Obsah

 

Nučický zpravodaj - prosinec 2012

 

 Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych Vám jménem celého zastupitelstva obce Nučice popřála krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a co přát do nového roku?  Hodně štěstí, spokojenosti, mnoho osobních a pracovních úspěchů, nadmíru lásky, zdraví, zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví!                        

 

                                         Romana Jarošová, starostka obce Nučice

 

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2012

   Na posledním zasedání byla zastupiteli obce odsouhlasena obecně závazná vyhláška obce č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.

 

   Celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2012 jsou 307 657,-Kč. Na jednu osobu vychází poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2013 ve výši 930,-Kč. 

   Jelikož chce vedení obce podpořit třídění odpadů, bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že obec bude hradit z rozpočtu náklady na tříděný odpad ve výši 250,-Kč na osobu a náklady na likvidaci komunálního odpadu (popelnic) ve výši 680,- Kč si uhradí občané.   

   Z toho tedy vyplývá, že pokud budou všichni občané třídit odpad, jehož likvidaci budou mít zcela zdarma, bude v příštím roce méně popelnic, tedy se sníží náklady na jejich likvidaci a pro rok 2014 může klesnout poplatek za popelnice na minimum. Co vhodíme do popelnic v příštím roce, to si v roce 2014 zaplatíme!

 

   Neustále se v obci objevují jedinci, kteří nabízí občanům levnější energii, uhlí, brambory, nádobí a jiné. Nebylo by na tom nic špatného, pokud by však občanům nebylo vyhrožováno, že pokud nepodepíší smlouvu o přestupu k jiné energetické společnosti, že jim přijde pokuta, že jim vypnou proud, kdyby také kvalita a množství uhlí odpovídalo investované částce. Bohužel, někde někdo přišel dokonce o nějakou tisícovku, jiný i o celé úspory. Důvěřiví jsou hlavně senioři, ale napálit se může každý z nás.

      Zastupitelé se touto otázkou zabývali a na základě průzkumu mezi seniory a výsledků ankety, zveřejněné na stránkách obce, bylo na posledním zasedání vydáno a schváleno nařízení č.1/2012 – Tržní řád.

   Tímto nařízením je stanoveno, že veškerý podomní a pouliční prodej a nabízení služeb je v obci od 1.1.2013 zakázáno. Výjimku tvoří pouze prodej a služby, které si občan sám pozve domů, ohlášený prodej na návsi na základě povolení obecního úřadu, prodej organizovaný místními spolky, veřejné sbírky či očkování psů na návsi. Podobná nařízení byla schválena již ve více obcích a městech, opět z důvodu ochrany obyvatel.

   Zastupitelé na posledním zasedání odsouhlasili vyrovnaný rozpočet ve výši 4 260 000,-Kč. Odsouhlaseno jednohlasně bylo i rozpočtové opatření č.4 a 5/2012.

 

   Odsouhlasen nebyl zastupiteli obce prodej pozemku p.č.784, 1078 a 771 o celkové výměře 647m² za úřední cenu. Zájem mělo jakési Družstvo Nučice, které však podle zjištění v obchodním rejstříku nemá zcela nic společného se zemědělstvím.

 

Navýšení rozpočtů obcí   

    Od 1.1.2013 dochází ke změnám „Rozpočtového určení daní“ (RUD).  Pro mnohé to je asi nic neříkají informace, ale ve skutečnosti je to velmi důležitá změna pro většinu obcí. Rozpočtovým určením daní se rozpočítávají, podle počtu trvale přihlášených osob v obci, daně (mimo daně z nemovitosti) a přidělují se na jednotlivé obce.  Dosud byl daňový příjem naší obce na osobu kolem 6 600,-Kč. Od ledna 2013 se má tato částka navýšit přibližně o 2 000,-Kč. Výchozím je počet trvale přihlášených osob k 31.12. předcházejícího roku. Rozpočet naší obce v roce 2013 by se tedy měl navýšit přibližně o 720 000,-Kč.

   Občanům trvale žijícím, ale bez trvalého pobytu v naší obci, poskytujeme stejné služby jako trvale přihlášeným, ale bohužel, finance z RUD získává obec, kde jsou tyto osoby přihlášené k trvalému pobytu.

   Zde bychom chtěli apelovat na všechny trvale žijící, aby zvážili, zda by nebyla možná změna jejich trvalého bydliště. V naší obci žije trvale, ale není přihlášeno k trvalému pobytu, celkem 30 osob. Změnou trvalého bydliště těchto obyvatel by se zvýšil příjem obce o dalších 258 000,-Kč. Přihlásit se můžete k trvalému pobytu v naší obci, ve čtvrtek, dne 27.12.2012, kdy bude mimořádně otevřena od 9.00 do 12.00 hodin kancelář obecního úřadu. S sebou je nutné přinést pouze platný občanský průkaz a 50,-Kč. Pokud nejste majitelem nemovitosti, ve které se hodláte přihlásit k trvalému pobytu, potřebujete i souhlas alespoň jednoho vlastníka nemovitosti.

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice

   Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice bude z důvodu malého zájmu rodičů v době od 27.12.2012 do 2.1.2013 uzavřena. Otevřeno bude opět pro děti od 3.1.2013. Děti si již své „školkové“ Vánoce užily. Všem rodičům i ostatním sponzorům děkujeme za jejich finanční, nebo materiální dary.

 

Klub seniorů

   Pravidelně, každé pondělí ve 14.00 hod. se schází v zasedací místnosti obecního úřadu senioři. Na předposlední schůzku byla jako host pozvána mluvčí kolínské Policie ČR, nprap.Věra Žídková, která seznámila přítomné seniory s praktikami podomních a pouličních podvodníků a předala seniorům užitečné rady, jak se těmto lidem bránit na ulici, na předváděcích zájezdech, ale i při nákupech, hlavně v obchodních centrech. Zástupce BESIPU připomněl seniorům zásady bezpečného pohybu na komunikacích, obzvláště při přecházení. Na poslední schůzce popřála starostka obce seniorům krásné a klidné Vánoce, jelikož další schůzka se bude konat až v novém roce, v pondělí, dne 7.ledna 2013.

 

Zápis dětí do ZŠ

   V pátek, dne 25.ledna 2013 od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu, dne 26.ledna 2013 od 9.00 do 11.00 hodin, se koná zápis dětí do Základní školy v Kostelci n.Č.l. Zápis bude probíhat v učebnách 1.stupně, které jsou umístěny v prvním patře do náměstí. Nutné přinést rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů. Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, je nutné se k zápisu dostavit a přinést doporučení pedagogicko–psychologické poradny a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Dostavit se musí i rodiče s dítětem, kterému byla v loňském roce školní docházka odložena.

 

Kalendář s fotografiemi naší obce

    V kanceláři obecního úřadu a v obchodě Jednoty je k prodeji posledních třicet kousků stojacího kalendáře na rok 2013 s historickými fotografiemi obcí na v okolí Uhlířských Janovic za 55,-Kč. V jedenáctém týdnu najdete pohlednici složenou z fotografií naší obce z roku 1932.

 

Poplatky v roce 2013

    Připomínáme občanům, že od 7.ledna 2013, nejpozději však do konce měsíce ledna 2013, bude nutné uhradit osobně, v kanceláři úřadu nebo na účet obce č.ú.4823151/0100, jako var.symbol uveďte číslo faktury za vodu nebo číslo domu a rozpis plateb:odpad, pes, zpravodaj, odpad

- vodné za 4.čtvrtletí roku 2012 (cena vody je nadále 35,-Kč/m3, odečet bude proveden odhadem, fakturu obdržíte z kraje nového roku do domovní schránky)

- poplatek ze psů ( za prvního 50,-Kč a za každého dalšího 100,-Kč)

- minimálně polovinu poplatku za likvidaci odpadu ( pro rok 2013 je poplatek stanoven na 680,-Kč na osobu a rekreační objekt – při úhradě poplatku obdržíte pytle na plast, známky na popelnice a kalendář vývozu tříděného odpadu)

- možné je objednat za 30,-Kč Nučický zpravodaj

- dobrovolně můžete přispět na Indického chlapce jakoukoliv finanční částkou

   Všem odběratelům vody připomínáme nutnost zazimování vodovodní přípojky a vodoměru. Upozorňujeme odběratele, že v případě poruchy vodoměru hradí veškeré vzniklé náklady s tím spojené a případný únik odběratel.

 

Volba prezidenta ČR

   V lednu 2013, ve dnech 11. a 12. se bude konat první veřejná volba prezidenta republiky. Přestože se jeden kandidát odvolal k ústavnímu soudu, termín voleb prozatím platí. Hlasovací lístky obdržíte do svých domovních schránek první lednový týden. Hlasování bude voličům umožněno po prokázání totožnosti a státního občanství ČR předložením platného občanského průkazu, cestovního pasu, nebo cestovním průkazem. Každý volič hlasuje v místě bydliště, nebo v jiném místě na základě voličského průkazu. Voličské průkazy je nutné si zajistit předem.

   V případě konání druhého kola voleb, ve dnech 25. a  26.ledna 2013, obdržíte hlasovací lístky až ve volební místnosti.

 

Uzavření kanceláře obecního úřadu

   Oznamujeme občanům, že od  28.12.2012 do 4.1.2013 bude uzavřena kancelář obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené. 27.12.2012 bude úřad otevřen od 9.00 do 12.00 hodin. Od 7.ledna 2013 bude již normální provoz.

 

Česko zpívá koledy

    Naše obec se společně s dalšími obcemi a městy zapojila do celorepublikové, výše jmenované akce. Vše se odehrálo na návsi, ve středu dne 12.12.2012 od 18.00 hodin. K dobré pohodě přispěl teplý čaj a svařák. Těšíme se na opakování této akce i v příštím roce.

 

Silvestr 2012

   Skupinka nadšenců pořádá poslední den v roce oslavu konce roku „Silvestr 2012“. K tanci a poslechu hraje skupina ATLANTIC. Vstupenky za 200,-Kč jsou v předprodeji v Hospodě u Kubelků.  V ceně vstupenky je malé pohoštění, půlnoční přípitek a půlnoční ohňostroj.

 

Půlnoční přípitek s ohňostrojem

   Obecní úřad Nučice zve všechny občany poslední den v roce, pár minut před půlnocí, na nučickou náves, kde se společně rozloučíme se starým rokem a přivítáme rok 2013. Chybět nebude přípitek, ani ohňostroj. Srdečně zveme všechny občany.

 

Nučické ženy

   Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen uspořádal pro děti tradiční Mikulášskou nadílku. Akce se účastnilo 38 dětí z naší obce. Nechyběl samozřejmě ani čert se svou manželkou, anděl a hodný Mikuláš, který všem dětem přinesl malý dárek. Následně byl rozsvícen vánoční stromek na návsi, za kterým je ukryta schránka na vánoční přání od občanů.

   Mikuláši a jeho družině děkujeme za jejich návštěvu v Hospodě u Kubelků i obchůzku po vsi.

   Dne 8. května 2013 pořádáme zájezd do divadla v Karlíně na muzikál AIDA. Posledních pár vstupenek za 600,- a 720,-Kč jsou k zakoupení v kanceláři úřadu.     

 

Odečet elektroměrů

Společnost ČEZ oznamuje, že ve čtvrtek, dne 3.ledna 2013 a v pátek, dne 4. ledna 2013 bude p.Žebrakovská provádět odečet elektroměrů.

 

Odpady

   Oznamujeme občanům, že v pátek, dne 18.ledna 2013 bude proveden svoz plastů.

   Pro informaci uvádíme, že poslední vývoz popelnic v tomto roce bude proveden podle svozového plánu, tedy o svátku, dne 25. prosince 2012 a následně 8.ledna 2013. Žádáme všechny domácnosti, aby zvážily potřebnost zelených a jednorázových známek. Za zelenou známku zaplatíme z poplatku za likvidaci komunálních odpadů (tedy z peněz občanů) 26 vývozů za rok a to i v případě, že domácnost tuto popelnici se zelenou známkou předá k vývozu třeba jen 5x. A ještě prosíme, zvažme, zda opravdu všechen odpad, který ukládáme do popelnic tam patří!  Čím více odpadu vytřídíme, tím méně za odpad v dalším roce zaplatíme!

Na zelenou známku roku 2012 budou popelnice vyvezeny naposledy 22.ledna 2013. Následující vývoz nebude bez známky roku 2013 proveden.

 

Jubilea

    V uplynulém měsíci oslavila kulaté životní jubileum paní Venuška Urbanová a paní Věra Nováková. Zakulacené narozeniny oslavila paní Miloslava Součková a kulaté pan František Novák ml. Plnoletost oslavil mladík Martin Jícha. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

   Je nám velice líto, ale příště si v této rubrice už nepočtete. Zákon o ochraně osobních dat nás donutil přání jubilantům zcela vypustit.  Pouze v případě, že rodinný příslušník bude chtít svému blízkému k životnímu jubileu popřát a písemně o to požádá, nebudeme se zveřejnění bránit a určitě se k přání i připojíme.

 

Pozvání a důležitá data

25.12.2012 – odvoz popelnic

27.12.2012 – 2.1.2013 – uzavření MŠ

27.12.2012 od 9.00 do 12.00 hod. – otevřena kancelář OÚ

28.12.2012 – 4.1.2013 – uzavření kanceláře úřadu (dovolená)

31.12.2012 od 20.00 hod. - Silvestrovská zábava

31.12.2012 pár minut před půlnocí – půlnoční přípitek s ohňostrojem

3.1 a 4.1.2013 – odečet elektroměrů (p.Žebrakovská)

7.1.2013 do 31.1.2013 – úhrada poplatků a vodného (pes,odpad atd.)

11. a 12.1.2012 – volba prezidenta republiky

18.1.2013 – odvoz plastů

25. a 26.1.2013 – případné II.kolo volby prezidenta

25.1 a 26.1.2013 – zápis dětí do ZŠ

8.5.2013 – muzikál AIDA

 

Vydáno dne  20.12.2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2,  281 63 Kostelec n.Č.l. -   IČO:00235598   KB Kolín:4823151/0100 - Povoleno MK E-103 - Měsíčník-Ročník 14

Nákladem 145 výtisků  - www.obec-nucice.cz   -  email:ounucice@volny.cz