Obsah

Nučický zpravodaj leden - únor 2012

Vážení spoluobčané, 

  hodně z Vás se v kanceláři dotazovalo, telefonicky nebo osobně, na lednové číslo Nučického zpravodaje. Někteří z Vás měli obavu, že jsme zpravodaj opomněli vhodit do schránky, jiní se divili, co se děje, že ještě není vytištěn a že nemají zprávy o dění v obci.

   Účast na veřejných zasedáních je téměř nulová a proto jsme velice rádi, že informace o dění v obci získáváte alespoň z Nučického zpravodaje.    

   Příprava zpravodaje zabere celkem dost času, který nám v lednu opravdu chyběl. Od začátku roku 2012 bylo v kanceláři velice rušno. Vybíraly se poplatky za likvidaci odpadu, poplatky ze psů, vodné, ale největším „požíračem“ času bylo celkem pět nahlášených kontrol (Ministerstvo financí, Finanční úřad, 2x Úřad práce, odbor kontroly Krajského úřadu Stř.kraje). Jednalo se o kontroly čerpání přidělených dotací a hospodaření obce v roce 2011. K jednotlivým kontrolám byly nutné připravit všemožné materiály a hodně času jsme museli věnovat uzavření předcházejícího roku, jelikož závěrečný audit proběhl místo v měsíci květnu již začátkem měsíce února.

   Omlouvám se tímto, za spojení lednového a únorového čísla zpravodaje, ale pro obec bylo důležitější, aby všechny kontroly dopadly tak jak dopadly – tedy na jedničku. Děkujeme za pochopení.

 

                                                                                   Romana Jarošová

                                                                            starostka obce Nučice

 

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.2.2012

    Na prvním zasedání zastupitelstva obce Nučice v letošním roce byl jednohlasně všemi zastupiteli obce schválen Závěrečný účet obce Nučice za rok 2011 včetně zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011 a to bez výhrad.

 

Závěrečný účet obce Nučice za rok 2011

A.Údaje o obci

Adresa:Obec Nučice, Nučice č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l

Telefon: 321 697 344, 606 249 682

E-mail: ounucice@volny.cz

www.obec-nucice.cz

Bankovní spojení:  KB Kolín 4823151/0100

                             

Počet obyvatel k  1.1.2011 : 357

Počet obyvatel k 31.12.2011: 360

Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 7

Počet veřejných zasedání v roce 2011: 7

Počet provedených kontrol kontrolním výborem: 4

Počet provedených kontrol finančním výborem: 5

 

Vydané obecně závazné vyhlášky v roce 2011:

č.1/2011 – o obecních symbolech a zásadách jejich užívání

č.2/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

 

Obec Nučice je členem mikroregionu DSO Černokostelecka, DSO JEKOZ (vlastníci vodovodu).

 

B. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálních rad a příjmy z rozpočtu EU a související příjmy

 

Poskytovatel

Účel dotace

ÚZ

Položka

Výše přidělené dotace

 

 

Krajský úřad Stř.kraje     

Sčítání lidu

98005

4111

1 890,00

 

 

Obec Výžerky

Příspěvek na opravu MŠ

 

4121

10 000,00

 

 

Státní rozpočet

Dotace na provoz MŠ

33353

4112

37 900,00

 

 

Státní rozpočet

Dotace na výkon státní správy

 

4112

70 500,00

 

 

Obec Prusice

Příspěvek  na opravu  

 

4121

10 000,00

 

 

Úřad práce pro Prahu – východ

Veřejně prospěšné práce

13234

4116

171 520,00

 

 

Radovan Žyla

Příspěvek  na opravu MŠ

 

 

10 000,00

 

 

Obec Konojedy

Dotace na provoz MŠ

 

4121

109 153,00

 

 

Dotace celkem

 

 

 

420 963,00

 

 

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 420 963,00-Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány na 100%.

 

C. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

2 839 300

2 838 300

2 826 870,94

Nedaňové příjmy

643 540

701 902

695 856,33

Kapitálové příjmy

20 000

36 600

36 600

Přijaté transfery

194 160

410 963

596 963

PŘÍJMY CELKEM

3 697 000

3 987 765

4 156 290,27

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIACI

3 697 000

3 987 765

3 970 290,27

Běžné výdaje

3 269 000

4 207 559

4 372 809,38

Kapitálové výdaje

428 000

812 389

811 771,10

VÝDAJE CELKEM

3 697 000

5 019 948

5 184 580,48

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

3 697 000

5 019 948

4 998 580,48

SALDO:

PŘÍJMY – VÝDAJE

0

0

 1 028 290,21

 

 

Hospodaření obce za rok 2011 vykazuje ztrátu ve výši  1 028 290,21-Kč. Dotace ze SZIF na rekonstrukci MŠ ve výši 658 847,- Kč byla opožděně převedena na účet obce Nučice až v lednu 2012. Při včasném převedení dotace v roce 2011 by se ztráta snížila na 369 443,10-Kč.

 

D. Přehled stavu účtů obce Nučice

 

Název účtu

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

KB – základní běžný účet

1 142 223,02

21 900,67

Hypoteční banka – běžný účet

32 860,62

30 845,62

CELKEM ZŮSTATEK

+ 1 188 990,30

+  52746,29

Hypoteční banka – úvěr

- 1 554 896,50

- 1 446 942,70

 

   Podrobné údaje o plnění rozpočtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nučice.

Obec Nučice nemá žádnou hospodářskou činnost a veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen dne 14.2.2011. Následně byla v průběhu roku 2011 schválena tři rozpočtová opatření.

 

E. Hospodaření s majetkem

Dne 29.12.2011 -  31.12.2011 byla provedena řádná inventarizace majetku obce k 31.12.2011.

 

 

k 1.1.2011

k 31.12.2011

Rozdíl

Celková hodnota majetku

17 365 135,72

18 707 271,86

 + 1 342 136,14 

Pohledávky

160 812

118 068,50

- 42 743,50

Nedobytné pohledávky

195 547,50

195 547,50

0

Závazky

119 485,00

706 602,19

+ 587 117,19

Zastavený majetek

5 332 334,89

5 332 334,89

0

 

Hodnota majetku obce byla v roce 2011 navýšena o 1 342 136,14- Kč. Navýšení závazků je způsobeno fakturací vodného v roce 2011, hrazené v roce 2012.

 

F. Zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

 

 

Náklady celkem  +

Výnosy celkem  -

Hospodářský výsledek

Mateřská škola Nučice

1 613 667,00

1 636 344,00

+ 22 677,00

 

 

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena v kanceláři Obecního úřadu Nučice.

Finanční vypořádání bylo projednáno zastupitelstvem obce dne 20.2.2012.

Finanční prostředky obce jsou 280 000,-Kč, zbývající část jsou mzdové náklady hrazené Stř.krajem. Zpráva o provedené finanční kontrole v mateřské škole je k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

 

G. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 9.12.2011 (dílčí přezkum) a dne 3.2.2012 (závěrečné práce,zpracování zprávy) na základě objednání starostkou obce, pracovníky odboru finanční kontroly  Krajského úřadu Středočeského kraje.

Závěr kontroly: Při přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisůnebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

H. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.

Veškeré přílohy závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

   Obec plánuje nejpozději do léta 2012 odprodej stavebních pozemků v lokalitě u mateřské školy. Poslední podmínkou je „papírové“ zajištění příjezdové cesty k jednotlivým parcelám.  Bohužel, jak to bývá v naší obci velmi časté, při závěrečných přípravách bylo zjištěno, že ne všechny pozemky, na kterých byla – nebyla vybudována komunikace podél mateřinky jsou v majetku obce. Na posledním zasedání byla odsouhlasena kupní smlouva na odkoupení těchto pozemků od soukromého vlastníka.

   Po zapsání celé komunikace do majetku obce na katastru nemovitostí a položení el.přípojek a vodovodu by snad již nic nemělo bránit odprodeji zasíťovaných pozemků zájemcům o stavby rod.domků. Kritéria pro výběr zájemců o stavební pozemky a stanovení ceny za m² připraví finanční výbor a následně bude tento návrh projednán na zasedání zastupitelstva obce.

 

   Nové vedení Policie ČR, oddělení Kostelec n.Č.l. požádalo všechny starosty spádových obcí, aby upozornili své občany na povinnost označení budov číslem popisným nebo evidenčním.  Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v § 32 odst. 1. Za neoznačení budovy hrozí majiteli nemovitosti pokuta podle § 47b odst. 1 písm. c) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích až do výše 10.000,- Kč. Policie je povinna ze zákona řešit každé protiprávní jednání, o kterém se dozví. Policii přijde zbytečné řešit tyto "závažné" přestupky,  za které hrozí pokuty v řádech tisíců korun, když jde vše vyřešit tabulkou v hodnotě cca 200,- Kč a cca 15 minut práce. Pokud by však tento "nešvar" trval i nadále (od května 2012), bude Policie ČR vyvozovat individuální odpovědnost majitelů nemovitostí.

 

   Zastupitelé obce projednali na únorovém zasedání čerpání rozpočtu v roce 2011 a schválili rozpočet na rok 2012. Rozpočet je vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 4 219 000,-Kč.

 

   Projednány byly i větší akce letošního roku. Prvořadá je oprava vodovodní sítě v lokalitě mateřské školy, v případě obdržení dotace i na pozemku u rod.domu č.p.14, dále pak pročištění malého rybníčka, rozšíření veřejného osvětlení a zasíťování stavebních pozemků u mateřské školy.

 

   Schválena byla smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení pro ČEZ před Žáčkovými a výroční zpráva dle zákona 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

   Obec Nučice vyhlašuje záměr na provedení komplexních pozemkových úprav v kat.území Nučice.  Obec může požádat o pozemkové úpravy Pozemkový úřad v případě, že s tímto záměrem vysloví souhlas vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy. v kat.území Nučice.

   Žádáme tímto všechny občany, kteří vlastní v uvedeném katastru zemědělskou půdu,  aby nejpozději do konce měsíce března, tedy do 12.00 hodin v pátek,  dne  29.3.2012 vyjádřili v kanceláři úřadu svůj souhlas či nesouhlas s pozemkovou úpravou. Nutné je přinést soupis pozemků včetně výměry.

   Bližší informace o komplexních pozemkových úpravách jsou možné k prostudování či k zapůjčení v kanceláři obecního úřadu nebo jsou zveřejněny na úřední a el.úřední desce obce.

 

   Zastupitelé neodsouhlasili žádost a smlouvu společnosti AKTIV Opava, o souhlas s užitím symbolu (znaku) obce Nučice při výrobě 10000 ks sběratelské kolekce placek a odznaků se znaky měst a obcí.  Starostka byla pověřena zahájením jednání pro obec výhodnější smlouvě.

 

   Pracovníci Finančního úřadu v Říčanech nabízí dne 22.3.2012 od 16.00 do 19.00 hod. na MěÚ v Kostelci n.Č.l. poradní služby ohledně placení daní a vyplňování daňových přiznání.

   Od 1.3.2012 do 2.4.2012 je na FÚ v Říčanech zřízena informační tel. linka: 323627444. Od 26.3. do 30.3.2012 jsou prodlouženy  úřední hodiny do 18.00 hodin.

 Na Finančním ředitelství  v  Praze byla zřízena informační tel.linka číslo: 234009219  a úřední hodiny jsou 2.4.2012  prodlouženy do 18.00 hodin.

 

   Zastupitelé odsouhlasili smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti linky 387 na  rok 2012. Smlouvu s dopravci, tak jak vyzval kraj, obec vypovídat nebude.

 Mateřská škola Kuřátka Nučice 

   Začátkem měsíce února nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustila ředitelka Mateřské školy Kuřátka Nučice, paní Irena Brandejská, která se celých deset let věnovala v naší mateřince našim nejmenším. Tam, někam nahoru,  do oblak, posíláme paní ředitelce velké poděkování za vše, co naše děti naučila a za to, co jim předala.

 

  Po jejím náhlém odchodu byla starostkou obce pověřena řízením mateřské školy Jana Javůrková, která v naší školce již pracovala jako učitelka a nyní se předčasně vrátila po mateřské dovolené. Pověřená paní  ředitelka Jana Javůrková bude mateřinku řídit do jmenování ředitelky vzešlé z konkurzu na funkci ředitelky, který vyhlásila starostka obce dne 22.2.2012.

 

   Pověřená ředitelka MŠ Kuřátka Nučice Jana Javůrková oznamuje, že zápis dětí do MŠ Kuřátka Nučice pro školní rok 2012 – 2013 se bude konat v úterý, dne 20.3.2012 od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu, dne 21.3.2012 od 13.00 do 16.00 hodin. Nutné je přinést očkovací průkaz dítěte, rodný list a občanský průkaz rodičů.  Kritéria pro přijetí dětí budou zveřejněna na stránkách obce www.obec-nucice.cz a stránkách mateřské školy nejpozději do 10.3.2012.

   Obec Nučice, se sídlem Nučice 2, 281 63 Kostelec n.Č.l., v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

 

OZNAMUJE

vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele

příspěvkové organizace obce,

 Mateřské školy Kuřátka Nučice, se sídlem Nučice 101,

281 63 Kostelec n.Č.l.,

po dobu výkonu veřejné funkce ředitelky školy.

 

Nástup do funkce k: 1.8.2012

Požadavky na uchazeče: :

Ø  Vzdělání a pedagogická  praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, v platném znění.

Ø  Znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost příslušných předpisů.

Ø  Organizační a řídící schopnosti.

Ø  Občanská a morální bezúhonnost.

Ø  Znalost práce na PC, minimálně v rozsahu Windows XP, MS Word, MS Excel, Internet, e-mail.

Ø  Zdravotní způsobilost.

Náležitosti přihlášky:

Ø  Potvrzení o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem.

Ø  Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíce).

Ø  Strukturovaný životopis.

Ø  Písemná koncepce řízení školy v rozsahu max. čtyř stran (zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů).

Ø  Úředně ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Ø  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie).

Ø  Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., v platném znění.

Příjem přihlášek:

Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující uvedené náležitosti, osobně v kanceláři Obecního úřadu Nučice, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. nebo ji zašle poštou na adresu Obecní úřad Nučice, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l..

Obálku viditelně označí nápisem: „Konkurzní řízení – MŠ Kuřátka Nučice“.  Případné dotazy na telefonu: 321697344.

Lhůta pro podání přihlášek: 13.4.2012

 

   Zastupitelstvo obce pověřilo do konkurzní komise za zřizovatele starostku obce Romanu Jarošovou a místostarostu obce Vladimíra Chrastila. Miroslava Jirsová byla pověřena funkcí tajemníka, který zajišťuje správný průběh celého konkurzu dle zákona. Dalšího člena do konkurzní komise deleguje Krajský úřad Stř.kraje, Česká školní inspekce, za pedagogy Mateřská škola Stříbrná Skalice, Městský úřad Říčany - odbor školství. 

 

 

Pozvat domů kominíka či nikoliv?

    Dle nařízení vlády č.91/2010 Sb., se stanovuje povinnost kontroly komínů dvěma způsoby: čištění spalinové cesty a kontrolu spalinové cesty. Lhůty čištění a kontrol jsou taxativně stanoveny. Pro nejčetněji se vyskytující spotřebiče (na pevná paliva, kapalná paliva a plynná paliva) v rod. domcích občanů s výkonem spotřebiče do 50 kW jsou  stanoveny lhůty s tím, kdo je smí provádět. Záleží tedy jen na uvážení občana, zda se sám rozhodne plnit či neplnit ustanovení uvedeného nařízení vlády se všemi důsledky z toho plynoucími (tzn. postih kontrolním orgánem, plnění pojišťovny v případě škodní události apod.) Tato informace byla předána starostům obcí ředitelem HZS.

Sport

Zimní příprava 2012 - zimní turnaj v Kostelci - umělá tráva
Kostelec - Nučice 3:2(1:2)       Branky: Tomáš Adam, Jiří Galler.
Nučice A: Tomáš Krutský - Filip Holub, Jaroslav Pečenka, Kamil Hurtík, Jan Vedral – Milan  Zápotocký,  Matěj Chromý   (46.Jakub Novák),  Petr Zápotocký,  Tomáš  Adam  (46.Filip Bouzek)  -   Jiří Galler  (46.Jakub  Hervert), Filip Kubalík. Trenér: Pavel Krutský st.

Nučice A - Dobré Pole 0:1(0:0)
Nučice A: Tomáš Krutský - Filip Holub, Jaroslav Pečenka, Kamil Hurtík, Tomáš Adam - Milan Zápotocký, Antonín Stárek, Petr Zápotocký, Matěj Chromý - Jakub Novák, Filip Kubalík. Střídal: Jiří Galler. Trenér: Pavel Krutský st.

 

Nučice A- Louňovice B  2:2  (0:0)   Branky: 2x Zápotocký  Diváci: 30

Nučice A: Miroslav Svoboda –Kamil Hurtík,  J.Pečenka, P.Zápotocký, Adam-M.Zápotocký, A.Stárek,Novák,Chromý M. –Kubalík, Jícha R., Bradáč. Trenér: P.Krutský st.


Valná hromada TJ Nučice

   V sobotu, dne  18.2.2012 v 18:30 hodin se konala v hospodě na hřišti v
Nučicích Valná hromada - výroční členská schůze TJ Nučice. Celkem se zúčastnilo 42 členů, starostka Nučic Romana Jarošová a starosta
Olešky,  ing. Jaroslav Vedral.

    Přednesena byla zpráva o hospodaření TJ  za rok 2011. Své zprávy přednesli i jednotliví trenéři, kteří zhodnotili průběh předcházející sezóny a plány nadcházející. Schválena byla změna stanov a zvýšení členských příspěvků. Stále se nedaří pro nedostatek hráčů  obnovit mužstvo žáků.

                                                                                         Václav Mikšovský

 

 

     Starostka obce Romana Jarošová na Valné hromadě TJ poděkovala hráčům za reprezentaci a opět vyjádřila nespokojenost s tím, že v Nučicích není fotbal pro ty nejmenší. Nemusí být nutně hned založen žákovský oddíl, ale navrhla vedení TJ, zřídit pro naše nejmenší jakýsi „fotbalový kroužek“. Vedení TJ prý tento nápad projedná. 

   Bohužel máme obavy, že by nebylo ani tak těžké sehnat do fotbalového kroužku děti, většina kluků honí rádo míč již od malička, ale největší problém bude sehnat nějakého ochotného „trenéra“ - tatínka, který by měl chuť a čas třeba  2x týdně si s  těmito prcky na hřišti zakopat.

 

    V sobotu, dne 10.3.2012 se koná od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků Maškarní karneval. K tanci a poslechu hraje skupina Kolář-Band. Masky jsou srdečně vítány.

 

Sdružení Nučických žen

   Ve čtvrtek, dne 1.3.2012 se koná Výroční členská schůze SNŽ v restauraci U sousedů v Kostelci n.Č.l. Odjezd z Nučické návsi v 17.45 hodin. Na programu je volba výboru SNŽ, hodnocení roku 2011, plán akcí na rok 2012 a příjem nových členek. Projednávána bude i organizace Dětského maškarního karnevalu. Z důvodu zajištění dopravy nahlaste prosím svou účast na tel.čísle 606249682 – stačí SMS.

   Srdečně zveme i slečny a ženy, které mají zájem pomáhat s akcemi pro děti.

  V sobotu, dne 10.3.2012 se koná od 14.00 hodin v Hospodě u Kubelků Dětský maškarní karneval. Připravena je diskotéka pro děti, promenáda masek a bohatá tombola. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude využit na další dětské akce.

                                                                                                                

Jubilea

   V měsíci lednu oslavil kulaté narozeniny pan Pavel Benada a zakulacené paní Eva Kadeřábková.

   V měsíci únoru oslavil významné životní jubileum  pan Jaroslav Blanda. Zakulacené narozeniny oslavila paní Vlasta Šimáková a pan Ivan Domkář. Kulatiny oslavila Petra Příbramská (Novotná). Oslavencům gratulujeme a do dalších let jim přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví.

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v pondělí, dne 12.března 2012 bude proveden svoz plastů. Žádáme občany, aby ke svozu odevzdávali pouze plné pytle. Děkujeme.

  

   Připomínáme občanům, že do konce měsíce ledna měla být uhrazena alespoň polovina poplatku za likvidaci odpadu. Popelnice, které nebudou označeny známkou, svozová firma nevyveze. Upozorňujeme, že poplatek za odpad lze vymáhat až exekučně.

 

Poděkování

  Děkuji touto cestou všem občanům, kteří pomáhali s odklízením sněhu z obecních chodníků.

                                                                Romana Jarošová – starostka obce

Pozvání a důležitá data

1.3.2012 – výroční schůze SNŽ- odjezd v 17.45 hod.  z nučické návsi

10.3.2012 od 14.00 hodin – Maškarní karneval pro děti

10.3.2012 od 20.00 hod.- Maškarní karneval pro dospělé

12.3.2012 – odvoz plastů

20.3.2012 od 8.00 do 11.00 hod.-  zápis dětí do MŠ

21.3.2012 od 13.00 do 16.00 hod. – zápis dětí do MŠ

do 12.00 hod.  dne 29.3.2012 – vyjádření se k pozemkovým úpravám

do 12.00 hod. dne 13.4.2012 – příjem přihlášek do konkurzního řízení na funkci ředitelky MŠ Kuřátka Nučice

 

Další číslo zpravodaje bude doručeno pouze do domácností, které provedly úhradu zpravodaje v kanceláři úřadu,  nebo na účet obce.

 

Vydáno dne  27.2.2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz