oblastí, ve kterých prostředků moc není, do veřejného života. Bohužel to vypadá, že dotace Česká republika čerpat moc neumí. Nestojí za to zkusit využít evropské peníze pro něco, co bude sloužit přímo nám? Vždyť konec otevřeným štědrým fondům už je na dohled. Rok 2013 už je na dohled.
 
4.      Řada z nás jistě stojí před nutností pořídit si nový kotel. Všichni víme, že to není levná záležitost. Nyní se nabízí možnost relativně příznivé pořizovací ceny pro jednu domácnost. Ta zahrnuje 15 000 Kč příspěvku na přípojku a propojení přivedené přípojky se stávajícími rozvody čítající přibližně 2 000 – 4 000 Kč.
 
5.      A ani není k zahození, že díky těmto přednostem vzroste hodnota našich nemovitostí. To by jistě ocenily i generace po nás.
 
 Vím, že o dotaci se žádalo již dvakrát. Ale to si, myslím, není důvod k tomu házet flintu do žita. A třeba je teď vhodnější doba i díky celkem nízkým cenám ve stavebnictví. Navíc jsem přesvědčená, že se vyplatí věřit novým technologiím. Vždyť se ukázalo, že se vyplatilo zainvestovat do ústředního topení, i když do té doby se topilo v každé místnosti zvlášť.
   Pevně věřím, že nám všem záleží na tom, v jakém prostředí žijeme. Proto, prosím, zvažme, zda jsme schopní za stávajících podmínek, které se už nemusí opakovat, něco společně podniknout. Třeba říci ANO nové obecní kotelně.                                                      
                                                                             Blažena Baštová, Nučice 102
 
Sport
Nučice „A“ – zimní příprava
Nučice - Ondřejov 0:5(0:3) Rozhodčí:Čadek Diváci: 20 
Nučice A - Radim B          6:3(2:2)
Branky: 4x Jiří Galler, Jakub Novák, Jaroslav Procházka.
Na zimním turnaji na umělce v Kostelci jsme skončili na 3. místě ze šesti
mužstev. Získali jsme 6 bodů za 2 výhry a 3 prohry.


Nučice A - Garda Nučice   4:3(2:2)    Rozhodčí: Josef Křelina    Diváci: 20
Branky: 4x Jiří Galler - Rudolf Matas, David Matas, Petr Nevšímal

Nučice „A“ – mistrovská utkání
Nučice A - Jevany 6:0(2:0)    Rozhodčí: Navara         Diváci: 60 
Branky: 2x Robert Jícha, 2x Jiří Galler, Jakub Novák, Petr Zápotocký

Garda- přátelská utkání
Ždánice - Garda Nučice      1:0(1:0)
 
Poděkování
   Poděkování patří manželům Šárce a Radovanu Žylovým za téměř již pravidelné zapůjčování ozvučovací techniky a Patriku Žylovi za téměř již pravidelnou obsluhu této techniky na dětských akcích, naposledy na dětském maškarním karnevalu. Ještě jednou děkuji.
                                                                              Romana Jarošová-starostka obce
 
Jubilea
   V měsíci březnu oslavili zakulacené narozeniny manželé Božena a Antonín Hurtíkovi. Kulatiny oslavila paní Petra Bradáčová. Všem oslavencům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
 
 
Pozvání a důležitá data
1.4.2001 – 2.4.2011 – odečty vodoměrů
6.4.2011 – mimořádný vývoz plastů
do 18.4.2011 – úhrada vodného
do 30.4.2011 – doplatek poplatku za odpad
14.5.2011 – kontejner na nadměrný odpad, sběr pneu, kovu a neb.odpadu
6.6.2011 – sbírka použitého ošacení
 
 
 
Vydáno dne 1.4.2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz