Obsah

Územní plán


Územní plán Nučic byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Nučice č. 2/4/2017 ze dne 29.5.2017 formou Opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP.

Územní plán nabyl platnosti dne 15.6.2017.

 

Opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP

Textová část územního plánu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část odůvodnění

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu