Obsah

 

 

 
  Nučický zpravodaj
červen 2014

 

 

 

Nučice 8a e-mail (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.6.2014

 

   Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla schválena kupní smlouva týkající se odkupu pozemků připlocených do zahrady mateřské školy a pozemku pod sběrným kanálem nad Střelovkou od horních vrat mateřinky až za Mikšovskovi od soukromých vlastníků.  Pozemky jsou nyní již ve vlastnictví obce Nučice.

 

   Vlastníci domů na Střelovce si po dvaceti letech rozšířili své území o pozemky za domy a to odkoupením od soukromých majitelů.

 

    Schváleno bylo i zakoupení pozemku od paní Kazarjanové, z důvodu vedení vodovodní sítě. Schválena byla kupní smlouva. Nyní jednáme o jejím podpisu.

 

   Zastupiteli byla na posledním zasedání schválena pachtovní smlouva mezi obcí a Sdružením rybářů Nučice, kterou obec pronajme Nučický malý a Nučický velký rybník včetně okolních prostorů výše uvedenému sdružení. Rybáři budou po podpisu smlouvy povinni dodržovat a dbát pokynů TBD (Technicko – bezpečnostního dohledu) a řídit se provozním a manipulačním řádem.

 

     Na zasedání, dne 2.6.2014 byl schválen zastupiteli naší obce Závěrečný účet obce za rok 2014, včetně kontroly hospodaření, a to bez výhrad.

 

     Přibližně tři měsíce trval výběr nového dodavatele elektrické energie do objektů v majetku obce Nučice, ve spolupráci s ředitelkou mateřinky, Janou Javůrkovou také do budovy mateřské školy. Od 13.6.2014 je dodavatelem energie do všech objektů společnost RWE, která nabídla nejlepší cenu a podmínky. Vybraný dodavatel byl schválen zastupitelstvem obce.

 

     Zemědělské pozemky v majetku obce budou mít od 1.10.2014 nové nájemce. Na základě zveřejněného záměru o pronájmu zemědělských pozemků se přihlásilo několik zájemců. Zastupiteli bylo odsouhlaseno, že pozemky budou pronajaty dvou podnikatelům v zemědělství, panu Václavu Hoškovi a Jiřímu Mervardovi ml. Smlouvy budou podepsány po schválení zastupiteli obce, pravděpodobně v průběhu měsíce července 2014.

 

    Na základě výzvy, Okresního soudu Praha -  východ, navrhlo a schválilo zastupitelstvo obce na přísedícího k okresnímu soudu pana Romana Pezdu.

 

    V minulém čísle zpravodaje jsme Vás vyzvali k možnosti upravit místní a pomístní názvy na celém katastru naší obce. Dosud byl podán pouze návrh zastupitelů, navrátit Konojedskému  potoku původní název „Březinský“. Rozhodnutí o návrzích bude na připravovaném zasedání zastupitelstva obce.

 

    Mateřská škola získala od obce výjimku v počtu dětí v zelené třídě z 24 na 26. Mateřskou školu bude tedy ve školním roce 2014/2015 navštěvovat maximálně možný počet 38 dětí.

 

    Na posledním zasedání informovala starostka obce přítomné o získání dotace ve výši 636.500,-Kč na rekonstrukci povrchu víceúčelového hřiště z fondu FROM Krajského úřadu Středočeského kraje. Získání dotace je velký úspěch, jelikož z programu FROM byla přidělena dotace 97 obcím, z toho pouze 5 obcím z okresu Praha-východ, včetně naší. Doručeno bylo prozatím oznámení o přidělení dotace, nyní čekáme na výzvu s termínem podpisu smlouvy. Starostka byla zastupitelstvem pověřena zajistit nabídky různých typů povrchů od firem včetně cenové nabídky. Ke spolupráci s výběrem typu povrchu byli vyzváni i místní sportovci.  Povrchy byly k nahlédnutí na veřejném zasedání, nyní v kanceláři OÚ Nučice.

      Současný povrch hasiči přemístí do skladu a následně by mohl být využit jako nepropustný povrch do plánovaného sběrného dvora. Po odstranění desek bude rozhodnuto, co s původním aspodložím pod deskami. Pokud máte nějaké osobní zkušenosti s umělými povrchy, rádi se seznámíme s Vaším názorem.

 

    Poslední středu v měsíci červnu se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nučicích slavnostní rozloučení s předškoláky z naší mateřinky. S mateřskou školou se loučí a do školních lavic v září zasednou: Bradáč Petr, Hájek Filip a  Rupertová Jůlie z Nučic, Fousková Alexandra, Galíková Karolína a  Volavka Václav z Konojed, Pala Šimon a Jakub Švanda z Vlkančic, Kolář Filip z Kostelních Střimelic, Janovská Laura, Kratochvíl Josef a Malík Adam z Výžerek, Ottomanský Ondřej z Oplan. Předškoláci dostali od obce na rozloučenou školní kufírek, který se jim při studiích určitě hodí.

 

   Všechny budovy v majetku obce prošly rozsáhlou revizí elektrorozvodů a elektrovybavení.  Veškeré rozvody a vybavení je v pořádku a splňuje zákonné normy.

 

    V měsíci květnu vykonával u obce Patrik Jirků bezplatnou třítýdenní praxi v rámci studia.

     Ve středu, dne 11. června 2014 se konala valná hromada Mikroregionu Černokostelecko, kde byl jednohlasně schválen závěrečný účet mikroregionu za rok 2014 včetně provedené kontroly hospodaření bez výhrad.

 

     Starostka obce Nučice předala v uplynulém měsíci místostarostce města Kostelec n.Č.l.,  ing. Janě Havelkové celkem 3,5 pytle plastových víček. Výtěžek z prodeje víček bude předán rodičům vážně nemocného Maximka. Děkujeme všem občanům, kteří malou drobností, odšroubováním víčka z PET lahví pomohli a nadále budou pomáhat dobré věci.

     V pátek, dne 4.července 2014 a v sobotu, dne 5.července 2014 budou zaměstnanci obce provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům.

 

     Vodné za II. čtvrtletí 2014 bude splatné nejpozději do 21. 7. 2014. Žádáme občany o dodržení termínu splatnosti z důvodu čerpání dovolené a uzavření kanceláře úřadu. Děkujeme.

 

   V průběhu měsíce července 2014 bude na úřední desce obce umístěno Oznámení o dokončení obnovy katastrálního aparátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Vyložení aparátu k nahlédnutí bude v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nučicích. Přesný termín bude uveden na oznámení a bude vyhlášen rozhlasem.

 

Komunální volby 2014

     Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje stanovení počtu 7 volených členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018.

    Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek, dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Komunální volby se konají na nučické posvícení.

   Dne 19. července 2014 budou zveřejněny seznamy obecních úřadů, kterým se budou předávat kandidátní listiny. Ve stejný den bude zveřejněn potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Na základě těchto výše uvedených seznamů zveřejní starostka obce na úřední desce obce počet vytvořených obvodů, počet členů zastupitelstva obce volených a potřebný počet podpisů na peticích.

    Kandidátní listiny musí být podány nejpozději dne 5. srpna 2014 do 16.00 hodin registračnímu úřadu. (§21, odst. 3 zákona 491/2001).

Sbírka použitého ošacení

     Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Společně s Obecním úřadem v Nučicích pořádají sbírku použitého ošacení:

  • Letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské)

  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám menší zbytky látek)

  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

  • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

  • Obuv – veškerou nepoškozenou

  • Hračky – nepoškozené a kompletní

  • Peří, péřové přikrývky a polštáře

  • Menší funkční elektrospotřebiče

Sbírka se koná v pondělí, dne 7. července 2014 od 9.00 do 19.00 hodin v budově bývalé školy v Nučicích (vchod z hlavní ulice).

Věci prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Předem všem děkujeme za podporu.

 

První oficiální setkání představitelů obcí v rámci projektu meziobecní spolupráce v Říčanech

     V úterý 10. 6. 2014 proběhlo v Kulturním centru Labuť v Říčanech setkání představitelů obcí v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Setkání se zúčastnilo 35 starostů, místostarostů a dalších zástupců z 28 obcí. Celkem je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany 52 obcí. Všechny obce byly osloveny s nabídkou účasti v projektu, který směřuje k meziobecní spolupráci v sociální oblasti, školství a předškolním vzdělávání, odpadovém hospodářství a volitelné oblasti. Právě volba čtvrtého tématu byla jedním z hlavních bodů programu prvního oficiálního setkání představitelů obcí. Z navržených témat (doprava, bezpečnost, územní plánování a suburbanismus, životní prostředí, zaměstnanost) zástupci obcí zvolili téma dopravy. Realizační tým projektu tak k již zpracovaným analýzám pro tři povinné oblasti přidá analýzu dopravy, zabývající se např. intenzitou dopravy, dopravní obslužností, analýzou dojíždějících do zaměstnání a škol, a identifikuje návrhy k řešení v této oblasti. Na základě těchto informací budou zástupci sdružených obcí hledat cesty k jejich řešení společnými silami tak, aby se např. zlepšila dopravní obslužnost regionu (četnost a návaznost spojů), zkvalitnila dopravní infrastruktura, zlepšily podmínky pro nemotorovou dopravu a optimalizovaly výdaje na dopravu. Představitelé některých obcí by dále rádi obnovili staré  cesty spojující menší obce.

Na setkání byly dále prezentovány výsledky analýz za oblast školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství a sociální oblast a představeny nástiny variantních řešení identifikovaných problémů v těchto oblastech. Diskutovány byly také možnosti institucionalizace nově vznikající spolupráce, a to v rámci nového nebo transformovaného dobrovolného svazku obcí.

Smyslem projektu je spojení sil větších i menších obcí, které umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Projekt je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je realizován ve 185 z 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Na základě příkladů fungující spolupráce v zahraničí se snaží přenést dobrou praxi spojení sil malých obcí i k nám. Společnými postupy a společnou realizací projektů budou mít obce možnost ušetřit finanční prostředky, zefektivnit svou činnost nebo např. dosáhnout na financování z různých dotačních programů.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.obcesobe.cz a na webu projektu http://info.ricany.cz/mesto/meziobecni-spoluprace-r616

 

Odpady

    Připomínáme občanům, že v úterý, dne 8. července 2014 a v pondělí, dne 4. srpna 2014 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích společnosti ASA.

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice

      Naší mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2013/2014, ve dvou třídách, celkem 38 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. O děti se starají ředitelka, dvě učitelky, uklizečka, školnice a vedoucí jídelny v jedné osobě, kuchařka a asistentka, která pečovala o hendikepovaného chlapce.

    V průběhu školního roku jsme navštívili divadlo v Kolíně, skanzen v Kouřimi, svíčkárnu v Šestajovicích, zámeckou zahradu na zámku Berchtold a pravidelně jsme zajížděli do plaveckého bazénu v Kolíně.

    Několik akcí se konalo společně s rodiči dětí – drakyáda, dýňobraní, lampiónový průvod, opékaní špekáčků a besídky. 

    Společně s předškoláky jsme strávili i jednu noc ve školce. Před nočním řáděním a užíváním si, posledních pár dnů ve školce, jsme s nadšením podpořili nejmenší nučické fotbalisty při zápase na Nučickém hřišti. Jedna z maminek nám na rozloučenou upekla obrovský dort a předškoláci si odnesli na památku dárečky. Loučíme se s třinácti předškoláky a tak se v září můžeme těšit na třináct nových dětí. Díky navýšené kapacitě jsme nemohli vyhovět s přijetím ratolesti pouze dvěma rodinám.

   Jménem celého kolektivu bych chtěla poděkovat vedení a zastupitelům obce, rodičům a široké veřejnosti za výbornou spolupráci, podporu a vstřícnost. Vám všem, hlavně dětem, přeji, za celý kolektiv mateřinky, krásné a ve zdraví prožité letní měsíce.

                                                                            Jana Javůrková, DiS

                                                                         ředitelka mateřské školy

 

 

Sdružení Nučických žen

    SNŽ pořádá ve čtvrtek, dne 25. 9. 2014 zájezd do divadla Hybernia v Praze na generálku muzikálu „ANTOINETTA – KRÁLOVNA FRANCIE“. Odjezd z Nučické návsi je v 16.00 hodin. Vstupenky včetně dopravy za 450,-Kč jsou k zakoupení u Ivy Novákové nebo v kanceláři Obecního úřadu v Nučicích. Účinkují: Monika Absolonová, Iva Marešová, Michal Novotný, Roman Vojtek a další.

 

 

Sdružení rybářů Nučice

    V sobotu, dne 7. 6. 2014 se konaly rybářské závody na Nučickém velkém rybníku za účasti 43 rybářů.

Umístění: 1. místo – John Miroslav – nachytal 2121 cm ryb

                 2. místo – Haluza Petr - nachytal 2105 cm ryb

                 3. místo – Haluza Josef – nachytal 1669cm ryb

                 4. místo – Krutský Milan – nachytal 1615cm ryb

                 5. místo – Světnička Petr – nachytal 1521cm ryb

 

 

Sport

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „A“

Týnec nad Labem - Nučice A 0:1(0:0)           Rozhodčí: Kratochvíl      Diváci: 30  Branka: Jakub Novák         

Jestřábí Lhota - Nučice A 2:1(1:1)             Rozhodčí: Milan Kubera     Diváci: 30
Branka:Jakub Hervert              
 

Nučice A - Radim B 1:2(0:1)                       Rozhodčí: Jiří Kumstát      Diváci: 70
Branka: Jan Jelínek                 

 

Hodnocení mužstva Nučice „A“ trenérem Zdeňkem Carvanem

      První polovinu okresního přeboru jsme začali letní přípravou, kdy jsme byli celkově úspěšní. Na tréninky chodilo 85% hráčského kádru. Měli jsme několik přípravných zápasů s kvalitními soupeři a celkově hra nevypadala špatně.

     První mistrovské utkání jsme začali v Kouřimi, kde jsme prohráli 0:4, a bylo vidět, že se okresní přebor hraje jinak, hlavně je techničtější a důrazný. Doma jsme ve druhém utkání zvítězili nad druhým mužstvem z Bečvár 5:1 a tento výsledek nás posunul a poučil k lepší a důraznější hře. Začali jsme hrát spíše z obrany na rychlé brejky a vycházelo nám toto pojetí hry. Celkově podzimní část vyšla na výbornou a bylo vidět, že kluci chtějí trénovat a ukázat něco nejen sobě, ale i divákům.

      V podzimní části jsme uhráli 23 bodů a skončili na 4. místě. Tyto výsledky dávaly velkou šanci nejen na udržení v okresním přeboru, ale i k dobrému umístění v tabulce. Jarní část jsme začali přípravou již v únoru a většinou jsme se zaměřili na fyzickou kondici. První mistrovské utkání jsme začali doma s Kouřimí, kde jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale opět po chybě jsme prohráli 0:1, kdy toto utkání mělo skončit remízou, protože mužstvo Kouřimi bylo aspirantem na postup do I:B třídy, což se potvrdilo. Druhé utkání v Bečvárech jsme sice vyhráli 3:2, ale tentokrát fotbalovější mužstvo prohrálo.

     V dalších utkáních to bylo jako na houpačce, jednou vyhrajete, dvakrát prohrajete. Tyto výkyvy připisuji k špatné trénovanosti, kdy jsme se scházeli někdy ve 4 lidech a to po většinu jarní části. Též k sebeuspokojení hráčů, protože jsme se již prakticky udrželi v okresním přeboru. Konec jarní části byl katastrofický z těchto příčin.

     Celkově šel celý výkon mužstva dolů. Jsme rádi, že nám pomáhali kluci z dorostu. Jsou zde kluci, co mají na tuto třídu a po vykopání by mohli pomýšlet ještě na lepší třídu.

     Musím poděkovat Milanu Zápotockému jako předsedovi nučického fotbalu, že jsme spolu vycházeli dobře. Na závěr chci říci, že by bylo vhodné doplnit mužstvo o 2 až 3 fotbalisty a hlavně dopředu. Kdybychom na jaře neudělali tolik chyb při bránění, mohli jsme pomýšlet ještě na lepší umístění. Fotbalu Zdar!

 

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „B“
FK Kolín B - Nučice A 0:2(0:1)                      Rozhodčí: Petr Havlas     Diváci: 0
Branky: Antonín Stárek, Michal Nanko

 

Nučice B - Liblice B 0:2(0:0)                         Rozhodčí: Vilém Löve    Diváci: 70

Břežany II B - Nučice B 1:12(0:6)            Rozhodčí: Zdeněk Veselý    Diváci: 50
Branky: 3x Pavel Jícha, 3x Jiří Galler, 2x Petr Bradáč, Jan Votruba, Milan Zápotocký, Filip Holub, Michal Nanko

Nučice B - Kouřim B 2:1(2:1)                       Rozhodčí: Milan Holý     Diváci: 70
Branky: Petr Nevšímal, Jiří Galler

 

 

Hodnocení mužstva Nučice „B“ trenérem Janem Hodíkem

      Nučické béčko dobře reprezentovalo nučický fotbal, skončili jsme na hezkém 3. místě se 45 body a s nejméně obdrženými brankami v celé soutěži. Hráči se scházeli v 15-20 lidech, což tady v minulosti nikdy nebývalo. Jsou to převážně starší hráči, které baví fotbal. Všem hráčům děkuji za předvedené výkony v celé sezóně.

 

 

Mistrovská utkání – dorost Nučice
Nučice - Konárovice 11:0(8:0)                       Rozhodčí: Karel Vlk       Diváci: 30
Branky: 4x Tomáš Kubů, Václav Pekárek, Michal Hozman, Jakub Hervert, Tomáš Miňovský, Matěj Chromý, Miroslav Stanke, Dominik Kočí

Zásmuky - Nučice 3:1(1:0)                         Rozhodčí: Lukáš Frierg      Diváci: 40
Branka: Tomáš Kubů

Nučice - Velký Osek 3:0(2:0)                    Rozhodčí: Roman Pikner     Diváci:40
Branky: Matěj Chromý, Dominik Kočí, Miroslav Stanke

„Tomáš Krutský vyměnil řemeslo a udělal dobře“

takto nazval článek zveřejněný v Kolínském deníku, o „našem“ slavném brankáři,  autor René Volf.

Brankář Nučic Tomáš Krutský.

 

Nučice /ROZHOVOR/

Stal se jednou z hvězd okresního přeboru ve fotbale. Mezi brankáři  kraloval v jedné ze dvou kategorií, a to v minutové neprůstřelnosti. Tomáš Krutský neinkasoval celkem 553 minut.

„S odstupem času si toho člověk váží čím dál tím víc. Už jen kvůli tomu, že na jaře se dotahoval Lukáš Havránek," uvedl gólman Nučic.

„Já vždy říkám, že brankář je ten poslední, kdo tomu gólu může zabránit. Tedy když vyřadíme tyčky, břevno nebo nějaký ten drn (smích)," dodal.

 

 

Celý článek je zveřejněn na úřední desce obce.

Přátelská utkání – přípravka Nučice

Nučice – Kostelec n.Č.l. 19:2                                                                 Diváci: 50

Branky: Strejček Jiří 2x, Strejček Vojta,  Bradáč Petr, Čekal Petr 2x, Krutský Tadeáš 5x, Krubr Jiří 3x, Lens Daniel 2x, Jelínek Jan 2x, Žyla Radek 2x

Sestava: Pečenková Tereza – brankář, hráči: Strejček Jiří, Strejček Vojta, Smrčina David, Smrčina Jakub, Bradáč Petr, Záboj Jaroslav, Záboj Slávek, Čekal Petr, Krutský Tadeáš, Krubr Jiří, Lens Daniel, Jelínek Jan, Žyla Radek

 

Kostelec n.Č.l. – Nučice  0:3                                                                 Diváci: 30

Branky: Strejček Jiří, Smrčina David, Krutský Tadeáš

Sestava: Pečenková Tereza – brankář, hráči: Strejček Jiří, Strejček Vojta, Smrčina David, Smrčina Jakub, Bradáč Petr, Záboj Jaroslav, Záboj Slávek, Čekal Petr, Krutský Tadeáš, Jelínek Jan

 

 

     Rád bych touto cestou poděkoval nejen obci Nučice za podporu mládeže, ale i rodičům, divákům a vůbec lidem, co se nějakým způsobem starají a věnují tomu svůj volný čas. Za to jim patří velké díky.

     Pro informaci sdělujeme, že během prázdnin pokračujeme. Tréninky jsou každé úterý od 17 hod. a o víkendu po domluvě.  Doufám, že budeme pokračovat v takto nastaveném trendu a naši nejmenší se rozšíří o další kamarády, kteří tímto zveme k nám.

       Za přípravku Bradáč Petr, tel: 604 943 058 nebo email: bradac100@seznam.cz  a  Smrčina David tel: 775 275 532.

 

 

Poděkování

    Děkuji tímto spolku Sdružení Nučických žen za uspořádání hezkého dne pro děti na fotbalovém hřišti. Nově složenému spolku přeji výdrž, hodně elánu, ještě více spolupracujících osob a spoustu takto vydařených akcí.   

     Všem našim fotbalistům, od těch nejmenších, děkuji za dobrou reprezentaci obce.

     Tomáši Krutskému gratuluji za vítězství v anketě a za skvělou reprezentaci obce.

 

Romana Jarošová

                                                                               starostka obce Nučice

Pozvání a důležitá data

4. a 5.července 2014 – odečty vodoměrů

7.července 2014 od 9.00 do 19.00 hodin – sbírka použitého ošacení

8.července 2014 – odvoz plastů

do 21.července 2014 – uhrazení vodného

4.srpna 2014 – odvoz plastů

do 5.srpna 2014 do 16.00 hodin – podání kandidátních listin registr.úřadu

25.září 2014 – muzikál „ANTOINETTA – KRÁLOVNA FRANCIE

10. a 11.října 2014 - komunální volby

10. -12.října 2014 – Nučické posvícení s novými atrakcemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáno dne  26.6.2014 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l.

IČO:00235598 - KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 16

 Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny