Obsah

 
                                                                   Nučický zpravodaj
                                              
                                              únor 2011
 
Vážení spoluobčané,
 
   v lednovém čísle Nučického zpravodaje jsem vás žádala o účast na důležitém zasedání zastupitelstva obce Nučice, které se konalo v pondělí, dne 14.února 2011 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků a to z důvodu projednávání opětovného podání žádosti o dotaci na výstavbu kotelny na spalování biomasy, včetně rozvodů po obci. Zasedání se účastnilo celkem pět  občanů, dvě rodiny se telefonicky omluvily, ale vyjádřily svůj názor k projednávanému  projektu.
   Vám ostatním zjevně nepřipadala účast na zasedání důležitá, ale pro sedm zástupců obce, kteří zastupují občany celé obce, a kteří nechtějí rozhodovat o vás bez vás, byla důležitá velmi!
   Nejpozději do 15.3.2011 je nutné v kanceláři úřadu aktualizovat zájem o připojení jednotlivých domácností k plánované kotelně. Aktualizace bude provedena u VŠECH domácností závazným podpisem vlastníka nemovitosti do seznamu, kde zaškrtnete kolonku dle vlastního výběru:
  • mám zájem o  dodávku tepla a teplé užitkové vody
  • mám zájem o dodávku tepla
  • nemám zájem o dodávku tepla ani teplé užitkové vody
Předem děkujeme za váš čas.
 
                                                                                       Romana Jarošová
                                                                                  starostka obce Nučice
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.února 2011
   Zastupitelé obce na svém posledním zasedání odsouhlasili rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 3697 tis.Kč.
   Odsouhlasen byl i rozpočet na rok 2011 sdružení vlastníků vodovodu JEKOZ. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný - příjmy a výdaje ve výši 6164tis.Kč.
  
 Zastupiteli bylo projednáno a jednohlasně odsouhlaseno čerpání finančních prostředků k 31.12.2010.
   V roce 2010 měla obec příjmy ve výši 3 949 979,33-Kč a výdaje ve výši 3 746 575,95-Kč. Obec v roce 2010 hospodařila se ziskem 203 403,38-Kč.                      
   V roce 2010 získala obec finanční dotace ve výši 478 388,-Kč.
   Schválena byla i inventarizace majetku. Majetek obce byl navýšen o 155601,83-Kč. Celková hodnota majetku Obce Nučice je k 31.12.2010 ve výši 17 365 135,72-Kč.
 
   Do nedobytných pohledávek byl zastupiteli obce odsouhlasen převod pohledávek ve výši 4559,-Kč. Jedná se převážně o pohledávky bývalých občanů obce, kteří neuhradili poplatky za vodné a odpady.
 
   Dne 21.2.2011 byla provedena závěrečná kontrola hospodaření obce Nučice v roce 2010. Kontrolou nebylo zjištěno žádných závažných pochybení. Výsledky kontroly budou projednávány na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce Nučice společně se závěrečným účtem obce.
 
   Od 15.2.2011 má veřejné osvětlení v obci Nučice svého správce. Na základě rozhodnutí zastupitelů byla provozovatelem a správcem veřejného osvětlení v celé obci pověřena firma Eltodo-Citelum, s.r.o. Předmětem smlouvy je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení v obci Nučice.
   Obec bude firmě za provoz, správu, opravy, obnovu a údržbu hradit ročně 78 000,-Kč. V uvedené ceně jsou veškeré revize, el.energie, odstranění lehkých závad do 24 hodin od nahlášení, závažnějších poruch do 5-ti dnů, výměna veškerého osvětlení v obci (mimo nová svítidla na návsi) za moderní svítidla a další běžná údržba osvětlení. Náklady obce se sice ročně zvýší v průměru o 15 tis.Kč, ale obec získá moderní a plně vyhovující osvětlení splňující veškeré závazné normy.
 
   Na posledním zasedání bylo mimo jiné projednáváno i zadání zpracování územního plánu obce a žádost mateřské školy o finanční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení zahrady MŠ. Oba návrhy byly odloženy z důvodu nedostatku finančních prostředků na rok 2012.
 
   Obec Nučice uzavřela s paní Renatou Chrastilovou směnnou smlouvu týkající se směny pozemku u rybníka, který obec potřebuje na vybudování tůňky pro podání dotace na čištění rybníků a opravu hrází za pozemek u komunikace ke Konojedům.
 
   Obec Nučice obdržela zdarma od MAS Podlipansko další vitrínu, která byla připevněna na budovu úřadu a bude sloužit k propagaci MAS Podlipansko.
 
    Dne 4.2.2011 bylo zvoleno nové vedení sdružení vlastníků vodovodů JEKOZ. Předsedou se stal starosta obce Zásmuky, Ing. Pechar a členy starosta obce Jevany – Jaroslav Švejda a starosta města Kostelec n.Č.l. – Ing.Jan Svatoš. Na zasedání byl odsouhlasen vyrovnaný rozpočet sdružení s příjmy a výdaji ve výši 6 164tis.Kč a bylo dojednáno, že rezervní fond bude zachován. Dalšího jednání, které se konalo 25.2.2011 se účastnil i ředitel společnosti VODOS Kolín. Projednávána byla cena dodávané vody pro rok 2011.
 
   Starostka Romana Jarošová se společně s místostarostou Vladimírem Chrastilem  účastnili začátkem měsíce února zasedání zastupitelstva obce Konojedy, kam byli pozváni starostkou Konojed,  Michaelou Růžičkovou.
   Konojedy mají zájem umísťovat děti v naší mateřince, proto bylo nutné uznat a následně vyrovnat vzájemné dluhy. Obec Konojedy uznala dluh na provoz MŠ Nučice z let 1999 – 2009 ve výši 109153,-Kč. Obec Nučice uznala dluh z let 2000 – 2002 na provoz hřbitova ve výši 41620,-Kč.
   Dále vedení Nučic vyjádřilo nesouhlas s vyčíslením nákladů na provoz hřbitova v letech 2003 – 2010, které bylo bývalým starostou Konojed vyčísleno kolem 80 tisíc Kč ročně!  Přímo na zasedání konojedského zastupitelstva bývalý starosta uznal, že do nákladů na provoz hřbitova byly účtovány i náklady za úklid obce. S tím rozhodně Nučice nesouhlasí a nesouhlasí s tím ani současné vedení obce Konojedy. Náklady na úklid obce a provoz hřbitova musí být oddělené.
 Pro vzájemné uznání dluhů a souhlasu s vyrovnáním zvedli ruce všichni zastupitelé obou obcí a bylo dohodnuto, že do nákladů za provoz hřbitova budou účtovány jen skutečné náklady.
       Bohužel, dnes je vše jinak. Bývalý starosta Konojed napadl usnesení konojedského zastupitelstva a vzájemná dohoda je opět neplatná. Jednání budou nadále pokračovat.
 
   Starostka obce společně s vedením Jednoty Kolín připravují podklady pro směnu pozemků v prostoru u prodejny. Část obecních pozemků využívá Jednota a část pozemků Jednoty využívá obec Nučice. Případná směnná smlouva bude projednávána na zasedání zastupitelstva obce.
 
   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v pondělí, dne 7.března 2011 bude od 8:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka elektřiny v úseku hlavní silnice od Kostelce až k  budově úřadu.
    Ve čtvrtek, dne 10.března 2011 bude přerušena dodávka elektřiny v celé obci od 8:00 do 16:00 hodin.
 
   V pátek, dne 11.března 2011 bude přerušena od 8:00 do 16:00 hodin dodávka pitné vody do celé obce. Důvodem je přerušení elektřiny společností ČEZ do čerpací stanice (vodárny). Elektřina v obci přerušena nebude.
 
Doprava
   Přes veškerá snažení Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje omezuje od 6.3.2011 dopravní spojení na svém území. Naše obec dopadla při rušení spojů v celku dobře. Zkráceny byly dva spoje, o zrušení večerního spoje do Kostelce v 19.00 hod. se nadále jedná.
 
Změny od 6.3.2011: - spoj v 15:15 z Hájů - z Kostelce v 16:00 hod.
                                   ( pojede pouze do Výžerek, ne do Uhl. Janovic)
                                 - spoj v 17:18 z Horních Krut - z Nučic v 17:30 hod.
                                    (vyjíždí až z Výžerek, ne z Uhl.Janovic)
 
Zastupitelé projednali a pověřili starostku obce podpisem „Dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID linka č.387 na roky 2010 – 2019“ . Obec Nučice se zavazuje, že nadále bude ročně přispívat na provoz autobusové dopravy linky PID č.387 částkou ve výši 151 485-Kč.
 
 
Mateřská škola Kuřátka Nučice
    Z důvodu přerušení dodávky elektřiny a vody bude Mateřská škola Kuřátka Nučice, po dohodě s vedením mateřinky a rodiči, ve čtvrtek, dne 10.března a v pátek, dne 11.března 2011 zcela uzavřena.
   Obec Nučice, jako zřizovatel školky, děkuje rodičům za pochopení, ale bohužel v těchto dvou dnech není zřizovatel schopen zajistit dětem vyhovující podmínky.
 
    V polovině měsíce února proběhl zápis dětí do MŠ Kuřátka Nučice. Celkem bylo přihlášeno 28 dětí a v mateřince se odchodem předškolních dětí uvolní pouze 13 míst. Vedení obce vypracovalo a na zasedání obce odsouhlasilo závazná kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií.
   Přednostně jsou přijímány děti z Nučic, děti z okolních obcí, které mají se zřizovatelem školky podepsanou „Dohodu o finanční úhradě neinvestičních nákladů“, děti zaměstnaných rodičů a dále rozhoduje věk dítěte.
 
   
Sdružení Nučických žen
   SNŽ ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích zve všechny děti na tradiční „Dětský maškarní karneval“, který se koná v sobotu, dne 5.3.2011 od 14.00 hodin v Hospodě u Kubelků.
   Maminky dětí prosíme o pomoc s přípravou, v pátek, dne 4.3.2011 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků.
 
 
Sport
Zimní turnaj na umělce v Kostelci nad Černými lesy - zimní příprava
Sobota 12.2.2011 - 17:00 hodin
Nučice - Dobré Pole 4:2(2:1)
Branky: 2x Pavel Krutský,Robert Jícha, Jiří Galler.
Nučice A: Tomáš Krutský - Jan Vedral, Jaroslav Pečenka, Jaroslav Holub, Milan Sedláček-Jaroslav Procházka, Milan Zápotocký, Filip Holub Robert Jícha, Pavel Krutský, Jiří Galler. Střídali: Petr Houdek, Jiří Sládeček.
 
Sobota 19.2.2011 - 11:00 hodin
Nučice A - Vyšehořovice 1:2(0:0)
Branky: Jaroslav Pečenka z PK
Nučice A: Tomáš Krutský - Petr Houdek, Jaroslav Pečenka, Kamil Hurtík, Jan Vedral-Filip Holub, Milan Zápotocký, Petr Zápotocký, Jaroslav Procházka-Jiří Galler, Robert Jícha. Střídali: Jakub Novák, Milan Sedláček
 
Neděle 27.2.2011 - 11:00 hodin.
Nučice - Mnichovice 1:3(1:3)
Branky: Michal Nanko
Nučice A: Tomáš Krutský - Milan Sedláček, Jaroslav Pečenka, Jiří Sládeček, Jan Vedral - Milan Zápotocký, Pavel Krutský, Kamil Hurtík,
Petr Houdek - Jiří Galler, Robert Jícha.
Střídali: Michal Nanko, Petr Nevšímal

 
 
Valná hromada TJ Nučice
    V sobotu, dne  19.2.2011 se od 18:30 hodin konala na hřišti Valná hromada - výroční členská schůze TJ Nučice, které se zúčastnilo 43 členů.
Byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření TJ Nučice za rok
2010. Bylo poděkováno všem hráčům, funkcionářům, divákům, sponzorům a všem, kteří pomáhají a podporují nučický fotbal.
   V diskuzi se vyjádřil trenér žáků Petr Nevšímal, který pochválil žáky, kteří se umístili po podzimu 2010 na 2.místě tabulky.
   Nespokojenost s mužstvem Nučice„A“ neskrýval trenér Pavel Krutský. Minulý rok mužstvo sestoupilo z okresního přeboru do III.B třídy a po podzimu 2010 je v tabulce na předposledním 13.místě. Cílem mužstva na jaře letošního roku bude záchrana ve III.B třídě.
   V  sezóně 2011/2012 bude v Nučicích přihlášeno mužstvo dorostu, protože z žáků odchází 9 hráčů, kteří budou ještě doplněni a zajištěn je i trenér mužstva.
   Problém je u mužstva žáků, jelikož 9 hráčů odchází do dorostu a mužstvo žáků je nutné doplnit o nové zájemce o fotbal,  nebo  spolupracovat s ostatními žákovskými fotbalovými oddíly.
   Starostka obce vyzvala vedení TJ Nučice, aby udělalo maximum pro záchranu žákovského oddílu. Obec přispívá nemalou finanční částkou na nučický fotbal a to hlavně na žákovský oddíl.  
   Vedení TJ Nučice požádalo pro letošní rok o finanční dotaci z Fondu sportu Střed.kraje na podporu žákovského oddílu.
                                                                                          Mikšovský Václav
 
 
TJ Nučice zve všechny své příznivce na tradiční „Maškarní karneval“, který se koná v sobotu, dne 5.3.2011 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků.
 
 
Odpady
   V roce 2010 bylo na území obce Nučice vyrobeno 75 tun odpadu. Z toho 64 tun byl obsah popelnic, který skončil na skládce v Radimi. Pouhých 6,6 tun odpadu se nám podařilo vytřídit.   
   Na poplatku za odpad bylo od občanů vybráno celkem 182 264,-Kč a za likvidaci odpadu bylo uhrazeno celkem 255 237,40-Kč. Obec doplácela z rozpočtu obce ztrátu ve výši 72 973,40 –Kč.
Pokud se do třídění odpadů nezapojí všichni občané obce, nepodaří se nám snížit ztrátu a tudíž se nám ani nepodaří snížit poplatek za likvidaci odpadu.
 
 Připomínáme občanům, že v pondělí, dne 7.března 2011 bude proveden svoz plastů. Žluté pytle je nutné připravit před dům již na 6 hodinu ranní.
   Upozorňujeme občany, že společnost ASA nevyveze popelnice:
  1. neoznačené zelenou známkou
  2. neoznačené orazítkovanou jednorázovou známkou
  3. obsahující tříděný odpad - plast, papír, kov, neb.odpad, sklo a zelený odpad
  4. obsahující teplý popel
 
 
 
Jubilea
   V měsíci únoru oslavila kulaté životní jubileum paní Jaroslava Urbanová, kulaté životní jubileum oslavila i paní Alena Všianská a Miloslava Frühaufová a krásné kulatiny oslavil Petr Holub. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně osobních, ale i pracovních úspěchů, hodně štěstí a zdraví.
 
 
 
Pozvání a důležitá data
4.3.2011 od 19.00 hod.- příprava dětského karnevalu – schůzka SNŽ
5.3.2011 od 14.00 hodin – Dětský maškarní karneval
5.3.2011 od 20.00 hodin – Maškarní karneval
6.3.2011 – změna jízdních řádů
7.3.2011 – odvoz plastů
7.3.2011 od 8.00 do 12.00 hod.- přerušení dodávky elektřiny v části od Kostelce až k návsi
10.-11.3.2011 – uzavření MŠ Nučice z důvodu přerušení dodávky elektřiny a vody
10.3.2011 od 8.00 do 16.00 hod.- přerušení dodávky elektřiny v celé obci
11.3.2011 od 8.00 do 16.00 hod.- přerušení dodávky vody
do 15.3.2011 – všechny domácnosti v kanceláři úřadu aktualizovat zájem    
                         či nezájem o připojení na kotelnu na spalování biomasy
26.3.2011 odjezd v 17.00 na muzikál „Děti ráje“
                        
 
 
 
 
Vydáno dne 2.3.2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz