Obsah

 
   Nučický zpravodaj
květen 2010
 
 
 
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Nučice ze dne 3. května 2010
     Na základě předložených podkladů ředitelky Mateřské školy Kuřátka Nučice bylo zastupiteli obce Nučice rozhodnuto, že školička bude v době letních prázdnin zcela uzavřena. Nikdo z rodičů nemá proti uzavření námitek. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. V případě obdržení finanční dotace budou v době prázdnin probíhat v budově školky závěrečné opravy.
 
        Na zasedání zastupitelstva obce byly projednány a zamítnuty dvě žádosti chalupářů ohledně prominutí poplatku za likvidaci odpadu v roce 2010. Všichni vytváříme odpad, i chalupáři a všichni za jeho likvidaci musíme platit.
 
    Vedení obce projednalo náklady na provoz mateřské školy a stanovilo pro školní rok 2010 – 2011 školné ve výši 339,-Kč měsíčně. Školné hradí všechny děti mimo předškoláků, za které provádí úhradu obec, ve které má dítě trvalý pobyt.
 
   Zastupiteli bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2010 a podání žádosti o bezplatný převod pozemku z Pozemkového fondu ČR.
 
    Obec získala finančně zajímavou nabídku na dodávku plastových popelnic o obsahu 120 litrů za cenu 740,-Kč.
Za stejnou cenu jsou popelnice odprodávány zájemcům z řad nučických občanů.
 
 Obec Nučice nadále pokračuje v odprodeji obecních pozemků, které jsou připloceny k rod. domkům. Připravovány jsou k prodeji další, zjištěné připlocené pozemky.
 
   Obec Nučice podává na Úřad práce žádost o dotaci na vytvoření dvou pracovních míst.
 
   Vedení obce nadále usilovně pracuje na získání dalších potřebných dokumentů nutných k podání žádosti o finanční dotaci na vyčištění a opravu hrází Nučických rybníků. Na základě změny zákona bylo nutné odebrat další vzorky sedimentu z rybníků a z pozemků, na které se sediment bude navážet. Hygienická laboratoř provedla další rozbory a potvrdila, že sediment je zcela neškodný, naopak vhodný jako hnojivo. Nejtěžší bylo najít vhodné pozemky, na které se sediment rozprostře a zapraví do půdy. Pozemky musely být na katastru naší obce a mimo ochranné pásmo vodních zdrojů, které bohužel zasahuje téměř celý katastr obce,  mimo pár pozemků podél polní cesty nad Prusicemi. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Vladislavu Součkovi, Jiřímu Břečkovi, Josefu Jíchovi, Marii Korbelové a Jiřímu Mervardovi, kteří měli pochopení a souhlasili, jako vlastníci pozemku, s uložením sedimentu na jejich pozemky. Souhlas s uložením sedimentu bylo nutné získat i od zemědělských společností, které mají pozemky v nájmu a obhospodařují je. Příprava dokumentů je velmi složitá, ale doufáme, že odměnou budou opravené a odbahněné rybníky.
 
   Na zasedání zastupitelstva obce č.1/2010 konaného dne 15.2.2010 bylo zastupitelstvem obce na základě předložených finančních výkazů rozhodnuto, že od 1.července 2010 dojde ke zdražení ceny vody z 26,-Kč na 30,-Kč za 1m³.
   Zaměstnanci obce budou ve dnech 2.července (pátek) a dne 3.července (sobota) provádět skutečné odečty vodoměrů včetně kontroly plomb. Z uvedených důvodů je nutné, abyste v uvedené dny zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům. Tentokrát nebude možné nahlásit stav vodoměrů osobně. Zaměstnanci obce musí odečíst v uvedených dnech všechny vodoměry. 
 
    O nastávajícím víkendu se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost v budově Obecního úřadu Nučice bude otevřena v pátek, dne 28.května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 29.května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Volit může každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let a prokáže se platným dokladem totožnosti.
 
   Obec Nučice požádala jako každý rok celkem o čtyři dotace z fondu Středočeského kraje. Po dobu řízení kraje Petrem Bendlem jsme pravidelně každý rok nějakou finanční dotaci obdrželi. Bohužel, ale od změny ve vedení kraje nebyla obci poskytnuta ani koruna.  V letošním roce nebylo o přidělení dotací ještě ani rozhodnuto.
  
    Na plánovaném zasedání zastupitelstva obce v pondělí, dne 7. června 2010 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků  bude projednáván návrh nové obecně závazné vyhlášky obce Nučice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem a zeleným odpadem na území obce Nučice. Zcela nově bude vyhláškou stanovena povinnost občanů odpad ze zahrad a kuchyňský bioodpad kompostovat na vlastním pozemku. Jedná se o domácí kompostování, které se může provádět v  kompostovacích zakládkách na volné ploše, v otevřených boxech nebo v kompostérech. Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humusové látky. Z hlediska urychlení a z hlediska estetického je nejvhodnější používat ke kompostování uzavřené kompostéry.
     Jelikož cena kvalitních kompostérů je vysoká (2500,-Kč) a nechceme jejich pořízením moc zatěžovat rodinné rozpočty, bylo zastupiteli obce  rozhodnuto, že obec Nučice bude nákup kompostéru domácnostem na území obce Nučice dotovat. Z důvodu získání množstevní slevy zajistila  hromadný nákup kompostérů  obec a jako nejvhodnější byl vybrán  kompostér o obsahu 720 litrů od firmy Jelínek Trading, která jako jedna z mála nabízí v případě nutnosti i prodej náhradních dílů.  Kompostér je zelené barvy, se základnou 94 x 94 cm, vysoký  115 cm. Složen je v krabici a váží 17,5 kg. Kompostér je vyroben  z recyklovaného plastu a z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal nemá dno. Kompostér je opatřen víkem s otočným ventilem pro regulaci přístupu vzduchu a bočními dvířky pro vyjímání kompostu. Sestavení kompostéru není nijak složité.
 Co je vhodné ke kompostování?
  • Ovocné, zeleninové a potravinové zbytky (ne slupky z cizokrajného ovoce z důvodu chemického ošetření, ne kosti, odřezky masa a tuky)
  • Kávové a čajové výluhy i se sáčky
  • Novinový papír, lepenka, papírové ručníky (ne časopisy)
  • Mléčné produkty
  • Posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky, piliny, hobliny, kůra
  • Trus hospodářských zvířat
  • Popel ze dřeva (ne popel z uhlí a cigaret)
  • Zbytky rostlin (ne rostliny napadené chorobami a oddenkové plevele)
Příklad: brambory oloupeme nad starými novinami, slupky pak do novin zabalíme a vhodíme do kompostéru i s novinami). Kompost je dobré občas promíchat a udržovat jeho vlhkost. Pro větší zahrady je vhodné používat dva kompostéry.
  Zájemci z řad občanů, ale i místní chalupáři si mohou kompostér zakoupit již nyní v kanceláři úřadu za cenu 895,-Kč. Nová vyhláška vstoupí v platnost k 1.7.2010, proto případný nákup kompostérů neodkládejte, jelikož obec prozatím zajistila nákup 51 kusů kompostérů a v případě zvýšeného zájmu bude nutné kompostéry přiobjednat.
   Věříme, že kompostováním se znatelně sníží množství komunálního odpadu  a sníží se tak platba svozové společnosti za vývoz popelnic.
 
   Na červnovém zasedání zastupitelstva bude projednáváno podání opakované žádosti o finanční dotaci z Evropské unie na výstavbu kotelny na spalování biomasy.
 
   Projednáván bude i závěrečný účet obce za rok 2009 na základě provedeného závěrečného přezkoumání hospodaření obce Nučice v roce 2009. Přezkoumání bylo provedeno odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrolovány jsou nejen finanční výkazy, ale i návrhy a čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření, inventurní soupisy majetku, prodej a nákup pozemků, zřizování věcných břemen, dohody o práci, mzdová a personální agenda, bankovní výpisy, vedení pokladny, došlé a vydané faktury, veškerá evidence majetku, vymáhání pohledávek, smlouvy a čerpání účelových dotací, dodržování vnitřních směrnic, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a další a další . . .
   Kontrolou nebylo shledáno žádné pochybení, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyly porušeny žádné předpisy. Závěrečný účet bude navržen schválit bez výhrad.
   Ve čtvrtek, dne 24.června 2010 se koná od 10.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Nučice slavnostní „Rozloučení s předškoláky“. S naší mateřinkou se loučí a do základní školy odchází:
Jerošenko Alexander z Kostelce n.Č.l., Kašparová Tereza z Oplan, Kejřová Adéla a Kubelková Kristýna z Olešky, Kolář Jakub z Kostelních Střimelic, Krutský Milan z Výžerek, Andrea Tůmová, Martin Vohnický a Radek Žyla z Nučic.
 
Hasiči
    U  příležitosti oslav 120.let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Nučicích se konala v sobotu, dne 22.května 2010 „Okrsková soutěž v požárním sportu“. Soutěže se zúčastnilo celkem šest mužstev a soutěžní klání zpestřilo vystoupení mažoretek.                                             
 
Výsledky soutěže mužů                                        Výsledky soutěže žen
1.Nučice      31 vteřin                                           1. Nučice    33 vteřin
2. Oplany     40                                                     2. Výžerky 49
3. Výžerky   49
4.Konojedy 54
 
Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, návštěvníkům za jejich podporu a vítězům samozřejmě gratulujeme!
 
   Českou republiku v současné době sužují velké přívalové deště, sesuvy půdy a povodně. Lidé v zatopených obcích potřebují jak materiální, tak finanční pomoc. Zveřejňujeme některá povodňová konta.
Člověk v tísni – č.ú.72027202/0300 nebo můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SOS POVODNE na tel.číslo: 87777
Adra  - č.ú. 40284028/0300, var.symbol: 397 nebo můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ADRA na tel.číslo:87777
Český červený kříž – č.ú. 222826/5500, var.symbol: 222, nebo můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS CCK na tel. číslo: 87777
Svou pomoc můžete nabídnout na tel. čísle: 739 105 080
 
Sdružení Nučických žen
   V polovině měsíce května uspořádalo sdružení žen taneční zábavu se skupinou Atlantic s tím, že výtěžek bude použit na akce pro děti. Zábava se vydařila a díky hojné účasti tanečníků, hlavně z okolních obcí, bychom si mohli dovolit pestřejší oslavu svátku dětí. Bude však vůbec nějaký Dětský den?
   V pondělí, dne 3.května 2010 se konala schůzka nejen členek sdružení, ale všech, kteří by rádi pomohli s naplánováním a s uspořádáním „Dětského dne“. Zájem o uspořádání dne pro děti měly pouze TŘI členky sdružení! Nikdo jiný se schůzky nezúčastnil! Nikdo jiný neměl zájem o pomoc s uspořádáním oslavy pro naše děti!
    V loňském roce byla situace zcela stejná, ale jelikož se obci podařilo vybudovat nové dětské hřiště, bylo tehdy, také čtyřmi členkami, rozhodnuto, že jako náhražkou Dětského dne bude alespoň slavnostně otevřeno nové hřiště.
   Stejně jsou ohroženy další, hojně navštěvované akce, jako je Mikulášská a Dětský maškarní karneval, které nám i v okolí závidí, ale my jsme tak pohodlní se zapojit a pomoci, že raději necháme tyto nádherné akce pro děti padnout!
   Opékání špekáčků jsou ještě tři osoby schopny zajistit , ale nic víc se bohužel ve třech lidech zvládnout nedá! Je nám to velice líto!
   Pokud by Vám to milá maminko, ale i tatínku bylo také líto, přijďte v pondělí, dne 7.června 2010 ve 20.00 hodin do Hospody u Kubelků.
           
                          Výbor SNŽ – Nováková, Jirsová, Kočová, Jarošová
 
Sport
   V sobotu, dne 26.června 2010 se koná od 9.00 hodin na nučickém hřišti turnaj v kopané. O vítězství se utká mužstvo Stříbrné Skalice, Kouřimi, Nučic a Velké Bukoviny. Po ukončení turnaje se koná od 19.30 hodin v Hospodě u Kubelků taneční zábava. K tanci a poslechu hraje skupina Regent. Srdečně zveme všechny příznivce sportu.
 
Mistrovská utkání -  Nučice „A“
Býchory - Nučice A 0:3(0:2)                   Rozhodčí: Burda     Diváci: 80
                                                                 Branky: 2x Jiří Galler, Pavel Krutský
 
Nučice A - Plaňany 2:1(1:1)                    Rozhodčí: Grund    Diváci: 100
                                                                 Branky: Jiří Galler, Jakub Novák        
 
Jestřábí Lhota - Nučice A 0:0                  Rozhodčí: Jansa     Diváci: 30
 
Nučice A - Ratboř 1:1(1:0)                      Rozhodčí: Herda    Diváci: 100
                                                                  Branka: Jiří Galler                      
Mistrovská utkání – Nučice „Garda“
Nučice - Říčany 3:3(2:3)                          Rozhodčí: Josef Křelina   Diváci: 40
                                                                  Branky: Petr Nevšímal, Emil Myška z PK,
                                                                  Radek Adam
Kolovraty - Nučice 2:3(2:1)                     Rozhodčí: Pazourek   Diváci: 20
                                                                  Branky: 2x Petr Nevšímal, Jaroslav Bečvařík
 
Škvorec - Nučice 1:7(0:1)                        Rozhodčí: Zálabský   Diváci: 20
                                                                  Branky: 3x Radek Adam, 2x Jaroslav Holub, Jiří    
                                                                  Souček, Jaroslav Bohata
 
 
Mistrovská utkání – Nučice „Žáci“
 Dolní Chvátliny - Nučice 1:2(1:1)           Rozhodčí: Humpolák    Diváci:30
                                                                  Branky: Filip Bouzek, Matěj Chromý
 
Nučice - Cerhenice 4:2(2:0)                      Rozhodčí: Josef Křelina   Diváci:50
                                                                   Branky: 2x Matěj Chromý, Karel Bečka, Jakub
                                                                   Hervert
 
Nučice - Bečváry 5:0(1:0)                         Rozhodčí: Josef Křelina   Diváci:50
                                                                   Branky: 2x Matěj Chromý, Karel Bečka, Jakub
                                                                   Hervert, Ondřej Havel z PK
 
 
Utkání žáků proti rodičům
Žáci - Rodiče 7:2(2:2)                  Rozhodčí: Josef Křelina   Diváci: 50
 
Sestava : Žáci Nučice: Lukáš Charous, Martin Tůma ml., Tomáš Miňovský ml., Bernard Lipenský, Ladislav Lupínek, Martin Bečka, Karel Bečka, Matěj Chromý, Lucie Bartoušková, Petr Nevšímal ml., Jakub Hervert,  Jaroslav Jirsa ml., Adam Benada, Filip Bouzek, Miroslav Jirsa, Michal Horáček.
Branky: 2x Karel Bečka, 2x Jakub Hervert, Matěj Chromý z PK, Adam Benada, Ladislav Lupínek
 
Sestava: Rodiče Nučice: Pavel Benada - Pavlína Nevšímalová, Jaroslav Jirsa st., Vítězslav Holík, Blanka Chromá , Martina Rottová, Michal Nanko, František Palacký, Martin Tůma st., Dagmar Miňovská, Jana Bouzková, Renáta Krutská, Václava Hervertová, Radka Navrátilová, Tomáš Miňovský st., Miroslava Jirsová.
Branky: Michal Nanko a František Palacký
Fotografie ze zajímavého utkání budou zveřejněny na úřední desce obce.
 
Rybáři
   V sobotu, dne 12.června 2010 se konají na nučickém rybníku rybářské závody. Zápis závodníků je v 5.00 hodin. Zahájení v 6.00 hodin. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny.                                                                                
Odpady
   Připomínáme občanům, že ve čtvrtek, dne 10.června 2010 bude proveden svoz plastů.
   Dále upozorňujeme občany, že skládka vedle výkrmny je uzavřena pro vhazování veškerého odpadu!    
 
Vzpomínáme
   Dne 15.května 2010 jsme si připomněli smutné, druhé výročí úmrtí našeho drahého Josefa Jíchy z Nučic 77. Nikdy nezapomeneme!
 
                                                                Rodina Jíchova, přátelé a kamarádi
 
Jubilea
   V měsíci květnu oslavila své životní jubileum paní Zdeňka Zavacká a paní Růžena Bečvaříková. Zakulacené narozeniny oslaví paní Alena Procházková. Plnoletost oslavila slečna Jana Jíchová a mladík Ondřej Vacek.
 
 
Pozvání a důležitá data
28.května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin – volby
29.května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin – volby
7.června 2010 od 19.00 hodin – zasedání zastupitelstva obce
7.června 2010 od 20.00 hodin – schůzka ohledně oslavy Dne dětí
10.června 2010 – odvoz plastů
12.června 2010 od 6.00 hodin - rybářské závody
24.června 2010 od 10.00 hodin – slavnostní rozloučení s předškoláky
26.června 2010 od 9.00 hodin – turnaj v kopané
26.června 2010 od 19.30 hodin – taneční zábava
2.července – 3.července 2010 – odečty vodoměrů
 
 
 
 
 
Vydáno dne 26.5.2010 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz