Obsah

   Nučický zpravodaj
                           říjen 2010
 
 
Vážení spoluobčané,
      po čtyřech letech se téměř ve všech obcích a městech v celé republice opět konaly  volby do místních samospráv. V naší obci se z  celkového počtu 298 voličů účastnilo voleb 155 voličů, tedy 52,1%. V obci Nučice byla pro tyto volby podána jedna kandidátní listina a počet získaných hlasů pro tuto kandidátku je celkem 886 hlasů.
   Odevzdané hlasovací lístky sčítá volební komise, která je předá ke zpracování  a vyhodnocení Českému statistickému úřadu, který poměrně složitým výpočtem stanoví, kteří kandidáti budou tvořit nové zastupitelstvo. Základem pro výpočet je počet platných odevzdaných hlasů v jednotlivém volebním obvodu. Preferenční hlasy, to jsou hlasy pro jednotlivé kandidáty, mohou v konečném výpočtu výrazně ovlivnit pořadí na kandidátce.  Kandidát, který splní podmínku pro změnu v pořadí kandidátky, na které je uveden, automaticky postupuje na první místo v kandidátce. Je-li takových kandidátů více, rozhoduje o jejich pořadí v čele kandidátky absolutní počet získaných preferenčních hlasů.
 
Výsledky voleb v obci Nučice

 
Kandidátní listina
Kandidát
Hlasy
Pořadí
zvolení
Mandát
Číslo
název
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly
věk
abs.
v %
1
Nučice 2010
1
Jarošová Romana
43
121
13,65
1
*
1
Nučice 2010
5
Voříšková Jana
51
119
13,43
2
*
1
Nučice 2010
3
Jirsová Miroslava
38
114
12,86
3
*
1
Nučice 2010
4
Souček Vladislav
57
110
12,41
4
*
1
Nučice 2010
2
Chrastil Vladimír
59
91
10,27
5
*
1
Nučice 2010
6
Zápotocký Josef
49
107
12,07
6
*
1
Nučice 2010
7
Choulíková Iveta Ing.
49
86
9,70
7
*
1
Nučice 2010
8
Nováková Iva
40
92
10,38
1.náhradník
 
1
Nučice 2010
9
Žyla Radovan
40
46
5,19
2.náhradník
 

    
   Zvolení zastupitelé si mezi sebou na ustavujícím zasedání volí starostu, místostarostu a předsedy jednotlivých výborů.
 
Ustavující zasedání v obci Nučice se koná v  pondělí, dne 8.listopadu 2010 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků, na které jste všichni srdečně zváni.
 
Navržený program:
1. Složení slibu zvolených zastupitelů obce
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Určení zapisovatele a navrhovatele
4. Volba starosty a místostarosty
      a. určení počtu místostarostů
     b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako    dlouhodobě uvolněni
     c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
   d. volba starosty
   e. volba místostarosty
5. Zřízení výborů
   a. určení počtu členů výborů
   b. určení výborů
   c. volba předsedů jednotlivých výborů
   d. volba členů jednotlivých výborů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
7. Směnná smlouva – obec x Procházkovi
8. Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin
9.Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlý dům“
10. Diskuse s občany
11. Usnesení a závěr
 
Informace obecního úřadu
  Zaměstnanci obce ve spolupráci s odbornou firmou provedli opravu 150m vodovodního řadu v úseku od dvojdomků podél silnice na Konojedy až k rybníčku. Praskající potrubí bylo nahrazeno novým. Přepojeny byly tři přípojky a hydrant. Na celkovou opravu čekají ještě dva úseky, které obec plánuje provést v příštím roce.
 
    Jak jsme vás informovali v minulém čísle Nučického zpravodaje, podala Obec Nučice  žádost o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Programu rozvoje venkova přes MAS Podlipansko na dokončení rekonstrukce Mateřské školy Kuřátka Nučice. Začátkem měsíce října se starostka obce zúčastnila veřejné obhajoby projektu před výběrovou komisí, která následně rozhodla, že projekt na dokončení oprav mateřinky bude finančně podpořen a to částkou 658 tis.Kč. V prvním čtvrtletí následujícího roku by měla být podepsána smlouva a hlavní práce by měly začít již v měsíci květnu. Plánována je oprava celé kuchyně a prostorů pro zaměstnance a zateplení obvodového pláště celé budovy.
 
   Ve spolupráci se Správou silnic bylo provedeno vodorovné vyznačení křižovatky na návsi a odklonění dopravy od rohu budovy hospody. V současné době se shromažďují návrhy na vypracování projektu na stavební úpravu křižovatky a na propojení chodníku od pomníku kolem hospody až k výstupní zastávce od Kostelce.
 
   Obec Nučice získala bezplatně od MAS Podlipansko informační tabuli a stojan na kola s informační tabulí. Obojí bude umístěno ve středu obce.
 
   V pátek, dne 12.11.2010 provede kontrolní oddělení Středočeského kraje dílčí kontrolu hospodaření obce v roce 2010. 
 
   Upozorňujeme některé domácnosti, že dosud nemají uhrazeno vodné za III.čtvrtletí 2010! Vodné mělo být uhrazeno do 18.10.2010. Dále upozorňujeme, že za opožděnou platbu bude od 1.ledna 2010 připočítáno k vodnému penále za pozdní platbu.
 
   Obecní úřad Nučice přijímá do 15.listopadu 2010 nabídky na zimní údržbu komunikací (vyhrnování sněhu). Nabídky musí být v zalepené obálce a označeny nápisem „Zimní údržba komunikací“.
 
   Ve středu, dne 24.listopadu 2010 se koná od 15.30 hodin další „Výtvarné odpoledne pro děti“ v zasedací místnosti OÚ Nučice. Nutné přinést vlastní barvy na sklo.
 
Soutěž „Rozkvetlý dům“
  Na veřejném zasedání dne 8.11.2010 budou vyhodnoceny a předány ceny vítězům již 4.ročníku „Rozkvetlý dům“. O vítězi se rozhodne mezi nominovanými: Kunckovi, Seifertovi, Zápotockovi č.p.130, Chromovi č.p.27, Jíchovi č.p.18 a č.p.30, Součkovi č.p.51, Heřmanovi, Chrastilovi č.p.115, Hodíkovi, Krutskovi, Pečenkovi, Novákovi, Sládečkovi č.p.3, Zápotockovi č.p.64, Procházkovi č.p.139 a budova obecního úřadu. Všechny nominované zveme tímto na vyhlášení vítězů soutěže. Výběr do nominace je každý rok složitější, jelikož zkrášlených domů každoročně přibývá. Komise ocenila hlavně úpravu u starších domů. Všem, kteří se snaží vylepšit vzhled naší obce děkujeme a přejeme dobré umístění v dalších ročnících soutěže. Bohužel, vyhrát nemohou všichni.
 
Dovážka obědů
  Obecní úřad Nučice zajistil od 1.listopadu 2010 dovážení obědů od kolínské cateringové společnosti. Dovážku obědů si může v kanceláři Obecního úřadu objednat každý občan z Nučic na celý týden, nebo jen na určité dny. Nutné je mít jen dva vlastní jídlonosiče. Obědy se hradí po ukončeném měsíci v kanceláři úřadu. Cena jednoho jídla je 57,50-Kč (55,-Kč jídlo + 2,50 doprava) a vybrat si můžete denně až z 8 druhů jídel.
 
Sdružení Nučických žen
    SNŽ ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích pořádá 29.12.2010 zájezd do divadla Kalich na muzikál „Robin Hood“. Odjezd z Nučic je v 17.00 hodin. Vstupenky za 599,-Kč včetně dopravy jsou k zakoupení v kanceláři obecního úřadu. Pro velký zájem objednání pouze do pondělí, dne 1.11.2010 !
 
Odpady
   Připomínáme občanům, že v pondělí, dne 1.listopadu 2010 bude proveden svoz plastů. Prosíme občany, aby železný odpad (šrot) nedávali rómským nebo jiným osobám, kteří objíždí obec. Šrot je jediný odpad, za který obec prodejem získává  peníze. Šrot se vybírá 2x ročně, nebo je možné ho po dohodě uložit na pozemku vedle výkrmny.
 
Jubilea
  V měsíci říjnu oslavil své životní jubileum pan Michal Novotný a kulaté narozeniny paní Martina Veroňková. Zakulacené narozeniny oslavila paní Blažena Chromá a plnoletost slečna Tereza Lehká, Aneta Zápotocká a mladík Jakub Žyla. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně spokojenosti, štěstí a hlavně hodně zdraví.
 
Pozvání a důležitá data
1.11.2010 – odvoz plastů
1.11.2010 – objednání vstupenek na muzikál „Robin Hood“
8.11.2010 od 19.00 hodin – ustavující zasedání zastupitelstva obce
24.11.2010 od 15.30 hodin – výtvarné odpoledne
 
Vydáno dne  29.10.2010 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz