Obsah

Nučický zpravdaj 
prosinec 2011 
 
 
 
Vážení spoluobčané,
 
    jménem celého zastupitelstva obce Nučice si Vám dovoluji popřát krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků.
  Vám všem přeji do nového roku spoustu osobních, ale i pracovních úspěchů, hodně štěstí, lásky, vzájemného porozumění a tolerance, nejvíce však zdraví.
    Ráda bych Vám všem popřála osobně, proto si Vás dovoluji pozvat poslední den v roce a to pár minut před půlnocí na nučickou náves, kde bude připraven půlnoční přípitek a ohňostroj.
  
                                                                               Romana Jarošová
                                                                           starostka obce Nučice
 
 
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2010
   Oznamujeme občanům, že v pondělí, dne 27.12.2010 bude kancelář úřadu otevřena jako při běžném provozu, tedy od 7.30 do 19.00 hodin.
 
   Na posledním zasedání v letošním roce bylo odsouhlaseno zastupiteli obce rozpočtové opatření č.4/2010 a rozpočtové provizorium dle roku 2010 do schválení rozpočtu 2011.
 
   Starostka obce seznámila přítomné s výsledky odpadového hospodářství v obci Nučice. Do pokladny obce bylo od občanů na poplatku za likvidaci odpadu v roce 2010 vybráno celkem 179245,-Kč. Obec za likvidaci odpadů uhradila částku ve výši 288897,40-Kč. Odpadové hospodářství je i přes nejvyšší možný vybíraný poplatek na osobu (500,-Kč) ve ztrátě. Z obecního rozpočtu se doplácí za likvidaci odpadu přibližně 220,-Kč na osobu. Z výše uvedených důvodů byla odsouhlasena vyhláška č. 3/2010 o stanovení poplatku za likvidaci odpadu v roce 2011, který je nadále 500,-Kč na osobu nebo rekreantský objekt. Opět vyzýváme všechny občany, aby třídili odpad. Jen zvýšeným tříděním odpadů se dá za likvidaci odpadu šetřit a následně snížit poplatek za likvidaci odpadu.
 
   Obdobně je na tom obec s provozováním vodovodní sítě, kde vznikla prokazatelná ztráta ve výši 163622,80-Kč. Přesto bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že i pro rok 2011 se cena vody 30,-Kč/ m³ nezmění.
 
   Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádostí z fondů Středočeského kraje na opravu chodníků, výměnu oken v budově bývalé školy a rekonstrukci části vodovodní sítě.
 
   Starostka seznámila přítomné se zápisem o provedené dílčí kontrole hospodaření obce, kterou provedlo kontrolní oddělení Středočeského kraje. Při kontrole nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Závěrečná kontrola bude provedena v měsíci květnu 2011.
 
   Připomínáme občanům, že od pondělí, dne 3.ledna 2011 se v kanceláři obce hradí poplatky:
- ze psů   (50,-Kč za jednoho a 100,-Kč za každého dalšího)
- za likvidaci odpadu (500,-Kč na osobu,  nebo rekreantský objekt)
- možnost objednání zpravodaje (30,-Kč na rok)
- možnost přispět na adoptovaného chlapce z Indie
- úhrada vodného za IV.čtvrtletí 2010 (výše je stanovena odhadem)
 
   Upozorňujeme všechny nové vlastníky pozemků, občany, kteří si v roce 2010 odkoupili od obce připlocené pozemky, že nejpozději v měsíci lednu 2011 musí podat „Daňové přiznání k nemovitosti“. Přiznání se podává osobně na Finančním úřadě v Říčanech.   
 
   Diakonie Broumov děkuje všem dárcům za poskytnuté ošacení a nádobí pro spoluobčany v nouzi. Odvezeno bylo kolem 45 pytlů materiálu.
 
   Firma pana Kadlece, která dováží obědy do naší obce oznamuje svým strávníkům, že v době vánočních prázdnin je vývařovna uzavřena. Obědy budou opět dováženy od 3.ledna 2010. Jídelní lístky jsou již připraveny k odběru. 
 
Co jsou to vlastně Vánoce a proč je slavíme?
   Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou po Velikonocích druhým nejdůležitějším křesťanským svátkem, slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu dle křesťanské tradice, ale obecně je pod termínem       Vánoce možno chápat i 24. prosince či i předcházející dobu adventu.        Vánoce tradičně oslavují narození Ježíše Krista, ale rozšířeně jsou chápány také jako jeden z nejvýznamnějších civilních svátků. Tradice oslavy pochází z dávných předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu.   Dalším podnětem k zavedení vánočních oslav se stala snaha křesťanských teologů, žijících v 3. století, vypočítat přesné datum Ježíšova narození.   Všeobecně se Vánoce v křesťanské církvi slaví od 7. století. Nejstarší oslavy narození Páně probíhaly zřejmě v Římě. První písemná zpráva o nich se váže k roku 336.
    Vánoce jsou slaveny na mnoha místech po celém světě a to i v oblastech, kde křesťanství nemá silnou tradici, či vyznavače. Mezi tradiční místa, kde se Vánoce slaví patří Evropa, SeverníJižní Amerika, Austrálie, Afrika a částečně i Asie. Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel. V Polsku je zvykem prostírat u štědrovečerní večeře jeden talíř navíc, pro případného hosta.
V Západní Evropě a v Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice, spojené s obdarováváním bližních dárky, jenž jsou rozbalovány 25. prosince ráno (v USA jsou dokonce Vánoce slaveny jen v tento den). Jako ústřední postava se v anglosaských zemích vyskytuje starší mužská postava jménem Santa Claus, který vozí dárky na saních. V jiných zemích nosí dárky vánoční skřítci či Otec Vánoce.
 
Symboly Vánoc -  jsou vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, a vánoční cukroví. Vánoční stromek (respektive vánoční strom či vánoční stromeček) je jedním ze symbolů Vánoc. Staví se na Štědrý den a lidé si pod ním rozdávají vánoční dárky.   Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů.
Tradice zdobení stromku tak jak ji známe dnes pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století opouští německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté než katolíci. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce a jeho věčný život
    V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Na vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a především ovocemjablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
   Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. Lidé doma mívají obvykle borovice, jedle, smrky nebo umělé stromky.
   Na náměstí ve městech se často umísťují velké vánoční stromy. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské náměstí sv. Petra.
     Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích ujala po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech i vesnicích. V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko - holčičku. Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.
 
Advent
Přípravu na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První adventní neděle (připadající na neděli mezi 27. listopadem3. prosincem) označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní neděle bývají někdy označovány postupně jako železná, bronzová, stříbrnázlatá, ovšem tato označení nemají s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerční význam, spojený s předvánočními nákupy dárků. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera a končí dnem Narození Páně (25.12.). Advent bohužel pro nás znamená zvýšené úsílí při shánění dárků a přípravách na Vánoce. Pro naše předky však advent znamenal tajemnou dobu očekávání a půstu.
    V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec).Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince, (Boží hod vánoční, v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“. 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka, občanský „2. svátek vánoční“.
    Dne 6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též svátek Tří králů) - podle tradice se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci od východu a přinesli mu dary. Tradice později udělala z mudrců krále a stanovila jejich počet na tři. Známější je křídou napsané na dveřích domů či chlévů K+M+B+ jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Kašpar, Melichar, Baltazar. Původní text ale zní Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. Neděli následující po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku končí.
 
Adventní věnec
    Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci.  Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila všudypřítomná a lehce dostupná červená. Ta je dnes jasnou favoritkou všech prosincových propriet od svíček přes ozdoby, ubrusy až po adventní věnce.
   Právě u adventních věnců nám nic jiného než tenhle červený kompromis ani nezbývá. Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fialovou, lidová tradice na straně druhé však zapovídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy hezký adventní věnec, bez červené se patrně neobejdete.
  Základem věnce může být jakákoli zelená dřevina. Nejlépe samozřejmě vypadá jedle, ale svůj úkol důstojně plní i smrk nebo borovice. Začátečníci by si měli ke svým pokusům vybrat některou z věčně zelených zahradních dřevin: jsou totiž ohebnější a nepíchají. Původně však platilo, že adventní věnec nepatřil nikam jinam než na vstupní dveře. Stejně jako si stěny nezdobíme vanilkovými rohlíčky, neměli bychom si stoly nebo zdi zdobit adventními věnci.
 
Svátek svatého Ondřeje
   K svátku svatého Ondřeje patří hodně zvyků a věšteb. Ondřej byl patronem nevěst, takže hodně zvyků a obyčejů souviselo s tím, že děvčata zkoumala, jestli se v příštím roce vdají, nebo budou muset ještě čekat. Byl to magický den. Lidé věřili, podobně jako o Štědrém dni, že se věštby skutečně vyplní.
   Všechny praktiky, které mladí lidé konají na Štědrý večer, jsou vlastně původu ondřejského. Na Štědrý večer je přestěhovala církev, která chtěla advent oprostit od radovánek a přimět lid, aby se skutečně připravoval na příchod Vykupitele se vším všudy, tedy i v chování a zvycích. K Ondřejovi patří spousta věšteb kolem mladých vdavekchtivých dívek – například:
- odkud se ozve pes, tam bydlí budoucí ženich
- dívky také bouchaly na kurník - když se jim ozval kohout, byla svatba, když zakdákala vyplašená slepice, tak z veselky příští rok nic nebylo
- dodnes děvčata praktikují "bačkorovou" metodu předpovídání budoucnosti. Vrhají střevíc směrem ke dveřím, aby zjistila, odkud přijde jejich vyvolený.
- k věštění se hodilo třeba i dřevo na zátop - dívka nabrala do náruče nespočetně  polínek, rozhodila je před sebe a odpočítávala - sudá, lichá... když poslední číslo vyšlo sudé, svatba byla na obzoru
- polínka se užívala i k předpovídání vzhledu budoucího chotě - dívka se otočila k hromádce polínek, jedno si vybrala a podle toho usuzovala (k obveselení ostatních), jaký bude její budoucí ženich - když vytáhla krásné polínko, byl na obzoru pohledný manžel. Zatímco křivé nebo obrostlé kůrou představovalo ženicha, který jejím představám asi moc neodpovídal.
-když se děvče nemohlo rozhodnut, jestli si má dát slib s Tondou, nebo Pepíkem, oloupalo si slupku jablka v jednom kuse. Hodilo ji za sebe a podle útvaru, který tak vznikl, usuzovalo na začáteční písmeno jména mládence, potencionálního mužíčka
 
Barborka
   Z adventních lidových svátků se dochovaly vlastně už jen tři. Na svatou Barboru myslí stejně jako kdysi především vdavekchtivé slečny. Dodnes si na její svátek, tedy 4. prosince, dávají do vázynapučenou třešňovou větvičku a čekají, že když do vánoc rozkvete, mohly by se do roka vdát. 
Tato předpověď nebývá vždy zcela spolehlivá, což je třeba připsat na vrub neodbornému přístupu některých dívek k prognostickému procesu. Má-li být odhad přesný, musí se větvička trhat až po setmění. Dívka ji musí umístit na teplé místo a každý den zalévat mírným prsknutím. Na kterou stranu se větvička otočí, z té stranypřijde ženich.
 
Jak uklízí Lucie
   Valašskem i některými dalšími kraji dodnes 13. prosince obchází tajemné bílé postavy, kterým se říká Lucky. Patrně si ani neuvědomují, že jdou poněkud nevhod. Před změnou juliánského kalendáře na gregoriánský totiž chodily až 23. prosince, kdy už mohly jednak trochu upít noci, jednak plnit své poslání, totiž trestat nepořádek v domácnosti.
   V den svaté Lucie musely být domy jako ze škatulky, jinak se prý dotyčná neznala. Dnes chodí Lucky trochu brzo - většina domácností má předvánoční úklid teprve před sebou. Navíc doba se mění, a tak bílé slečny ani úklid už většina lidí nebere tak vážně jako dřív. Třetí dochovaný svátek je svatý Mikuláš.
 
 24 hodin před Štědrým dnem
    Správně bychom měli už odpočívat, mít všechny přípravy za sebou. Ale opak je pravdou. Většina z nás ještě musí tamto a ono, není tohle hotovo a partner kouká na televizi, děti hrají  hry na počítači …...a Vy nevíte co dřív nejdřív. Máte nervy na dranc a  nejlíp by jste se na vše vybodla. To je dnešní uspěchanou dobou, a pak zůstává vše na poslední chvíli.
   Ideální je, když partner vezme děti ven a vy doděláváte co je třeba a to vše v naprostém klidu!  Připravíte bramborový salát, naporcujete kapříka, doděláte menší úklid – setřete prach, vysajete, vytřete podlahu a ze zahrady nebo z balkonu přenesete stromeček do pokoje, aby si zvykl na teplo.
 
Štědrý den
   Štědrý den vždy nastává 24. prosince, kdy mají svátek Eva a Adam. Jedná se o jeden z nejočekávanějších dnů roku, nechme se atmosférou vánoc opájet. Lidé si mezi sebou rozdávají dárky, zdobí se stromeček a rodina je pohromadě. Určitě nedělejte žádné velké úklidy, neperte vůbec a nerozčilujte se.  Dejte si na snídani vánočku. Zlaté prasátko neexistuje. Dopoledne si ozdobte stromeček, pusťte si pohádky nebo koledy. Uložené cukroví pěkně naskládejte na okrasný  tácek a kochejte se těmito laskominami. Ovocnou mísu dejte blízko cukroví, tak aby jste dlabali i zdravě a pak si to nevyčítali. Odpoledne obvolejte známé a projděte se na procházku, spojenou se zastávkou na svařák či grog. Uvidíte, že se vám udělá lépe.
    Samozřejmě po procházce můžete chystat stůl a smažit kapra. Vytáhněte svoje všechny esa a prostřete jak nejlíp umíte. Na stůl prostřete i pro Ježíška! Dejte tam různé druhy ovoce, každému jeden vlašský ořech, chleba, vánočku, cukroví a  svícen se svíčkou. Ke štědrovečerní večeři a stromečku se patří jít svátečně oblečen. Tento den můžete ukončit kouzelnou atmosférou na půlnoční mši.
 
 
Silvestr 2010
    Skupinka nadšenců si Vás dovoluje již po dvanácté pozvat na oslavu konce roku „SILVESTR 2010“, která se koná v pátek, dne 31.12.2010 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina ECHO-BAND z  Kostelce n.Č.l. (bývalá skupina Nominativ). Vstupenky za 200,-Kč jsou k zakoupení v předprodeji v Hospodě u Kubelků. V ceně vstupenky je živá hudba, česnečka, řízek s okurkou a půlnoční přípitek s ohňostrojem.
 
 
Odpad
   Po úhradě poplatku za likvidaci odpadu obdrží každá domácnost pytle na plast, kalendář tříděného odpadu, trvalé a jednorázové známky. Z důvodu nárůstu výdajů za likvidaci odpadů v obci žádáme všechny domácnosti, aby předem zvážily počet požadovaných trvalých i jednorázových známek.
   Z důvodu falšování jednorázových známek na kopírce, musí být od ledna 2011 všechny jednorázové známky opatřeny razítkem Obce Nučice. Pokud máte doma nějaké v zásobě, je nutné v kanceláři úřadu zajistit jejich orazítkování. Bez razítka obce budou jednorázové známky považovány za neplatné a nebude proveden výsyp popelnice.
    Připomínáme občanům, že vývoz popelnic bude po celý rok 2011 opět 1x za 14 dnů - v každé sudé úterý.
   Nejbližší odvoz plastů bude proveden v pondělí, dne 10.ledna 2011.
Svozová společnost ASA vyzvala starostku obce, aby upozornila všechny domácnosti, že pokud budou popelnice obsahovat tříděný odpad, (sklo, PET odpad, železo, papír, ovoce, trávu, keře, větve apod.) nebudou nádoby vysypávány!
 
 
Jubilea
   V měsíci prosinci oslavil kulaté životní jubileum pan Vladimír Chrastil. Kulaté narozeniny oslavil pan Radek Vohnický a plnoletost mladík Jan Dušátko. Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim do dalších let hodně lásky, štěstí a hlavně zdraví!
 
 
Úmrtí
   V pátek, dne 3.prosince 2010 nás navždy opustila občanka naší obce paní Marie Jíchová z Nučic č.p.77 ve věku 87 let. Čest její památce!
 
 
Sdružení Nučických žen
   Den před svátkem svatého Mikuláše se v místní hospodě konala nadílka asi pro 50 dětí. Ty přišel navštívit Mikuláš s Andělem a v pekle řádilo pár čertů a nechyběl ani malý dáreček pro děti. Po ukončení nadílky se všichni přesunuli na nučickou náves, kde byl za zpěvu koled rozsvícen vánoční stromeček. Pro všechny přítomné byl překvapením malý ohňostroj.
   Připomínáme všem účastníkům zájezdu na muzikál Robin Hood, že odjezd autobusu je ve středu dne 29.12.2010 v 17.00 hodin z nučické návsi. Pokud někomu chybí dárek pro manželku či maminku pod vánoční stromeček, nabízíme poslední volnou vstupenku. Informace v kanceláři úřadu nebo na tel.čísle 606 249 682.
 
 
Sport
Nučice „A“ – mistrovská utkání
Dobřichov -  Nučice A      Rozhodčí: Semerád Diváci: 50
   0         :       2                  Branky: Pavel Krutský, Jiří Galler

Nučice A   -  Tuklaty         Rozhodčí: Löve   Diváci: 60
   2         :       2                   Branky: Petr Zápotocký, Pavel Krutský
 
Plaňany - Nučice A            Rozhodčí: Jansa      Diváci: 50
   6          :      2                   Branky: Pavel Krutský, Milan Zápotocký
 
Nučice A - Ždánice            Rozhodčí: Josef Křelina    Diváci 30
   5          :      0                    Branky: 3x Jakub Novák, Kamil Hurtík, Filip Holub

Nučice A skončily po podzimu 2010 ve III.B třídě na 13.místě tabulky
s 10 body.
 
 
Nučice žáci – mistrovská utkání
Nučice - Tuklaty                  Rozhodčí: Löve    Diváci: 40
    14     :      1                   
   Branky: 4x Matěj Chromý, 4x Jakub Hervert,  2x Filip Bouzek, Ladislav Lupínek, Petr Nevšímal, Tomáš Miňovský - vlastní
 
Dolní Chvátliny - Nučice      Rozhodčí:Kratochvíl. Diváci: 30
     1       :      1                        Branka: Matěj Chromý
 
Žáci - Rodiče                         Rozhodčí: Josef Křelina. Diváci:50
     5         :      1                      Branky: Matěj Chromý z PK, Filip Bouzek, Radek Škabroud, Jakub Hervert, Petr Nevšímal - Michal Nanko z PK - přátelské utkání
 
Žáci - Rodiče                          Rozhodčí: Josef Křelina Diváci:50
     3       :      0                       
Branky: Jakub Hervert, Matěj Chromý, Adam Benada - přátelské utkání

 
Žáci Nučic skončili po podzimu 2010 v okresním přeboru žáků skupiny A na 2.místě tabulky s 21 body.
 
 
Garda - Nučice - turnaj v Kostelci  - sobota 20.11.2010.
Pořadí turnaje: 1.Nučice, 2.Kostelec, 3.Přistoupim
1.utkání: Nučice - Přistoupim 3:0(1:0)
Branky: Jaroslav Bečvařík z PK, Jiří Souček, Jiří Galler
2.utkání: Kostelec - Přistoupim 4:1
3.utkání: Kostelec - Nučice 0:1(0:1) Branka: Michal Nanko

 

Inzerce
    Rodina Jíchova a Soukeníkova děkuje všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s paní Marií Jíchovou, které se konalo 10.12.2010. Současně děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
                                                                       Rodina Jíchova a Soukeníkova
 
 
Poděkování
   Děkuji touto cestou všem, kteří pomohli s organizací Mikulášské nadílky pro děti.
 
   Všem  občanům, kteří pomáhají při odklízení  sněhové nadílky z chodníků či jiných veřejných prostranství moc děkujeme za jejich pomoc.
                                                                            Romana Jarošová-starostka
         
          
 
Pozvání a důležitá data
31.12.2010 od 20.00 hodin – oslava konce roku Silvestr 2010
31.12.2010 pár minut před půlnocí – přípitek s ohňostrojem
od 3.1.2011 – platba poplatků a vodného
10.1.2011 – odvoz plastů
 
 
 
 
 
 
 
Vydáno dne  22.12.2010 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz