Obsah

 

Nučický zpravodaj - leden a únor 2013

 

Vážení spoluobčané,

 neuvěřitelných patnáct let vydává Obecní úřad Nučice, pro lepší informovanost obyvatel, měsíční periodikum, „Nučický zpravodaj“. Zájemci z obce si mohou předplatit dodávání zpravodaje do domovních schránek za roční symbolickou částku 30,-Kč. Zpravodaj zasíláme zájemcům i poštou, zde je poplatek vyšší o poštovné, tedy 150,-Kč.  Se zpožděním je zpravodaj vkládán i na stránky obce www.obec-nucice.cz, kde najdete všechny ročníky.

  Rádi bychom však přivítali do zpravodaje Vaše náměty, připomínky, podměty, příspěvky . . . Vše je možné zasílat emailem na adresu: ounucice@volny.cz, nebo je možné předat příspěvek osobně v kanceláři úřadu. Omlouváme se našim čtenářům za spojení lednového a únorového čísla, ke kterému jsme přistoupili z důvodu velké pracovní vytíženosti spojené s účetní závěrkou roku 2012, propojenou s termíny podávání žádostí o dotace a velkým množstvím statistických výkazů.

 

    Na pondělí, dne 4.března 2013, svolávám  zasedání zastupitelstva obce. Konat se bude v Hospodě u Kubelků od 19.00 hodin a všichni občané, jste srdečně zváni.

Předběžný program:

 1. Inventarizace majetku obce k 31.12.2012
 2. Účetní závěrka obce a mateřské školy
 3. Územní plán obce
 4. Určený zastupitel pro spolupráci na zpracování územního plánu
 5. Změny ve financování obce (RUD,  příspěvek na státní správu)
 6. Zřízení účtu obce u ČNB
 7. Změna financování provozu školských zařízení
 8. Informace o změnách ve smlouvě – veř.osvětlení
 9. Informace o vyúčtování linek PID za rok 2012
 10. Dohoda o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veř.služby mezi obcí a  Úřadem práce
 11. Změna pojistné dodatkové smlouvy obce
 12. Odměny zastupitelstva
 13. Rozpočtové opatření č.1,2/2013
 14. Závazné ukazatele čerpání fin.prostředků MŠ pro rok 2013
 15. Informace o sbírce pro Maximka
 16. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Romana Jarošová

        starostka obce Nučice

 

Průměrný počet obyvatel k 1.1.2012 – 41,5 let

Muži – 39,9

Ženy 43,3

Informace obecního úřadu

   Pod vánočním stromkem na návsi byla měsíc umístěna schránka, kam mohl kdokoliv, i bez svého podpisu, vhodit jakékoliv přání. K velkému překvapení všech zastupitelů, nikdo žádné přání v obci neměl. Schránka byla zcela prázdná. Přesto jsme si i za Vás dovolili napsat „Ježíškovi“, že bychom si přáli nové chodníky a opravené silnice, veškeré el.vedení uložené v zemi, kanalizaci, opravenou budovu bývalé školy, přehlednější a bezpečnější křižovatku u hospody na návsi a při vjezdu do obce ve směru od Kostelce, vyčištěné rybníky a územní plán, který by stanovoval pravidla dalšího rozvoje obce.

 

   Všichni se už těšíme na sluníčko, zelený trávník a kytičky, ale paní ZIMA nám velkou sněhovou nadílkou v posledních dnech připomněla, že ještě pořád kraluje ona. Děkujeme všem, kteří pomáhají s odstraňováním bílé peřiny z chodníků. Poděkování patří hlavně zaměstnancům obce, kteří zajišťují nejen schůdnost chodníků, ale zajišťují i posyp komunikací. Vyhrnování sněhu na místních komunikacích v naší obci zajišťuje společnost EKOPROGRES Třebovle. Krajské silnice udržuje sjízdné Správa silnic Kutná Hora, cestmistrovství Říčany a zde bohužel pochvalu udělit nemůžeme.

 

   Obec Nučice, je jedna z mála obcí, která si provozuje vodovodní síť sama. V současné době máme již vodovodní síť celkem dobře zmapovánu, tedy máme dostačující přehled o skutečných trasách vodovodu, uzávěrech hlavních i domovních. Díky tomu se nám daří mnohem dříve lokalizovat místo případné poruchy. Drobné poruchy provádí sami zaměstnanci obce, na složitější zajišťujeme odbornou firmu. Přestože se nám daří případné poruchy rychle vyhledat i opravit, ve všech odběrných místech jsou osazené vodoměry, máme obrovské ztráty vody, která neproteče přes vodoměry. Nevidíme řešení ve zdražování vody, proto budeme nuceni najít řešení jiné. Více se tímto problémem budeme zabývat na zasedání zastupitelstva obce.

 

   Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul, který může jako první naše obec využít. V polovině měsíce února jsme ve spolupráci s vedením MŠ požádali o finanční nenávratnou dotaci na rekonstrukci školní zahrady, včetně nových herních prvků.  Rekonstrukce zahrady by měla vyjít na 424700,-Kč. Sedmdesát procent my mělo být hrazeno z dotace MMR. V případě obdržení dotace počítáme i s pomocí z řad rodičů dětí navštěvujících naší mateřinku.

 

   Obec plánuje v letošním roce žádat i o další dotace, ale záleží na vyhlášení jednotlivých titulů.

  

    Vedení obce v současné době vypracovává poptávku na dodávku el.energie do objektů v majetku obce Nučice. Po obdržení všech nabídek rozhodnou o nejvhodnějším dodavateli  zastupitelé obce na veřejném zasedání. Touto poptávkou se snaží obec ještě více zlevnit provoz jednotlivých objektů.

 

CZECH POINT

  V kanceláři Obecního úřadu Nučice je zřízeno kontaktní pracoviště Czech POINT. Oprávnění pro vydávání výpisů má starostka a místostarosta obce.

 • výpis katastru nemovitostí
 •  výpis karty z bodového hodnocení řidiče (odebrané body)
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 •  výpis z obchodního rejstříku
 •  výpis z insolventního rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • ověření listiny a podpisu

Získané finance za výše uvedené služby jsou příjmem obce, pouze polovinu poplatku za výpisy z katastru odesíláme.

 

Sbírka použitého ošacení

   Obecní úřad Nučice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět vyhlašuje sbírku použitého ošacení:

 • Letního a zimního oblečení /dámské,         

                pánské,dětské/

 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky - minimálně 1m2         
 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
 • Vatované přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní

Nesbíráme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a znečištěný a vlhký textil.

 

Sbírka se uskuteční v pondělí, dne 11.3.2013 od 9.00 do 19.00 hodin a v pondělí, dne 8.4.2013 od 9.00 do 19.00 hodin 

 v tělocvičně (budova bývalé školy)

 

   Věci prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Byla by velká škoda, aby oblečení, které se ještě dá využít, skončilo v popelnicích. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Děkujeme za pomoc. Více na  www.diakoniebroumov.org

 

Statistika roku 2012 a stav obyvatel k 1.1.2013

 

Rok 2012

 

 

 

Přihlášených

19

Odhlášených

13

Stěhování v obci

5

Rozvod

2

Sňatek

2

Úmrtí

3

Narození

6

 

 

 

 

 

Stav obyvatel  k 1.1.2013

 

Počet trvale přihlášených cizinců

7

Počet trvale přihlášených

358

Počet obyvatel celkem

365

 

 

Statistika návštěvnosti internetových stránek Obce Nučice (www.obec-nucice.cz) v roce 2012

 

Počet návštěv (z ČR a dalších 10 zemí světa)

8593

Počet zobrazených stránek

38396

Nejvíce navštěvované stránky

Úřední deska, kalendář akcí, fotogalerie, zpravodaj

Největší návštěvnost - hodina

21.00 – 00.00

Největší návštěvnost - měsíc

leden a květen

 

Volba prezidenta ČR

   V lednu se konala v 14.904 volebních okrscích dvoukolová první přímá volba Prezidenta ČR. Průměrná volební účast v celé ČR byla 60,21%, v Nučicích 65,13, tedy nadprůměrná.

                                                                

 

VOLBA

PREZIDENTA ĆR

1.kolo

2.kolo

 

Počet   voličů

Počet získaných hlasů

   % hlasů

Počet voličů

Počet získaných hlasů

% hlasů

Miloš Zeman       celá ČR

5171666    ze 8435522

1245848

24,21

4986040   z e  8434941

2717405

54,8

Miloš Zeman            Nučice

 205  ze  298

56

27,72

185  z e  301

113

61,08

Karel Schwarzenberg celá ČR

5171666   ze 8435522

1204195

23,4

4986040   ze 8434941

2241171

45,19

Karel Schwarzenberg Nučice

205  ze   298

39

19,3

185  z e  301

72

39,91

 

 

Klub seniorů

   V pondělí, dne 11.března 2013 v 15.00 hodin, zveme všechny seniory, ale i občany mladšího věku, na besedu s panem Damianem Kajabou, který přítomné seznámí s činností zdravotnického zařízení v Nučicích a s možnostmi využití této služby našimi občany. Předvede i lokalizační jednotku a její využití.

 

Odpadové hospodářství

   V letošním roce bude svoz a likvidaci odpadů v naší  obci opět zajišťovat společnost ASA. Popelnice o maximální velikosti 110 – 120 litrů budou opět vyváženy pravidelně každé sudé úterý v době od 6.hod. ranní. Plasty budou vyváženy ve žlutých pytlích společnosti ASA 1x měsíčně a papír se sklem budeme opět sbírat do kontejnerů u obecního úřadu. V současné době ještě jednáme se společností Elektrowin o umístění sběrného kontejneru na drobnou elektroniku a baterie.     

  

   V roce 2012 obyvatelé naší obce vyprodukovali celkem 70167 kg komunálního odpadů! Na skládce v Radimi bylo uloženo celkem 64933 kg směsného odpadu (všechen odpad z popelnic). Vytřídit se nám celkem podařilo pouze 5234 kg.

   Přestože neustále apelujeme na občany, aby více třídily odpad a tím šetřily jak rozpočet obce, tak peněženky nás všech, třídění plastů v loňském roce pokleslo o 45%. V roce 2011 jsme vytřídili kolem 5000 kg plastů, v loňském pouze 2240 kg. Dále se nám v roce 2012 podařilo vytřídit 2479 kg skla, 300 kg papíru, 183 kg nebezpečného odpadu a ke zpětné recyklaci jsme předali 29 ks elektrospotřebičů.

  

   Poplatek za likvidaci odpadů pro letošní rok ve výši 680,-Kč vychází z finančních nákladů obce na likvidaci směsného odpadu (odpad v popelnicích) v roce 2011. Likvidaci tříděného odpadu mají všichni obyvatelé, ale i chalupáři od obce v letošním roce zcela zdarma. Pokud se nám všem nepodaří snížit produkci směsného odpadu, bude se poplatek za likvidaci odpadů v příštím roce pohybovat kolem 900,-Kč na osobu. Máme zajištěnu nejlevnější svozovou firmu, využíváme jednorázové známky, takže nikomu neplatíme nic navíc. Je to už jen opravdu v nás, v lidech, jak budeme směsný odpad tříděním minimalizovat. V letošním roce se zaměříme na kontrolu kompostování bioodpadu, kde vidíme velké rezervy. Je to opravdu jen na nás všech, kolik v příštím roce zaplatíme!

 

      Obec je opět zapojena do krajské soutěže „My třídíme nejlépe!“, kde je nejvíce vidět, jak jsme snaživá obec ve třídění odpadů. V roce 2011 bylo do kategorie obcí do 499 obyvatel přihlášeno 636 obcí a Nučice s  320 body skončily na 227 místě. Na prvním místě se umístila obec Pavlov se 825 body, na druhém Samopše se 721 bodem.  Na stránkách www.stredoceske-odpady.cz můžete sledovat průběžné umístění naší obce.

 

    Připomínáme některým obyvatelům obce, že do 31.1.2013 měla být uhrazena alespoň polovina poplatku za likvidaci odpadu. Domácnosti, které neuhradily ani tuto část, nemají známku na rok 2013 a proto jim nebude odpad v popelnicích odvezen. Druhá polovina poplatku je splatná nejpozději do 30.4.2013.

   Dále připomínáme, že v úterý, dne 12.března 2013 bude proveden svoz plastů.

  

Jubilea, sňatek, úmrtí, svatba, narození . . .

   Ještě v loňském roce jste si zde mohli přečíst, že třeba zrovna Váš soused oslavil významné životní jubileum, kamarád že slavil kulatiny, sousedka se vdala, že pan Houžvička zemřel a že  Vopršálkovi mají druhou holčičku … Bohužel, nemůžeme obec, jako vydavatele zpravodaje, vystavit nebezpečí vysokých sankcí, proto musíme tyto rubriky úplně zrušit. Stejný osud se týká i vítání nově narozených občánků a gratulací a předání malého dárku jubilantům v domácnostech. 

   Domníváme se, že pokud přímo osoba, které se nějaká významná událost přímo týká, přijde do kanceláře a písemně sdělí, že si přeje svou životní událost zveřejnit ve zpravodaji a že si přeje, aby obec slavnostně přivítala její dceru nebo syna, že si přeje, aby jí zástupce obce přišel popřát, nemuselo by pak k porušení zákonů docházet. Chápeme, že je hloupé si „přijít říci“ o gratulaci, ale bohužel, v současné době jiné řešení nevidíme. O právní názor jsme ještě požádali Ministerstvo vnitra a na základě jejich výkladu bude rozhodnuto a určitě vás budeme informovat. Přání jubilantům a vítání nových občánků bychom rádi zachovali.

 

 Sdružení Nučických žen

   Blíží se nám Dětský maškarní karneval. Schůzka členek, ale hlavně maminek dětí, pro jejichž děti karneval pořádáme, mají schůzku v Hospodě u Kubelků v pátek, dne 1.března 2013,  od 20.00 hodin. Karneval pro děti se bude konat v sobotu, dne 16.března 2013, od 14.00 hodin v Hospodě u Kubelků. A jaký bude? To záleží i na Vás.

   Návštěvníkům divadelního představení „Holky z kalendáře“ dne 29.3.2013 připomínáme, že odjezd autobusu z nučické návsi je v 17.00 hodin. Na muzikál „Aida“, dne 8.5.2013 odjíždíme také v 17.00 hodin.

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice 

     V naší mateřské škole pořádáme během roku několik zajímavých akcí, kterých se v hojném počtu a s radostí účastní i rodiče. V lednu jsme vyhlásili novou rodinnou soutěž „Ani v zimě není nuda, aneb sněhulák 38x jinak“. Děti nosily sněhuláky z různých materiálů a všech velikostí. Vybrat nejhezčí sněhuláky byl nadlidský výkon, a proto nakonec vyhráli všichni zúčastnění. Za odměnu získali malou drobnost a diplom. Na závěr jsme snědli sněhuláky z dortů, perníků a slavnostně jsme celou soutěž zakončili přípitkem. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve vitríně na návsi. Všem zúčastněným touto cestou ještě jednou děkuji a těšíme se na další vydařené akce.        

 

  Naše mateřská škola se připojila ke sbírce plastových víček pro 2,5-letého Maximka Čejkovského z našeho regionu. Narodil se s mnoha vývojovými vadami a pro usnadnění života chlapci, ale i rodině,  je potřeba na nákup kompenzačních pomůcek spoustu peněz. Ty získáme sběrem víček od nápojů, mléka a džusů, které se vykupují 1kg (360ks) za 5,- Kč. Sběrná místa v naší obci jsou: mateřská škola, obecní úřad a prodejna Jednoty. Předem všem moc a moc děkujeme.

 

      Zápis dětí do Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice se koná ve středu, dne 20.března 2013, od  8.00 do 16.00 hod.  a 21.března 2013, od 8.00 do -11.30 hod.

    Přijďte se podívat i s dětmi a nezapomeňte si vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Moc se na vás těšíme!

                          

                                  Za kolektiv MŠ Jana Javůrková, DiS – řed.školy

 

Sport

  Tělovýchovná jednota Nučice zve všechny své příznivce i nepříznivce na tradiční MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu, dne 16.března 2012 od 20.00 hodin, v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina REBEL ROCK.

 

   TJ Nučice pořádá nábor nových malých fotbalistů. 

 

Tajemno v domě č.p.71  veřejně odhaleno!

    „Dnes bylo ve 13.00 hodin nově otevřeno zdravotnické operační středisko s výjezdem sanitních vozidel a leteckými prostředky pro vzdušnou lokalizaci, ve zdravotnickém zařízení GERIATRICUS o.s. na adrese Nučice 71, Praha – východ (bývalé kanceláře JZD).

   Vedle Lokalizační záchranné služby je v zařízení dále dostupná stanice první pomoci (PP) a nelékařské přednemocniční neodkladné péče (PNP).  Zdravotnické zařízení GERIATRICUS o.s. vedle školení v první pomoci a PNP pro veřejnost, nabízí školení řidičů a žáků autoškol v PNP formou zážitkového kurzu, díky kterému nebude absolvent tohoto kurzu zaskočen při případné PNP.

   Několikaleté úsilí vytvořit funkční mechanismus lokalizace osob v nouzi v rámci IZS, bylo završeno právě dnes. Tím, ale nic nekončí, ba právě naopak.

    Vítejte v novém pojetí péče o naše klienty, kteří vždy dostávají nadstandardní péči v základu. Jsme tu pro vás, stačí jen zavolat nebo napsat.“

608 654 818 (letecká lokalizace), 608 654 827 (pozemní lokalizace) a 315 550 418 (pro přepravu pacientů).
Vedle Lokalizační záchranné služby je v zařízení dále dostupná stanice první pomoci (PP) a nelékařské přednemocniční neodkladné péče (PNP).
Zdravotnické zařízení GERIATRICUS o.s. vedle školení v první pomoci a PNP pro veřejnost, nabízí školení řidičů a žáků autoškol v PNP formou zážitkového kurzu, díky kterému nebude absolvent tohoto kurzu zaskočen při případné PNP.

Několikaleté úsílí vytvořit funkční mechanismus lokalizace osob v nouzi v rámci IZS, bylo završeno právě dnes. Tím, ale nic nekončí, ba rávě naopak.
Vítejte v novém pojetí péče o naše klienty, kteří vždy dostávají nadstandarní péči v základu...
Jsme tu pro vás, stačí jen zavolat nebo napsat:-)608 654 818 (letecká lokalizace), 608 654 827 (pozemní lokalizace) a 315 550 418 (pro přepravu pacientů).
Vedle Lokalizační záchranné služby je v zařízení dále dostupná stanice první pomoci (PP) a nelékařské přednemocniční neodkladné péče (PNP).
Zdravotnické zařízení GERIATRICUS o.s. vedle školení v první pomoci a PNP pro veřejnost, nabízí školení řidičů a žáků autoškol v PNP formou zážitkového kurzu, díky kterému nebude absolvent tohoto kurzu zaskočen při případné PNP.

Několikaleté úsílí vytvořit funkční mechanismus lokalizace osob v nouzi v rámci IZS, bylo završeno právě dnes. Tím, ale nic nekončí, ba rávě naopak.
Vítejte v novém pojetí péče o naše klienty, kteří vždy dostávají nadstandarní péči v základu...
Jsme tu pro vás, stačí jen zavolat nebo napsat:-)

   Tento nenápadný, ale obsahem velmi důležitý článek se objevil v pondělí, dne 18.2.2013 na internetu.

   Autora článku, obyvatele naší obce, pana Damiana Kajabu jsme oslovili asi již před půl rokem, aby nás v Nučickém zpravodaji se svou zajímavou a potřebnou činností seznámil, ale plně chápeme, že z důvodu jeho velké pracovní vytíženosti jsme příspěvek do zpravodaje získali až nyní.

 

Autor příspěvku: Damian Kajaba   

Zdravotnické zařízení Geriatricus o.s. (ZZ) se sídlem v Nučicích č.p.71 bylo založeno v roce 1995. Nabízí k využití NON STOP službu První pomoci (PP) v případech drobného ošetření, převazu, nebo pro zhodnocení, zda přivolat lékařskou pomoc pohotovostní, nebo záchrannou, nebo vyčkat na vývoj po podání volně dostupných léčiv, či ošetřovacího materiálu, které Vám dodáme vždy správně skladované, bezpečně aplikované a hlavně před exspirací. Využít služby ZZ (k dispozici je i defibrilátor) můžete i v případě Přednemocniční neodkladné péče (PNP), v případě náhlé změny zdraví či úrazu a to do příjezdu Zdravotní záchranné služby (ZZS). Zdravotnické zařízení poskytuje mimo jiné i zdravotnické asistence na zotavovacích, sportovních a společenských akcích pro dospělé i děti. Službu zdravotnického zařízení můžete využívat:

 • ve dne v noci, když máte horečku a ne ty správné léky, nebo si nejste jisti s jejím použitím
 •  když potřebujete přepravu sanitkou s doprovodem, nebo bez něj
 • v případě úrazu
 • v případě akutní změny stavu např. problémy se srdcem (ale již jste volali rychlou záchrannou službu na tel. čísle 155)
 • v případě doporučení lékaře, nebo zásahu PNP máte dopravu sanitou zdarma
 • nový systém ve zdravotních službách Vám, pacientovi, umožňuje zvolit si zdravotnické zařízení, stejně jako dopravu k lékaři, nebo od něj, sanitní vozidlo namísto taxíku. Výhodou je nejen většinou nižší cena za kilometr u sanitky (12,90 - 27 Kč za kilometr a čekání či asistence od 3,50 Kč/min.), ale také nové interiéry, vybavené např. připojením k internetu, můžete sledovat své oblíbené seriály, nebo filmy, můžete si zahrát PlayStation 3, dostat nápoje  a to bez navýšení ceny za kilometr. A navíc, rozdíl oproti taxíku – my vám pomůžeme jak při nastupování, tak i při vystupování s laskavostí, trpělivostí a úsměvem:-)
 • "Když potřebuješ sanitku, zavolej si DOROTKU...", slogan, kterým je řečeno vše a dobře se to pamatuje
 • Sanitní vozidlo DOROTKA má svoje telefonní číslo 608 654 815 a svoje stránky www.kde.je, na kterých se můžete podívat, kde se právě Dorotka nachází

   Lokalizační záchranná služba ČR  (LokZS) byla zřízena v roce 2012 jako organizační jednotka při občanském sdružení GERIATRICUS o.s. a jako smluvní partner IZS působí v celé ČR prostřednictvím vlastního operačního střediska (OS) a výjezdů vlastních a smluvních sanitních vozidel ZDS v jednotlivých krajích ČR. LokZS je oficiálním partnerem projektu Ministerstva vnitra.                      

   Lokalizační záchranná služba ČR (LokZS) poskytuje urgentní lokalizaci osob v nouzi, jejich případné ošetření v rámci přednemocniční neodkladné péče a zajišťuje následný transport dle momentální indikace, buď do vlastního sociálního prostředí, nebo prostřednictvím přiblížení postižené osoby k výjezdu ZZS k následnému ošetření.

  Pro firmy koná Lokalizační záchranná služba emergenční monitoring pracovníků v rizikových provozech, tzv. Mrtvý muž, který reaguje na pohyb pracovníka a případně jeho horizontální polohu. Vhodné zejména do provozů, kde díky redukci pracovních míst je monitoring osob ohrožených pracovním úrazem přinejmenším žádoucí.

   Lokalizační záchranná služba nabízí profesionální monitoring a lokalizaci osob a věcí v rámci IZS (Integrovaného zásahového systému), prostřednictvím nového lokalizačního systému BlueAlarm NETWORK a zdravotnického dispečinku s přímou komunikací s operačními středisky ZZS na území celé ČR. Díky tomu se Vám dostane kvalifikované pomoci včas a hlavně tam, kde se nacházíte ve chvíli nouze.

   Pro využívání výhod Lokalizační záchranné služby potřebujete osobní modul sítě BlueAlarm NETWORK, který Vám umožní přístup ke službám v rámci Lokalizační záchranné služby, jako je lokalizace v nouzi, nebo monitoring osoby pro účely zajištění pohybu v bezpečném prostředí či pro monitoring pracovníků nebo věcí. Monitoring věcí je vhodný pro ochranu předmětů před přeložením do jiného vozidla či zcizením a současně pro jejich rychlé dohledání a jednoznačnou identifikaci pohřešovaného předmětu. Např. navigace vyšších hodnot, zdravotnické kufry a batohy atp. Modul pro ochranu věcí je implementován jako součást předmětu, není tedy viditelný. Nouzový stav je aktivován překročením stanoveného limitu.   

   Lokalizační záchranná služba nabízí vlastní SW řešení pro chytré telefony a tablety i bez GPS modulu, pro přivolání pomoci a lokalizaci v nouzi za uživatelem předem definovaných podmínek automatického vyvolání SOS stavu, nebo pro úmyslné přivolání pomoci s lokalizací. Vaši pozici můžete po dobu čerpání služby emergenčního monitoringu, sledovat na internetu odkudkoliv a kdykoliv. Vaše pozice při emergenčním monitoringu není monitorována, ukládána ani nijak jinak přístupná. Respektujeme anonymitu uživatele tísňové služby!

 

   Monitoringem osob se rozumí personálně a materiálně kvalifikovaná nepřetržitá služba dohledu nad lokalizačním zařízením Zdravotnickým operačním střediskem (ZOS) spojeným s vlastní leteckou lokalizační službou. Naše ZOS přijímá, vyhodnocuje a řeší výzvy přijaté elektronickou cestou od předem známých osob. Do této skupiny patří rovněž monitoring zaměstnanců v riziku (montéři, dělníci, THP apod).  

  

    Monitoringem zvířat se rozumí jako u monitoringu osob, nepřetržitý dohled nad lokátory, který provádí paralelní dispečink pro dohled nad nezdravotnickými lokátory. Pokud potřebujete hlídat koně, pejska, kočičku (hlavně po Silvestru), papouška nebo skot před zatouláním, zcizením, pak nenajdete výhodnější a profesionálnější službu. Lokalizace (dohledání a zajištění) je konána společně s veterinární záchrannou službou!

 

    Monitoring stavů se věnuje prostřednictvím zdravotnického operačního střediska dohledu nad elektronickými moduly pro monitoring stavů jako je pohyb osoby, horizontální alarm či kontrola jiných životních funkcí, prokazující vitalitu monitorované osoby. Paralelní dispečink pro dohled nad nezdravotnickými lokátory pak provádí například dozor nad dopravní situací (nehody, dopravní zácpy…) nebo kontrolu sítí, produktovodů a podobně.

 

   Monitoringem věcí je rozuměn dohled nad neživými objekty, většinou významné hodnoty, paralelním dispečinkem pro dohled nad nezdravotnickými lokátory. Od obálky po sochy, prostě vše, kde potřebujete vědět o neoprávněné manipulaci s monitorovanou věcí, jako je otřes, náklon, pohyb apod.

 

 Lokalizace osob, stavů, věcí a zvířat -  je nejnáročnější fází naší služby. Pro zdravotnické lokalizační zařízení je vždy využívána zdravotnická záchranná služba, jejíž předvoj koná LokZS ČR. Pro lokalizaci ostatních lokalizačních zařízení od LokZS koná pátrací skupina LokZS ČR ve spojení s bezpečnostními složkami ČR. Jako jediná poloprivátní služba lokalizace osob v nouzi, disponujeme vlastní leteckou lokalizační službou!

    V praxi jde o nejkvalitnější dohledový servis od roku 2005, který můžete získat na trhu EU v současnosti. Proč? Mimo to, že jednáme OKAMŽITĚ, naše lokátory nemusíte dobíjet po dobu až 8 let (nevztahuje se na GPS lokátory), čímž máme prostor na dohledání kdykoliv v této době a to v rámci prostředků a mobiliáře v rámci IZS.

   Letecká lokalizační služba LokZS (LLS LokZS) - je novinkou v systému urgentní lokalizace osob v nouzi. Díky přístupu k osobě v nouzi ze vzduchu, je naše lokalizace nyní přesná i v oblasti, kde postižený nemá spojení GPS nebo GSM. LLS LokZS je připravena pomoci i pohřešovaným osobám bez lokátoru (široké veřejnosti při pohřešování osoby v nouzi), je-li kontaktována včas a nasazení prostředku dovolují meteorologické podmínky. Stanoviště prostředku je společné na adrese výjezdu sanitních vozidel – Nučice 71, Kostelec nad Černými lesy. Činnost LLS LokZS řídí operační středisko LokZS ČR.

   Vše je provozováno na bázi dobrovolnosti pro urychlení a zlepšení práce IZS s úmyslem pomoci složkám IZS.“

 

 

Ještě pár důležitých kontaktů:

Zdravotnický dispečink (spojovatelka a první pomoc): 608 654 828

Sanitní vůz DOROTKA: 608 654 815

www.zls.cz,  www.kde.je

Poděkování

   Děkuji všem, kteří pomohli a ještě snad pomohou s odklizením sněhu a údržbou chodníků.

   Spolku myslivců a Sboru dobrovolných hasičů děkuji za uspořádání kulturní akce.

   Děkuji všem, kteří se zapojili do sbírky víček pro malého Maxima.

 

                                                          Romana Jarošová, starostka obce

 

 

 

 

 

Pozvání a důležitá data

do 31.1.2013 – měla být uhrazena alespoň polovina poplatku za likvidaci odpadu, mělo být uhrazeno vodné!

1.3.2013 od 20.00 hodin – schůzka ohledně dětského karnevalu 4.3.2013 od 19.00 hodin – zasedání zastupitelstva obce

10.3.2013 od 15.00 hodin – nábor malých sportovců

11.3.2013 od 15.00 hodin – beseda v Klubu seniorů

11.3.2013 od 9.00 do 19.00 hodin – charitativní sbírka

12.3.2013 v úterý – svoz plastů

16.3.2013 od 14.00 hodin – Dětský maškarní karneval

16.3.2013 od 20.00 hodin- Maškarní karneval

29.3.2013 – divadlo „Holky z kalendáře“ – odjezd v 17.00 hod.

1.4.2013 – Velikonoční pondělí

8.4.2013 od 9.00 do 19.00 hodin – charitativní sbírka

8.5.2013 - muzikál AIDA – odjezd v 17.00 hod.

 

Vydáno dne 27.2.2013 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník - Ročník 15 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz